• Zmiana wielkości czcionki
 • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

XXXVII SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

2020-10-23

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz.713) oraz art. 15 zzx ust. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2020 poz. 568 z późn. zm.) zwołuję na dzień 29 października 2020 r., o godz. 13.00 w trybie w trybie stacjonarnym w Sali sesyjnej, w uzasadnionych przypadkach z możliwością udziału online XXXVII SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.


 2. Przyjęcie porządku obrad.


 3. Przyjęcie protokołu z XXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta z dnia 06.08.2020 r.


 4. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Miasta z dnia 27.08.2020 r.


 5. Przyjęcie protokołu z XXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta z dnia 14.09.2020 r.


 6. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Miasta z dnia 24.09.2020 r.


 7. Przyjęcie protokołu z XXXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta z dnia 28.09.2020 r.


 8. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.


 9. Informacja Burmistrza Miasta o analizie oświadczeń majątkowych.


 10. Informacja Przewodniczącej Rady MiastaLędziny na temat analizy oświadczeń majątkowych za 2019 rok złożonych przez radnych Rady Miasta Lędziny.


 11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.


 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały VII/47/19 Rady Miasta Lędziny z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lędziny.


 13. Podjęcie uchwały w sprawieokreślenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 r.


 14. Podjęcie uchwały w sprawiezmiany uchwały LVIII/472/18 Rady Miasta Lędziny z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie ustalenia dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa
  Gospodarki Komunalnej "Partner" .


 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na organ wykonawczy Miasta Lędziny.


 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Lędziny Krystynę Wróbel.


 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok. 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lędziny na lata 2020-2029.


 19. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.


 20. Interpelacje i zapytania radnych.


 21. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.


 22. Komunikaty i informacje.


 23. Zakończenie.


  Przewodnicząca Rady Miasta

   

  Maria Głos

   

   

   

   

   

    Obrady Sesji Rady Miasta są transmitowane, ponadto rejestrowany jest dźwięk i obraz.

   

  Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz.713.) pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy.                    
Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov