• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Szanowni Mieszkańcy,

17 maja 2022

Przedstawiamy inicjatywę radnych: Marii Głos, Huberta Handego, Karola Kolnego, Łukasza Kuczka, Elżbiety Ostrowskiej, Szymona Simonicza, Edwarda Urbańczyka, Anny Wysockiej i Sebastiana Zimnala w sprawie skargi na rozstrzygniecie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

 

Skargi tej nie popierają pozostali radni: Bogusław Dzierżak, Tadeusz Ingram, Tomasz Kostyra, Bogusław Noras, Bogumiła Stolecka i Paweł Wanot oraz burmistrz Krystyna Wróbel.

 

Przypominamy, że Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel, Skarbnik Miasta Kinga Drabik i grupa 6 wspierających je radnych, wielokrotnie zwracali uwagę rządzącej w Lędzinach koalicji, aby uchwalali budżet zgodnie z prawem. Niestety, zignorowali te uwagi.

W budżecie miasta Lędziny na 2022 r., zaproponowanym przez Burmistrz i Skarbnik Miasta Lędziny, 9. radnych rządzących Lędzinami: Maria Głos, Hubert Handy, Karol Kolny, Łukasz Kuczek, Elżbieta Ostrowska, Szymon Simonicz, Edward Urbańczyk, Anna Wysocka i Sebastian Zimnal wprowadzili szereg zmian niezgodnie z zapisami prawa. Zrobili to bez konsultacji z pozostałymi 6. radnymi, bez sprawdzenia, czy te zmiany są zgodne z prawem i bez uzgodnienia ze Skarbnikiem Miasta.

Dlatego też 6. radnych: Bogusław Dzierżak, Tadeusz Ingram, Tomasz Kostyra, Bogusław Noras, Bogumiła Stolecka i Paweł Wanot stwierdziło, że nie weźmie udziału w łamaniu prawa i w ramach protestu nie wzięło udziału w głosowaniu nad budżetem. Tym bardziej, że nie mogli się oni nawet wypowiedzieć na temat wniosków zgłoszonych przez rządzącą większość, ponieważ zablokowali oni taką możliwość na sesji Rady Miasta.

Kolegium Izby po zapoznaniu się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie, a w szczególności po wysłuchaniu wyjaśnień złożonych przez przedstawicieli organów Miasta stwierdziło, że Rada Miasta Lędziny podejmując 27 stycznia 2022 r uchwałę w sprawie budżetu Miasta Lędziny na 2022 rok w sposób istotny naruszyła obowiązujący porządek prawny dotyczący konstruowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Kolegium RIO zobligowało Radę Miasta do usunięcia tych naruszeń do dnia 25 marca 2022 r. Radni rządzący Lędzinami nie dochowali tego terminu i tak jak w zeszłym roku, budżet miasta znów w swoje ręce musiało wziąć RIO.

Zamiast tego radni ci podjęli uchwałę w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie Nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 31 marca 2022 r. Nikt z klubu radnych „Wspólnie dla Lędzin” nie zgodził się reprezentować Rady Miasta przez sądem, we wniesionej przez siebie sprawie. Ponieważ wśród 9 radnych, nie było chętnego do złożenia swojej skargi, radni ci zadanie to powierzyli burmistrz Krystynie Wróbel, która uchwałę Rady Miasta Lędziny zmuszona była wykonać.

Z dokumentami źródłowymi można zapoznać się poniżej:

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov