• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny

2020-10-15

Szanowni Mieszkańcy,

W dniu 12 października 2020 r. odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonych do wglądu dokumentach, tj. projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 

Nagranie z ww dyskusji dostępne jest w załączeniu.

Do ustaleń przyjętych w projekcie zmiany studium można wnieść uwagi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 listopada 2020 r. składając Formularz „Uwaga do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny”

 

Formularz z uwagami do projektu studium należy składać:

  1. listownie na adres Urzędu Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny lub
  2. dostarczyć go do skrzynki podawczej znajdującej się przy bocznym wejściu do budynku Urzędu Miasta w Lędzinach (od strony bankomatu), ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny lub
  3. mailowo na adres um@ledziny.pl w postaci zeskanowanego formularza z podpisem składającego wniosek.

 

Formularz można przesłać także:

Opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 listopada 2020r.             

 

Z poważaniem

Krystyna Wróbel

Burmistrz Miasta Lędziny

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov