• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Przypomnienie o obowiązku prawidłowej segregacji odpadów

3 czerwca 2024

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w minimalnym (czyli 5-cio pojemnikowym) systemie jest obowiązkiem każdego z nas. Wynika on z przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, której art. 23 ust. 1 wprost wskazuje, że „odpady są zbierane w sposób selektywny”.

Właścicielom nieruchomości tzw. mieszanych, w których części zamieszkują mieszkańcy, oraz w części nieruchomość jest niezamieszkała, a powstają odpady komunalne (w rozumieniu Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, także jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) przypominamy o obowiązku prawidłowej segregacji odpadów.

Segregacja odpadów to obowiązek każdego mieszkańca oraz przedsiębiorstwa, niezależnie od jego wielkości czy branży, w której działa. Selektywna zbiórka odpadów nie może jednak być prowadzona w dowolny sposób – wiele wytycznych dotyczących tego procesu znajduje się w krajowych i unijnych przepisach. Warto znać reguły, stosować je, by gospodarowanie odpadami było jak najmniej uciążliwe i sprzyjało oszczędnościom.

 

Segregowanie odpadów wynika z aktualnie obowiązujących przepisów prawa. W nieruchomościach tzw. mieszanych odpady z części niezamieszkałej należy gromadzić odrębnie od odpadów pochodzących z gospodarstwa domowego. Dlatego, jeżeli na posesji brak jest oddzielnych pojemników przeznaczonych dla części niezamieszkałej nieruchomości, koniecznej jest ich zamówienie.

 

Podkreślić należy, że nieprawidłowa segregacja odpadów wpływa na zwiększenie ponoszonych kosztów przez gminę. Nieprzestrzeganie zasad segregacji, czyli wrzucanie do pojemników na odpady zmieszane oraz worków przeznaczonych na inne odpady np. papieru, plastiku, szkła, metalu, odpadów biodegradowalnych oraz zielonych zwiększa ilość odpadów zmieszanych, które trafiają na składowisko, ma to bezpośredni wpływ na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

W obecnie obowiązujących przepisach nie ma możliwości zadeklarowania braku segregowania za wyższą opłatą, jak to było jeszcze do niedawna możliwe.

 

Przypominamy więc podstawowe zasady segregacji.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov