• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I SAMORZĄDNOŚCI W DNIU 23.03.2023 r.

23 marca 2023

1. Otwarcie.


2. Przyjęcie porządku obrad.


3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu i Samorządności z dnia 09.02.2023 r


4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu i Samorządności z dnia 16.02.2023 r


5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu i Samorządności z dnia 23.02.2023 r


6. Opinia do projektu uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Lędziny ze Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce.


7. Opinia do projektu uchwały w sprawie przyjęcia ,,Sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2022’’.


8. Opinia do projektu uchwały w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz ich poboru.


9. Opinia do projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XII/85/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wysokości opłat za reklamy umieszczane na terenach i budynkach stanowiących mienie komunalne.


10. Opinia do projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do dróg gminnych.


11. Opinia do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lędziny na lata 2023-2029.


12. Opinia do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Lędziny na 2023 rok.


13. Wnioski i zapytania.


14. Informacje.


15. Zakończenie.


Przewodnicząca Komisji Budżetu i Samorządności
Anna Wysocka

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov