• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

LXXX NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

2 czerwca 2022

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 559 z późn.zm) oraz art. 15 zzx ust. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2020 poz. 568 z późn. zm.) zwołuję na dzień 06 czerwca 2022 r., o godz.1600 w trybie stacjonarnym w Sali Sesyjnej (011) Urzędu Miasta Lędziny, w uzasadnionych przypadkach z możliwością udziału online LXXX NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.


2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.


3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lędziny na lata 2022-2029.


4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Lędziny na 2022 rok.


5. Zakończenie.

Przewodnicząca Rady Miasta

Maria Głos

 

 

 

 

Obrady Sesji Rady Miasta są transmitowane, ponadto rejestrowany jest dźwięk i obraz.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz.559 z późn.zm.) pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov