• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

LX NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

13 lipca 2021

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz.713 z późn.zm.) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2020 poz. 568 z późn. zm.) zwołuję na dzień 14 lipiec 2021 r., o godz. 1430 w trybie stacjonarnym w Sali Sesyjnej (011) Urzędu Miasta Lędziny, w uzasadnionych przypadkach z możliwością udziału online LX NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.


  2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.


  3. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosków składanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.


  4. Zakończenie.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta

 

Maria Głos

 

Obrady Sesji Rady Miasta są transmitowane, ponadto rejestrowany jest dźwięk i obraz.

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz.713 z późn.zm) pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy.    

 

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov