• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

IV SESJA RADY MIASTA LĘDZINY IX KADENCJI

18 czerwca 2024

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024, poz. 609) zwołuję na dzień 24 czerwca 2024 r., o godz. 15:00 w Sali Sesyjnej 011, IV SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY IX KADENCJI

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.


2. Przyjęcie porządku obrad.


3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.


4. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa Publicznego w Lędzinach oraz przygotowania służb ratowniczych do wakacji 2024 pod względem bezpieczeństwa i przedstawienie wniosków stąd wynikających.


5. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Lędziny za 2023 rok.

a. Debata nad Raportem o stanie gminy Lędziny za 2023 rok.
b. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Lędziny.


6. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu Miasta Lędziny za 2023 rok:

a. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lędziny za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;
b. Przedstawienie opinii RIO do sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu miasta za 2023 rok;
c. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium Burmistrza Miasta za 2023 rok;
d. Przedstawienie opinii RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;
e. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Lędziny wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lędziny za 2023 rok;
f. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Burmistrza Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2023 rok;


7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały LXV/506/18 Rady Miasta Lędziny z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Lędzinach


8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.


9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.


10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lędziny na lata 2024-2034.


11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Lędziny na 2024 rok.


12. Przyjęcie protokołu z posiedzenia CXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta z dnia 06.02.2024 r


13. Przyjęcie protokołu z posiedzenia CXIX Sesji Rady Miasta z dnia 29.02.2024 r. oraz kontynuacji z dnia 11.03.2024 r.


14. Przyjęcie protokołu z posiedzenia CXX Sesji Rady Miasta z dnia 28.03.2024 r.


15. Przyjęcie protokołu z posiedzenia CXXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta z dnia 02.04.2024 r.


16. Przyjęcie protokołu z posiedzenia CXXII Sesji Rady Miasta z dnia 25.04.2024 r. oraz kontynuacji z dnia 29.04.2024 r.


17. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Miasta z dnia 06.05.2024 r.


18. Przyjęcie protokołu z II Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta z dnia 10.05.2024 r.


19. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Miasta z dnia 27.05.2024 r.


20. Interpelacje i zapytania radnych.


21. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.


22. Komunikaty i informacje.


23. Zakończenie.


Przewodniczący Rady Miasta Lędziny


Edward Urbańczyk

 

 


Obrady Sesji Rady Miasta są transmitowane, ponadto rejestrowany jest dźwięk i obraz.
Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024, poz. 609).) pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov