• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Zmiany w gospodarowaniu odpadami

Uchwała XXXIII/204/20 Rady Miasta Lędziny z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lędziny


 

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lędziny

 

Na podstawie zawartej umowy na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych odpady odbierane są przez firmę Ekorec Sp. z o.o. z siedzibą w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 47.

 

Biuro Obsługi Klienta (BOK):

ul. Fredry 98, 43-143 Lędziny

tel. 32 216 60 20

fax. 32 326 77 09

e-mail: ekorec@poczta.onet.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 14:00.

 

 

W BOK udzielane są wszelkie informacje dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (m.in. harmonogram wywozu odpadów, sposób świadczenia usług, właściwe postępowanie z odpadami i inne) oraz przyjmowane wszelkie zgłoszenia, uwagi i reklamacje właścicieli nieruchomości.

 

 

Miejsce zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

 

Miejscem zagospodarowania odpadów komunalnych jest Międzygminny Zakład Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach przy ul. Lokalnej 11; MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.

 

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Na terenie Miasta Lędziny funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), prowadzony przez firmę Ekorec Sp. z o.o.

PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00.

Można tam bezpłatnie oddać następujące odpady:

- papier i tektura,

- tworzywa sztuczne,

- szkło opakowaniowe i budowlane,

- opakowania wielomateriałowe,

- lampy fluorescencyjne (świetlówki, rtęciówki),

- akumulatory ołowiowe, niklowo-kadmowe, baterie alkaliczne i pozostałe,

- oleje silnikowe przepracowane, filtry samochodowe olejowe, paliwowe i powietrza,

- przeterminowane lekarstwa,

- opakowania po rozpuszczalnikach, opakowania po farbach i lakierach, chemikalia,

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, w tym zawierające freony,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- zużyte opony,

- odpady budowlane i rozbiórkowe (pochodzące z drobnych prac remontowo-budowlanych),

- odpady zielone (trawa, liście, pocięte gałęzie),

- odzież i tekstylia.

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Lędziny w 2013 r.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 30,05%.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 100%.

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł 40,29 %.

 

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Lędziny w 2014 r.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 34,13%.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 100%.

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł 22,25 %.

 

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Lędziny w 2015 r.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 35,73%.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 100%.

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł 0 %.

 

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Lędziny w 2016 r.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 34,25%.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 100%.

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł 0 %.

 

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Lędziny w 2017 r.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 35,06%.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 100%.

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł 24,62 %.

 

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Lędziny w 2018 r.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 42%.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 100%.

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł 16 %.

 

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Lędziny w 2019 r.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 46,75%.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 100%.

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł 21,28 %.

 

W roku 2020 osiągnięto:

  •         Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu – 49,00%,
  •         Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 16,00%,
  •         Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne – 100%.

 

W roku 2021 osiągnięto:

  •         Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu – 32,25%,
  •         Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 15,50%,
  • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne – 100%.

 

W roku 2022 osiągnięto:

  •         Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu – 31,94%,
  •         Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 14,84%,
  •         Poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych – 40,96%.

 

 

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych (za odpłatnością):

1. Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych

44-194 Knurów, ul. Szybowa 44

Tel. 32 3355060, 32 3355061

zarządzana przez KOMART Sp. z o.o. Knurów

 2. Ekoplast Produkt Sp. z o.o.

43-400 Cieszyn, ul. Frysztacka 145

Tel. 33 8580075


 

Sprawozdania Burmistrza Miasta Lędziny z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi


 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lędziny

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov