Działki na sprzedaż
2020-02-27
W zakładce "Aktualności" na stronie internetowej: gis.gov.pl znajdują się komunikaty i informacje Głównego Inspektora Sanitarnego na temat koronawirusa SARS-CoV-2.
2020-02-24
Informacje o zaplanowanych transmisjach umieszczane są na stronie internetowej www.ledziny.pl w zakładce aktualności oraz w zakładce nagrania z pracy Rady Miasta. Transmisja na żywo dostępna jest w godzinach trwania Sesji oraz Sesji Nadzwyczajnych Rady Miasta Lędziny
2020-06-29
Szanowni Mieszkańcy! Bezpłatne porady prawne w Urzędzie Miasta Lędziny udzielane będą tylko telefonicznie pod numerem 32 216 65 11 w.197 w poniedziałek od godziny 14:30 do godziny 16:30 DO ODWOŁANIA
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2020-02-24
Dziesięciu radnych nie poparło realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa łącznika drogowego od ul. Pokoju do ul. Lędzińskiej w Lędzinach”, jako pierwszego etapu budowy łącznika od osiedla Centrum do węzła drogowego "Olszyce". W związku z powyższym gmina Lędziny nie otrzyma dofinansowania w wysokości około 4,3 mln zł na realizację tego zadania.
2020-01-01
Co zyskasz dzięki e-recepcie? jeżeli przepisano Ci więcej leków, nie musisz prosić o odpis i nie utracisz refundacji — każdy lek możesz kupić w dowolnej aptece nie ma ryzyka, że otrzymasz niewłaściwy lek — e-recepta jest zawsze czytelna nie zgubisz jej — wszystkie e-recepty zapisują się na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta zrealizujesz ją w każdej aptece w Polsce
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.

XXVIII NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

2020-05-07

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz.713) zwołuję na dzień 7 maja 2020 r., o godz. 14.00 w Sali Sesyjnej w Lędzinach ul. Lędzińska 55

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej za I kwartał 2020 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawiezatwierdzenia sprawozdania z realizacji programu Wspierania Rodziny w mieście Lędziny na lata 2017-2019 za 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w mieście Lędziny na lata 2016-2020 za rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z realizacji działań Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach za 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej za 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Rocznego programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XLI/326/17 Rady Miasta Lędziny z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia Spółce MASTER-ODPADY I ENERGIA Sp.z o.o. zadań własnych Gminy Lędziny.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Lędziny.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lędziny na lata 2020-2026.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lędziny na lata 2020-2026.
 16. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Komunikaty i informacje.
 18. Zakończenie
 1. Interpelacje i zapytania radnych.

 

Przewodnicząca Rady Miasta

Maria Głos

 

Obrady Sesji Rady Miasta są transmitowane, ponadto rejestrowany jest dźwięk i obraz.

Obrady Sesji Rady Miasta odbędą się bez udziału publiczności.

 
   

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz.506.z poźn. zm.) pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij