Działki na sprzedaż
2020-02-27
W zakładce "Aktualności" na stronie internetowej: gis.gov.pl znajdują się komunikaty i informacje Głównego Inspektora Sanitarnego na temat koronawirusa SARS-CoV-2.
2020-02-24
Informacje o zaplanowanych transmisjach umieszczane są na stronie internetowej www.ledziny.pl w zakładce aktualności oraz w zakładce nagrania z pracy Rady Miasta. Transmisja na żywo dostępna jest w godzinach trwania Sesji oraz Sesji Nadzwyczajnych Rady Miasta Lędziny
2020-06-29
Szanowni Mieszkańcy! Bezpłatne porady prawne w Urzędzie Miasta Lędziny udzielane będą tylko telefonicznie pod numerem 32 216 65 11 w.197 w poniedziałek od godziny 14:30 do godziny 16:30 DO ODWOŁANIA
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2020-02-24
Dziesięciu radnych nie poparło realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa łącznika drogowego od ul. Pokoju do ul. Lędzińskiej w Lędzinach”, jako pierwszego etapu budowy łącznika od osiedla Centrum do węzła drogowego "Olszyce". W związku z powyższym gmina Lędziny nie otrzyma dofinansowania w wysokości około 4,3 mln zł na realizację tego zadania.
2020-01-01
Co zyskasz dzięki e-recepcie? jeżeli przepisano Ci więcej leków, nie musisz prosić o odpis i nie utracisz refundacji — każdy lek możesz kupić w dowolnej aptece nie ma ryzyka, że otrzymasz niewłaściwy lek — e-recepta jest zawsze czytelna nie zgubisz jej — wszystkie e-recepty zapisują się na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta zrealizujesz ją w każdej aptece w Polsce
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.

XVIII SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

2019-09-20

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 506 z późn. zm.) zwołuję na dzień 26 wrzesień 2019r., o godz. 15.00 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55 (sala 011) XVIII SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników.
  5. Przyjęcie protokołu z XIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta z dnia 01.08.2019 r.
  6. Przyjęcie protokołu z XVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta w dniu 08.08.2019 r.
  7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.
  8. Sprawozdanie z Komisji Rewizyjnej za III kwartał 2019 r.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie:

a)      ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr CLXXXIX/01/01 Rady Miasta Lędziny z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna.

b)      przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lędziny

c)      w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie – na czas oznaczony trzech lat – kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Lędziny

d)      powołania komisji ds. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lędziny

e)      przekształcenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Budynków w Lędzinach, poprzez jego likwidację i włączenie w struktury Urzędu Miasta w Lędzinach;

f)       w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej „Partner” Sp. z o. o. z siedzibą w Lędzinach zadań własnych Gminy Lędziny z zakresu kultury fizycznej oraz tworzenia organizacyjnych warunków sprzyjających rozwojowi sportu;

g)      zmian uchwały nr II/8/06 Rady Miasta Lędziny z dnia 30 listopada 2006r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych.

h)      zmian w budżecie miasta Lędziny na 2019 rok;

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

12. Komunikaty i informacje.

13. Zakończenie.

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta

 

             Maria Głos

 

 

 

 

 

Obrady Sesji Rady Miasta są transmitowane, ponadto rejestrowany jest dźwięk i obraz.

 
 

 

 

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz.506.z poźn. zm.) pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy.                    

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij