• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

X SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

2019-05-24

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 506.)zapraszam na dzień 30 maja 2019 r., o godz. 1500 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul.Lędzińskiej 55 (sala 011) na X SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

 

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.


  2. Przyjęcie porządku obrad.


  3. Przyjęcie protokołu z VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta z dnia 14 marca 2019r.


  4. Przyjęcie protokołu z VIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta z dnia 1 kwietnia 2019r.


  5. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Miasta z dnia 25 kwietnia 2019r.


  6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.


  7. Przedstawienie przez PGK „Partner” Sp. z o.o. bilansu oraz rachunku zysku i strat za 2017 i 2018 rok wraz z opinią biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe za 2017 i 2018 rok.


  8. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Lędziny za 2018 rok.

a)      Debata nad Raportem o stanie Gminy Lędziny za 2018 r.

b)      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrz Miasta Lędziny.


  1. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu Miasta Lędziny za 2018 rok:

a)    przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lędziny za 2018 rok;

b)   przedstawienie opinii RIO do sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu miasta za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;

c)    przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2018 rok;

d)   przedstawienie opinii RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej;

e)    podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Lędziny wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lędziny za 2018 rok;

f)    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miastaz tytułu wykonania budżetu miasta za 2018 rok.


10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)     założenia Miejskiego Przedszkola nr 3 w Lędzinach;

b)     nadania nazwy niepublicznej drodze wewnętrznej;

c)     wyrażenia zgody na zawarcie – na czas oznaczony trzech lat – kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Lędziny;

d)     wyrażenia zgody na zawarcie – na czas oznaczony trzech lat – kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Lędziny;

e)     zmian w budżecie miasta Lędziny na 2019 rok;

f)      zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lędziny na lata 2019-2025;

 

11. Interpelacje i zapytania radnych.


12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.


13. Komunikaty i informacje.


14. Zakończenie.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov