• Zmiana wielkości czcionki
 • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Szanowni Mieszkańcy

2022-05-11

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z uchwałą nr XXVI/169/20 Rady Miasta Lędziny z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lędziny i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 1. Ekorec sp. z. o.o. świadczy usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania z nieruchomości następujących frakcji odpadów gromadzonych w sposób selektywny:
 • papier,
 • szkło,
 • metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • bioodpady,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • popiół z palenisk domowych.

 

Mieszanie powyższych frakcji odpadów z innymi – spoza tego wykazu, (np. z odpadami tekstyliów i odzieży), powoduje, że nie spełniają one warunków gromadzenia odpadów w sposób selektywny. W związku z tym, tak zmieszane odpady nie są przez firmę Ekorec odbierane bezpośrednio z nieruchomości.

 

Natomiast mieszkańcy Lędzin po dokonaniu odpowiedniej selekcji tych odpadów, mogą je przywieźć do PSZOK, gdzie będą one nieodpłatnie przyjęte.

 

 1. Ekorec sp. z. o.o. prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Jest to miejsce, do którego mieszkaniec miasta ma możliwość we własnym zakresie i za darmo dostarczyć odpady takie jak:
 • makulatura (papier i tektura)
 • tworzywa sztuczne
 • szkło opakowaniowe i budowlane
 • opakowania wielomateriałowe
 • lampy fluorescencyjne (świetlówki, rtęciówki, itp.)
 • akumulatory
 • baterie alkaiczne i pozostałe
 • przepracowane oleje silnikowe
 • filtry samochodowe olejowe, paliwowe i powietrza
 • przeterminowane lekarstwa, termometry
 • opakowania po rozpuszczalnikach, farbach i lakierach
 • aerozole
 • chemikalia
 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, w tym zawierające freony
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • zużyte opony
 • odpady budowlane i rozbiórkowe - odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z samodzielnego prowadzenia drobnych prac remontowo budowlanych (nie wymagające pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych)
 • odpady zielone pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni (trawa, liście, drobne gałęzie)
 • metale
 • odzież i tekstylia

Ważne informacje:

 1. Odpady dostarczane do PSZOK powinny być posegregowane oraz właściwie zabezpieczone.
 2. Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania w PSZOK, ich czystości, składu i zabezpieczenia, itp.
 3. Odpady dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, przyjmowane są nieodpłatnie po okazaniu dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania/zameldowania na terenie miasta Lędziny.
 4. Dodatkowo pracownik PSZOK może zażądać dokumentu potwierdzającego uiszczenie na rzecz Urzędu Miasta Lędziny, opłaty za gospodarowanie odpadami.
Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov