• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym na rok szkolny 2022/2023

2022-08-19

W roku szkolnym 2022/2023 uprawnionymi do otrzymania dofinansowania w ramach programu są uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 I. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych:
1. Do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego
, udzielana jest uczniom uczęszczającym do:

a) branżowej szkoły I stopnia,

b) branżowej szkoły II stopnia
c) czteroletniego liceum ogólnokształcącego,

d) klas I-IV pięcioletniego technikum,
e) klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum

f) szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

2. Materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego, udzielana jest uczniom uczęszczającym do:

a) branżowej szkoły I stopnia,

b) branżowej szkoły II stopnia,

c) klas I - IV pięcioletniego technikum,
d) klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum.

 

Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów niepełnosprawnych przez dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Wsparcie dla uczniów wyniesie w zależności od rodzaju niepełnosprawności od 225 zł do 445 zł.

 

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2022/2023 . Wniosek może złożyć rodzic ucznia, prawny opiekun, rodzice zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, pełnoletni uczeń, a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba - za zgodą rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, osób faktycznie opiekujących się dzieckiem, jeżeli wystąpiły z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, albo pełnoletniego ucznia.
Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Termin składania wniosków

od 1 do 7 września 2022r.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov