2020-02-27
W zakładce "Aktualności" na stronie internetowej: gis.gov.pl znajdują się komunikaty i informacje Głównego Inspektora Sanitarnego na temat koronawirusa SARS-CoV-2.
2020-02-24
Informacje o zaplanowanych transmisjach umieszczane są na stronie internetowej www.ledziny.pl w zakładce aktualności oraz w zakładce nagrania z pracy Rady Miasta. Transmisja na żywo dostępna jest w godzinach trwania Sesji oraz Sesji Nadzwyczajnych Rady Miasta Lędziny
2020-05-19
Rusza siódma edycja Budżetu Obywatelskiego Lędzin. Od 1 czerwca będzie można składać propozycje projektów. Okres ich przyjmowania potrwa do 30 czerwca. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich lędzinianie mają do wykorzystania łączną kwotę 250 000 zł.
2020-02-17
DLA WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2020-02-24
Dziesięciu radnych nie poparło realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa łącznika drogowego od ul. Pokoju do ul. Lędzińskiej w Lędzinach”, jako pierwszego etapu budowy łącznika od osiedla Centrum do węzła drogowego "Olszyce". W związku z powyższym gmina Lędziny nie otrzyma dofinansowania w wysokości około 4,3 mln zł na realizację tego zadania.
2020-01-01
Co zyskasz dzięki e-recepcie? jeżeli przepisano Ci więcej leków, nie musisz prosić o odpis i nie utracisz refundacji — każdy lek możesz kupić w dowolnej aptece nie ma ryzyka, że otrzymasz niewłaściwy lek — e-recepta jest zawsze czytelna nie zgubisz jej — wszystkie e-recepty zapisują się na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta zrealizujesz ją w każdej aptece w Polsce
2020-05-12
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Pogodnej, oznaczonej jako działka numer 3463/257 o powierzchni 0,1673 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 168 000,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 19 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2020-05-08
Przedmiotem przetargu będzie sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej, oznaczonej jako działki o numerach 210/22 o powierzchni 1,9749 ha, 212/22 o powierzchni 0,0321 ha i 214/22 o powierzchni 0,8980 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 3 200 000,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w pierwszej połowie września 2020 r. w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2020-05-18
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Poziomkowej, oznaczonej jako działka numer 3462/257 o powierzchni 0,1473 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 146 000,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 19 czerwca 2020 r. o godz. 11.30 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Przedsiębiorcy mogą starać się o pomoc

2020-05-06

Przedsiębiorcy z Lędzin, którzy w obecnej sytuacji epidemii odnotowują straty mogą starać się o pomoc. Zakres obejmuje czynsze, podatki i ulgi podatkowe w ramach pomocy de minimis.

 

Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i po wykazaniu, że ograniczenia wprowadzone na terenie kraju w związku z koronawirusem zagrażają dalszej działalności firmy.

UMORZENIE CZYNSZU

 

Przedsiębiorcy będą mogli starać się o umorzenie za 1 miesiąc całości, bądź części czynszu w lokalach należących do gminy, z możliwością odroczenia terminu zapłaty czynszu na kolejne 2 miesiące.

 

O całkowite umorzenie wnioskować mogą najemcy, którzy działają w branży uwzględnionej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.2020.491). O umorzenie częściowe wnioskować mogą pozostali najemcy, którzy w skutek epidemii koronawirusa ponoszą wyraźne straty i nie mogą zapłacić czynszu terminie.

 

 

Podstawa prawna:

1.  Uchwała nr XV/93/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Lędziny, jak również jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego,

2.  Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (tj. Dz.U. z 2018 roku, poz. 362 ze zmianami),

3.  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 roku, poz.869
ze zmianami),

4.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. nr 53, poz. 311 ze zmianami),

5.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie zaświadczeń o pomocy
de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (tj. Dz.U. z 2018 roku, poz. 350).

 

Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli skorzystać z takiej pomocy muszą złożyć wniosek.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 2. Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy lub o nieotrzymaniu takiej pomocy.
 3. Informację o stanie majątkowym i sytuacji materialnej podatnika.
 4. Dokumenty finansowe za I kw. 2020 roku lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej.

 

Formularze do pobrania:

 

  1. formularz - pomoc de minimis

  2. oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis

 

 

 

ODROCZENIE TERMINU SPŁATY, UMORZENIE I ROZŁOŻENIE NA RATY PODATKÓW

 

Urząd Miasta informuje, że na chwilę obecną możliwość ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych wynika z Rozdziału 7a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku- Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z art. 67a pkt 1) tejże ustawy organ podatkowy na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art.67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty, umorzyć w całości lub część zaległości podatkowe.

 

Przedsiębiorcy, którzy mają problem z zapłaceniem podatku od nieruchomości czy od środków transportowych mają możliwość złożenia wniosku o odroczenie terminu zapłaty podatku, odroczenie zapłaty zaległości podatkowych, rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowych, umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami, umorzenie odsetek od zaległości z uwagi na ważny interes podatnika lub interes publiczny.

 

Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli skorzystać z takiej pomocy powinni złożyć wniosek, do którego należy dołączyć oświadczenie o sytuacji majątkowej i finansowej firmy.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 

 1. Informację o stanie majątkowym lub finansowym firmy.
 2. We wniosku należy wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową i ekonomiczną firmy, określić przesłankę do udzielenia ulgi poprzez wykazanie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego.

 

Formularze do pobrania:

1. wniosek o rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

2. wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub odroczenie zapłaty zaległości podatkowej3. wniosek o umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami

 

 

 

ULGI PODATKOWE W RAMACH POMOCY DE MINIMIS

Ulgi będą udzielane w ramach pomocy de minimis. W związku z tym, należy złożyć dodatkowe dokumenty dotyczące pomocy publicznej. Jeżeli z analizy dokumentów będzie wynikało, że w okresie ostatnich 3 lat wielkość otrzymanej pomocy publicznej de minimis przekroczyła 200 tys. euro, nie będzie możliwości udzielenia ulgi.

 

Formularze do pobrania:

 

 1. formularz - pomoc de minimis,

 2. oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis.

 

 

 

JAK DOSTARCZYĆ WNIOSEK?

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami można przesłać w formie elektronicznej poprzez platformę  ePUAP lub wysłać pocztą. Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i po wykazaniu, że ograniczenia wprowadzone na terenie kraju w związku z koronawirusem, zagrażają dalszej działalności firmy.

 

 

Dane kontaktowe:

 

Urząd Miasta Lędziny
43-143 Lędziny ul. Lędzińska 55
tel. (32) 216 65 11 do 13
e-mail: um@ledziny.pl

 

Adresy do korespondencji elektronicznej

Adres skrzynki podawczej SEKAP: https://www.sekap.pl/id/7686
Skrytka ePUAP: /3705jrrrd5/SEKAP4

 

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych (w zakresie podatku)

tel. (32) 216 65 11 do 13 wewnętrzny 144

 

Referat Gospodarki Komunalnej ( w zakresie czynszów)

tel. (32) 216 65 11 do 13 wewnętrzny 199

 

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij