2018-11-26
22 listopada odbyła się pierwsza, uroczysta sesja Rady Miasta Lędziny ósmej kadencji, podczas której odbyło się Ślubowanie Radnych oraz Ślubowanie Burmistrza Miasta Lędziny. Podczas pierwszej sesji wybrany został także przewodniczący oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2017-12-01
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Informacja o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2017-05-16

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami), informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: Prowadzenie obsługi basenu odkrytego w Lędzinach w czasie sezonu letniego.

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Lędziny, zwraca się z zapytaniem o cenę następującej usługi:

1.         Nazwa przedmiotu zamówienia: Prowadzenie obsługi basenu odkrytego w Lędzinach w czasie sezonu letniego (24.06.2017 r. – 03.09.2017 r.)

2.         Opis przedmiotu zamówienia:

a)         prowadzenie obsługi basenu o wymiarach 50 m x 25 m i głębokości 1-2 m, wraz z brodzikami wejściowymi, w tym m.in. utrzymanie w trakcie trwania umowy sprawności wszystkich urządzeń obsługi basenu

b)         napełnienie niecki basenu wodą, uzdatnianie wody i utrzymywanie jakości wody zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. 2015, poz. 2016, t.1);

c)         stosowanie odpowiednich środków chemicznych (w tym dezynfekujących) wymaganych do utrzymania jakości wody zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. 2015, poz. 2016, t.1);

d)        zapewnienie zatrudnienia odpowiedniej liczby wykwalifikowanych ratowników wraz z niezbędnym sprzętem ratunkowym, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23.01.2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. 2012, poz. 108);

e)         zapewnienie spełnienia wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz. U. z dnia 9 marca 2012 r.) wydanego na podstawie art. 10 ustawy z dnia 18 sierpnia

2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240)

f)         Świadczenie opieki ratowników na basenie od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10.00 – 18.00;

g)         Bieżące utrzymanie pomieszczeń przylegających do basenu (pomieszczenie ratowników – punkt pomocy sanitarnej, przebieralnie, pomieszczenie gospodarcze);

h)         Przygotowanie, posadowienie zewnętrzne tablic informacyjnych dotyczących regulaminu kąpieli i zachowania zasad bezpieczeństwa na basenie.

3.         Termin realizacji zamówienia: 24.06.2017 r. – 03.09.2017 r.

4.         Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1)         Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

2)         Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie uzyskania przez wykonawcę zgody na wykonywanie ratownictwa wodnego (patrz. Art. 12 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych).

5.         Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują:

- pisemnie na adres Zamawiającego,

- faxem – nr 32 2166 508,

- drogą elektroniczną – um@ledziny.pl.

6. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

7. Opis sposobu przygotowania ofert:

- Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej. Oferta oraz oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez wykonawcę.

- Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia opisanego w zapytaniu, niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, w terminie do dnia 29.05.2017 r., do godz. 12.00.

Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego – sekretariat; pocztą na podany powyżej adres Urzędu Miasta Lędziny, pocztą elektroniczną na adres um@ledziny.pl lub faxem 32 2166 508.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.05.2017 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego.

9. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Kryterium oceny ofert: cena: 100%

10. Inne postanowienia i informacje:

Podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę

Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: Mariola Jaromin – p.o. naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej, Promocji, Kultury, Sportu, Funduszy Europejskich i Współpracy, tel. 32 2166 511 w. 151, 113, email: fundusze@ledziny.pl.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na podstawie § 2 ust. 3 oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij