2019-04-15
Miasto Lędziny - informacja
Szanowni Mieszkańcy Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja 2019 r. Urząd Miasta Lędziny będzie nieczynny.
2019-03-15
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało wyniki konkursu „Maluch+”2019. Wśród gmin i jednostek, które otrzymają dofinansowanie są także Lędziny.
2019-02-26
2019-01-24
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Grunwaldzkiej (bocznej), oznaczonej jako działka numer 3351/291 o powierzchni 0,1096 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 95 500,00 zł. Wadium ustalone zostało na kwotę: 9 550,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 1 marca 2019 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2017-12-01
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2019-01-18
z 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w 2019 roku.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Informacja o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2017-05-16

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami), informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: Prowadzenie obsługi basenu odkrytego w Lędzinach w czasie sezonu letniego.

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Lędziny, zwraca się z zapytaniem o cenę następującej usługi:

1.         Nazwa przedmiotu zamówienia: Prowadzenie obsługi basenu odkrytego w Lędzinach w czasie sezonu letniego (24.06.2017 r. – 03.09.2017 r.)

2.         Opis przedmiotu zamówienia:

a)         prowadzenie obsługi basenu o wymiarach 50 m x 25 m i głębokości 1-2 m, wraz z brodzikami wejściowymi, w tym m.in. utrzymanie w trakcie trwania umowy sprawności wszystkich urządzeń obsługi basenu

b)         napełnienie niecki basenu wodą, uzdatnianie wody i utrzymywanie jakości wody zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. 2015, poz. 2016, t.1);

c)         stosowanie odpowiednich środków chemicznych (w tym dezynfekujących) wymaganych do utrzymania jakości wody zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. 2015, poz. 2016, t.1);

d)        zapewnienie zatrudnienia odpowiedniej liczby wykwalifikowanych ratowników wraz z niezbędnym sprzętem ratunkowym, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23.01.2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. 2012, poz. 108);

e)         zapewnienie spełnienia wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz. U. z dnia 9 marca 2012 r.) wydanego na podstawie art. 10 ustawy z dnia 18 sierpnia

2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240)

f)         Świadczenie opieki ratowników na basenie od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10.00 – 18.00;

g)         Bieżące utrzymanie pomieszczeń przylegających do basenu (pomieszczenie ratowników – punkt pomocy sanitarnej, przebieralnie, pomieszczenie gospodarcze);

h)         Przygotowanie, posadowienie zewnętrzne tablic informacyjnych dotyczących regulaminu kąpieli i zachowania zasad bezpieczeństwa na basenie.

3.         Termin realizacji zamówienia: 24.06.2017 r. – 03.09.2017 r.

4.         Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1)         Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

2)         Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie uzyskania przez wykonawcę zgody na wykonywanie ratownictwa wodnego (patrz. Art. 12 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych).

5.         Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują:

- pisemnie na adres Zamawiającego,

- faxem – nr 32 2166 508,

- drogą elektroniczną – um@ledziny.pl.

6. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

7. Opis sposobu przygotowania ofert:

- Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej. Oferta oraz oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez wykonawcę.

- Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia opisanego w zapytaniu, niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, w terminie do dnia 29.05.2017 r., do godz. 12.00.

Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego – sekretariat; pocztą na podany powyżej adres Urzędu Miasta Lędziny, pocztą elektroniczną na adres um@ledziny.pl lub faxem 32 2166 508.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.05.2017 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego.

9. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Kryterium oceny ofert: cena: 100%

10. Inne postanowienia i informacje:

Podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę

Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: Mariola Jaromin – p.o. naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej, Promocji, Kultury, Sportu, Funduszy Europejskich i Współpracy, tel. 32 2166 511 w. 151, 113, email: fundusze@ledziny.pl.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na podstawie § 2 ust. 3 oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij