Zmiany w gospodarowaniu odpadami

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LĘDZINY W 2016 ROKU

 

ZMIANY W SYSTEMIE ZAGOSPODAROWANIA ODPADAMI

 

Szanowni mieszkańcy informujemy o zmianach w systemie gospodarowania odpadami
W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi mieszkańcy powinni wydzielać następujące frakcje odpadów:


Papier (opakowania z papieru lub tektury, gazety i czasopisma, katalogi, prospekty, foldery, papier szkolny i biurowy, książki i zeszyty, torebki papierowe, papier pakowy),
Tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe (butelki po napojach, opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach, opakowania po produktach spożywczych, plastikowe zakrętki, plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie, puszki po napojach, sokach, puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy), złom żelazny i metale kolorowe, metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników, folia aluminiowa, opakowania wielomateriałowe np. po sokach, mleku, tacki styropianowe itp.),
Szkło opakowaniowe (butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach),
Odpady „zielone” (trawa, liście),
Żużle i popioły paleniskowe,
Zmieszane odpady komunalne.

 

Uwaga: Aktualnie odpady tworzyw sztucznych zbieramy łącznie z frakcją metali oraz opakowań wielomateriałowych.

 

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości będą odebrane odpady komunalne frakcji wymienionych powyżej bez limitu w terminach wskazanych w harmonogramach.

 

Harmonogramy wywozu odpadów:
Link: http://www.ledziny.pl/gospodarka/ochrona-srodowiska/harmonogram-odbioru-odpadow.html

 

Jednocześnie informujemy, że od stycznia 2016 r. w celu usprawnienia procesu księgowania wpłat z tytułu gospodarowania odpadami został uruchomiony System Identyfikacji Płatności – SIMP. Usługa ta polega na przyporządkowaniu każdemu płatnikowi indywidualnego numeru rachunku bankowego. Zawiadomienia o indywidualnych numerach kont są rozsyłane i zostaną dostarczone mieszkańcom w miesiącu styczniu.

 

Osoby, które chcą dokonywać płatności w kasie Urzędu Miasta Lędziny będą mogły odebrać blankiety wpłat na cały 2016 r. w Punkcie Obsługi Mieszkańca po 15 stycznia 2016 r.

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI!

Zadeklarowane opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w cyklu dwumiesięcznym należy wnosić bez wezwania w kasie Urzędu Miasta Lędziny lub na rachunek Urzędu Miasta Lędziny:

ING Bank Śląski SA 37 1050 1214 1000 0024 1111 9130

(osoby fizyczne i prawne)

 

 

 

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2013 r. usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Lędziny świadczyć będzie wyłonione w przetargu konsorcjum firm:

 

lider konsorcjum

-          Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej MASTER Sp. z o.o.
ul. Gr. Roweckiego 44, 43-100 Tychy

Partnerzy

-          SITA POŁUDNIE sp. z o.o.
ul. Dębowa 26/28, 42-207 Częstochowa

-          EKOREC Sp. z o.o.,
ul. Lędzińska 47, 43-143 Lędziny

 

Jednocześnie informujemy, że od 1 lipca zostaje uruchomione

Biuro Obsługi Klienta

ul. Fredry 98, 43-143 Lędziny

tel. 32 216 60 20

fax 32 326 77 09

e-mail: ekorec@poczta.onet.pl

 

Biuro będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1700

W BOK będą udzielane wszelkie informacje dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (m.in. harmonogram wywozu odpadów, sposób świadczenia usługi i inne) oraz przyjmowane wszelkie zgłoszenia i uwagi właścicieli nieruchomości.

 

 

Miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu  gminy Lędziny odbieranych przez podmioty zajmujące się odbiorem odpadów komunalnych jest MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy.

 

Od 1 stycznia 2014 r. na terenie Miasta Lędziny funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), prowadzony przez firmę EKOREC Sp. z o.o. PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00, a w sobotę od 9:00 do 13:00.

Można tam bezpłatnie oddać następujące odpady: makulaturę (papier i tekturę), tworzywa sztuczne, szkło opakowaniowe i budowlane, opakowania wielomateriałowe, lampy fluorescencyjne (świetlówki, rtęciówki, itp.), akumulatory ołowiowe, niklowo-kadmowe, baterie alkaliczne i pozostałe, oleje silnikowe przepracowane, filtry samochodowe olejowe, paliwowe i powietrza, przeterminowane lekarstwa, termometry, opakowania po rozpuszczalnikach, opakowania po farbach i lakierach, chemikalia, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, w tym zawierające freony, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zielone pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni z zabudowy mieszkaniowej, metale, odzież i tekstylia.


Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2014 r. wynosił  34,13%, poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2014 r. wynosił 100%, natomiast poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł 22,25% w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku. 


 

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych (za odpłatnością):

 

1. Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych

44-194 Knurów, ul. Szybowa 44

Tel. 32 3355060, 32 3355061

zarządzana przez KOMART Sp. z o.o. Knurów

 

 2. Ekoplast Produkt Sp. z o.o.

43-400 Cieszyn, ul. Frysztacka 145

Tel. 33 8580075


 

Odbiór odpadów komunalnych do dnia 30.06.2013 r.


 

 Harmonogram mycia pojemników na odpady komunalne


 

Harmonogram odbioru odpadów w 2015r.


 

Sprawozdanie Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi


 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lędziny

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij