Budżet Obywatelski 2019 - Ankieta

Karta do głosowaniaProsimy o wybranie JEDNEGO Państwa zdaniem najważniejszego projektu


Wymagane jest wybranie projektu oraz podanie wszystkich danych
Lp Nazwa zadania Orientacyjny koszt * Wybór
1 Modernizacja pracowni przyrodniczej 50 000,00 zł
2 Rozbudowa placu zabaw przy SP1 w Lędzinach 100 000,00 zł
3 1. Budowa boiska do mini piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy ulicy Jagiellońskiej
2. Doposażenie placu zabaw pomiędzy Osiedlem Centrum I i Centrum II
100 000,00 zł
4 Budowa boiska treningowego przy MKS Lędziny 100 000,00 zł
5 Wioska Urwisów – modernizacja i rozbudowa placu zabaw na osiedlu Ziemowit przy ul. Pokoju 100 000,00 zł
6 Bezpieczny ratownik - bezpieczny lędzinianin 98 200,00 zł
7 Dzielnicowe centrum integracji i kultury 100 000,00 zł
8 Zagospodarowanie placu za budynkiem Miejskiego Ośrodka Kultury 100 000,00 zł
9 Ogród sensoryczny i sala Biofeedback przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lędzinach 100 000,00 zł
* Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu inwestycji.
Imię i Nazwisko:
Adres zamieszkania:
PESEL:
podany numer PESEL jest błędny
Zgoda opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w projekcie "Budżet Obywatelski w Lędzinach" na rok 2019
Imię i Nazwisko:
Adres zamieszkania:
PESEL:
podany numer PESEL jest błędny
Oświadczam, że jestem opiekunem prawnym
zamieszkałej/zamieszkałego
oraz wyrażam zgodę na jej/jego udział w projekcie "Budżet Obywatelski w Lędzinach" na rok 2019, w tym na przetwarzanie jej/jego danych osobowych na potrzeby realizacji ww. projektu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Lędziny jest Urząd Miasta Lędziny reprezentowany przez Burmistrza Miasta Lędziny, z siedzibą urzędu przy ulicy Lędzińskiej 55, 43-143 Lędziny.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać elektronicznie, pisząc na adres e-mail: iod@ledziny.pl lub pisemnie na adres Administratora.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w głosowaniu na projekty z budżetu obywatelskiego. Podstawa prawna Uchwała Rady Miasta Lędziny NR VIII/55/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Lędziny konsultacji społecznych dotyczących projektu pn. "Budżet Obywatelski w Lędzinach".
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem i na jego polecenie, m.in. dostawcy usług teleinformatycznych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do uchwalenia budżetu obywatelskiego oraz przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji związanej z budżetem obywatelskim.
  6. W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora.
  7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z udziałem w głosowaniu na projekt do budżetu obywatelskiego. Niepodanie danych spowoduje nieważność głosu na projekt do budżetu obywatelskiego.

Po dokonanej weryfikacji dane ulegną zniszczeniu.

Wysyłając ankietę akceptujesz wszystkie powyższe warunki.

Przed wysłaniem ankiety prosimy o wybranie projektu i wprowadzenie wszystkich danych
Opiekun musi być pełnoletni
Głosujący ma prawo oddać głos tylko raz na jeden projekt, niezależnie od okręgu, w którym zamieszkuje.
Osoba o podanym numerze PESEL wzięła już udział w głosowaniu.
Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij