2018-11-26
22 listopada odbyła się pierwsza, uroczysta sesja Rady Miasta Lędziny ósmej kadencji, podczas której odbyło się Ślubowanie Radnych oraz Ślubowanie Burmistrza Miasta Lędziny. Podczas pierwszej sesji wybrany został także przewodniczący oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2017-12-01
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2019-01-18
z 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w 2019 roku.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Zawiadomienie o sesj Rady Miasta

2010-06-29

Uprzejmie informujemy, że LXII sesja Rady Miasta V kadencji została zwołana na dzień  30 czerwca 2010 r. o godz. 11.00  w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul.  Lędzińskiej 55 (sala 011 z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z LX Nadzwyczajnej Sesji z dnia 19.05.2010 r. oraz z LXI Sesji Rady Miasta z dnia 27.05.2010 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno - wschodniej części dzielnicy Hołdunów w Lędzinach,

b) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Hołdunowskiej i Gwarków w Lędzinach,

c) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Hołdunowskiej w Lędzinach,

d) zmian w budżecie miasta na 2010 rok,

e) informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Lędziny za I półrocze,

f) pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych,

g) zmiany uchwały nr XLVIII / 335 / 09 Rady Miasta Lędziny z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na lata 2009-2012" - etap IV na lata 2009-2010,

h) utworzenia wydzielonego rachunku dochodów,

i) wyrażenia zgody na zawarcie - na czas oznaczony trzech lat - kolejnej umowy w przedmiocie najmu Spółce Akcyjnej „RUCH" w Warszawie, Śląski Region Sprzedaży w Katowicach nieruchomości gruntowej wraz z posadowionym na niej obiektem handlowym, stanowiącym kiosk „Ruch" przy ul. Hołdunowkiej w Lędzinach,

j) zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach,

k) nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lędzinach,

l) zmiany uchwały nr LIX / 420 / 10 Rady Miasta Lędziny z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „e-edukacja@ w Szkole Podstawowej nr 3 w Lędzinach - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego w dydaktyce szkolnej" w ramach Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny - w latach 2010-2012,

m) skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

n) skargi na działalność Burmistrza Miasta Lędziny,

o) odwołania Pani Ireny Gajer ze stanowiska Skarbnika Miasta,

p) powołania Pani Doroty Przybyła - Paszek na stanowisko Skarbnika Miasta.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli dot. podpisanych umów, wydanych zarządzeń i wykonania uchwał Rady Miasta.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Informacje.

9. Wolne wnioski i oświadczenia radnych

10. Zakończenie.

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij