2019-04-15
Miasto Lędziny - informacja
Szanowni Mieszkańcy Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja 2019 r. Urząd Miasta Lędziny będzie nieczynny.
2019-03-15
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało wyniki konkursu „Maluch+”2019. Wśród gmin i jednostek, które otrzymają dofinansowanie są także Lędziny.
2019-02-26
2019-01-24
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Grunwaldzkiej (bocznej), oznaczonej jako działka numer 3351/291 o powierzchni 0,1096 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 95 500,00 zł. Wadium ustalone zostało na kwotę: 9 550,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 1 marca 2019 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2017-12-01
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2019-01-18
z 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w 2019 roku.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Zasiłki celowe dla powodzian

2010-06-17
Rodziny lub osoby samotnie gospodarujące które poniosły szkody w wyniku powodzi w maju 2010 roku mogą ubiegać się o pomoc w postaci zasiłku celowego na remont lub odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, który uległ zniszczeniu w związku z zalaniem przez powódź.

O pomoc mogą ubiegać się osoby uprawnione tj.:

1) właściciel budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,

2) osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom Jednorodzinny,

3) osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,

4) najemca lokalu mieszkalnego albo budynku mieszkalnego.

Pomoc będzie mogła być także udzielona osobie uprawnionej będącej najemcą budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego pod warunkiem uzyskania zgody właściciela na przeprowadzenie remontu lub odbudowy budynku lub lokalu. W przypadku wyrażenia ww. zgody właściciel nie będzie mógł już ubiegać się o pomoc, o którą zwróci się najemca. Pomoc udzielana będzie na wniosek osoby uprawnionej. Wnioski o udzielenie pomocy (wypłatę zasiłku) osoby uprawnione powinny składać w:


Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lędzinach,

ul. Lędzińska 47,

43-143 Lędziny,

godziny otwarcia:

poniedziałek od 7.30 do 17.00;

od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30;

piątek od 7.30 do 14.00.


Ostateczny termin składania wniosków upływa 25 czerwca 2010roku.

 

Do wniosku (wzór - zał. l), uprawniony powinien dołączyć oświadczenie o legalności wybudowania obiektu budowlanego oraz o posiadanym tytule prawnym (lub braku takiego tytułu) do budynku lub lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem wniosku (wzór- zał, 2). Oświadczenia powinny zostać złożone przez wnioskodawców pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie w nich nieprawdy.

Pomoc przyznawana jest wyłącznie na remont lub odbudowę budynku lub lokalu mieszkalnego, a więc nie obejmuje innego typu budynków lub pomieszczeń {np. budynków gospodarczych, użytkowych itp.) ani kosztów zakupu wyposażenia budynku/lokalu (np. mebli, sprzętu RTV czy AGD). Pomoc finansowa udzielana uprawnionym w formie zasiłku celowego wypłacana jest:

1) na zasadach określonych w art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

2) w drodze jednej lub kilku odrębnych decyzji administracyjnych, którym nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności,

3) przez kierowników właściwych ośrodków pomocy społecznej (właściwe miejscowo ośrodki), działających z upoważnienia wójtów/burmistrzów/prezydentów miast.

Osoby uprawnione do otrzymania pomocy zobowiązane są przedstawić faktury i rachunki potwierdzające poniesione przez nich wydatki związane z remontem lub odbudową. Osoby, które nie przedstawią wymaganych faktur lub rachunków albo przeznaczą otrzymaną pomoc niezgodnie z celem na jaki została ona udzielona zobowiązane zostaną, na podstawie ustawy o pomocy społecznej, do zwrotu otrzymanej kwoty zasiłku.

Wysokość kwoty szacowanej do wypłaty w formie zasiłku nie może przekroczyć wysokości szkody rzeczywiście wyrządzonej. Wysokość zasiłku na odbudowę lub remont budynku lub lokalu mieszkalnego nie jest zależna od wysokości dochodów uzyskiwanych przez uprawnionego do otrzymania pomocy.

Pomoc na remont lub odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego może być przyznana w wysokości:

1) do 20 tys. złotych - w przypadku, gdy uprawniony do zasiłku nie przewiduje większych kosztów i rezygnuje z wyceny, która jest obowiązkowa w przypadku kosztów przekraczających ta kwotę; pomoc w tym przypadku udzielana jest w dwóch ratach, a wysokość pierwszej raty nie może przekroczyć 50% wstępnie szacowanych kosztów;

2) od 20 tys. złotych do 100 tys, złotych - w takim przypadku:

a) uzasadniony wniosek o udzielenie pomocy może zostać złożony jeszcze przed dokonaniem wyceny szkód,

b) wyceny szkód dokonają osoby - wyznaczone do jej wykonania spośród osób posiadających uprawnienia rzeczoznawców majątkowych lub osób posiadających odpowiednie kwalifikacje/wykształcenie niezbędne do oceny stanu technicznego uszkodzonych budynków i wyliczenia poniesionych strat - ujęte w wykazie sporządzonym przez wojewodę,

c) pomoc udzielana jest w minimum dwóch ratach, przy czym pierwsza rata wypłacana jest w wysokości do 50% kosztów oszacowanych przez rzeczoznawcę (osobę uprawnioną do szacowania), nie przekraczającej jednak kwoty 50 tyś. złotych.

Wypłata drugiej i kolejnych rat następuje dopiero po rozliczeniu pierwszej (lub kolejnej) raty, a więc po przedstawieniu ww. faktur i rachunków potwierdzających poniesione dotychczas koszty remontu/odbudowy.


Wykaz rzeczoznawców dostępny będzie w Urzędzie Miasta Lędziny - telefon 032 216 65 11


Pomoc przyznawana będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz „Zasady udzielania pomocy finansowej z budżetu państwa dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku katastrof naturalnych: nr BUSK 5941-3-1 z dnia 30 kwietnia 2010 roku opracowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.


Ważne!

O pomoc ubiegać się mogą wyłącznie osoby i rodziny zamieszkujące obszary miasta dotknięte powodzią definiowaną zgodnie z z zapisami ustawy o klęsce żywiołowej i ustawy prawo wodne (art.9 pkt 10).

Mapa obszarów dotkniętych powodzią wywieszona jest w holu Urzędu Miasta oraz dostępna na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Miasta Lędziny .


Pomoc nie przysługuje w przypadku zalania piwnic budynków mieszkalnych tylko przez wody gruntowe.

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij