2019-07-10
Szanowni Państwo, W dniu 10 lipca 2019 roku został wydany kolejny numer Gazety Miejskiej pn. “Gazeta Miejska-Lędziny numer 3 / lipiec 2019”, niestety na stronie 8 wkradł się błąd dotyczący wartości inwestycji pn. „Realizacja aktualizowania informacji o pasie drogowym dróg gminnych w technologii elektronicznej”. Prawidłowa wartość inwestycji to 36 868, 50 zł. Redakcja gazety bardzo przeprasza za omyłkę i tym samym informuje, że w wersji elektronicznej podane wartości inwestycji są prawidłowe.
2019-07-02
Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres tj. 2019/2021 przyjmowane są: •Drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2019 r. poprzez: bankowość elektroniczną, platformę usług elektronicznych ZUS lub portal informacyjno-usługowy MRPiPS - Emp@tia •W formie papierowej od dnia 1 sierpnia 2019 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach w pokoju nr 3
2019-06-17
Rusza szósta edycja Budżetu Obywatelskiego Lędzin. Od 1 czerwca składać można propozycje projektów. Okres ich przyjmowania potrwa do 30 czerwca. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich lędzinianie mają do wykorzystania łączną kwotę 250 000 zł.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2017-12-01
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2019-05-23
2019-06-04
Oficjalne otwarcie miało miejsce w piątkowe popołudnie 31 maja 2019 roku. Na tę chwilę czekało wielu świeżo upieczonych rodziców, a szczególnie ich pociechy. W Lędzinach otwarto nowoczesne przedszkole. Obiekt powstał za kwotę ok 5,9 miliona złotych. Wśród zaproszonych osób obecni byli: parlamentarzyści, samorządowcy na szczeblu wojewódzkim, powiatowym, gminnym, przedstawiciele instytucji zarządzających oświatą, dyrektorzy gminnych placówek oświatowych oraz najważniejsi - dzieci wraz z rodzicami.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2019-06-11
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - GŁÓWNY KSIĘGOWY
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Zapytanie Ofertowe

2018-03-01

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu funkcjonalno – użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów robót budowlanych oraz prac projektowych dla budowy zintegrowanej sieci tras pieszo – rowerowych na terenie Gminy Lędziny. Przez zintegrowaną trasę rozumie się przemyślany spójny ciąg różnych rozwiązań technicznych, funkcjonalnie łączący różne miejsca atrakcyjne turystycznie i transportowo, umożliwiający bezpieczne korzystanie z oferty Gminy Lędziny i gmin sąsiednich.

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie Programu funkcjonalno – użytkowego przebiegu tras pieszo – rowerowych, zgodnie z następującymi założeniami:

1. Program powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie prawa budowlanego, planów zagospodarowania przestrzennego, prawa drogowego, przepisów z zakresu ochrony przyrody i środowiska (np. wymogów obszarów NATURA 2000).

2. Program powinien obejmować nowe trasy pieszo - rowerowe, zintegrowane z trasami o podobnym charakterze na terenie województwa śląskiego oraz min. jeden obiekt bike and ride pozwalający na bezpieczne pozostawienie roweru i skorzystanie z komunikacji zbiorowej. Trasy musza się łączyć bezpośrednio lub za pomocą innych tras z wszystkimi zaprojektowanymi obiektami bike and ride.

3. Program powinien proponować trasy pieszo - rowerowe, które będą możliwe do wdrożenia, stąd wymagane jest dokonanie analizy pod kątem własności gruntów, środowiskowym i finansowym.

4. O przebiegu tras powinno decydować szereg czynników jednocześnie, w tym: atrakcje, infrastruktura turystyczna, zmniejszenie obciążenia transportu lokalnego, ukształtowanie terenu, bezpieczeństwo na trasie, możliwość wdrożenia, racjonalność finansowa, warunki i ograniczenia środowiskowe, itp.

5. Trasy powinny łączyć atrakcyjne turystycznie i transportowo miejsca i atrakcje, uwzględniać lokalizacje istotne ze względu na konieczność dywersyfikacji transportu (zakłady pracy, budynki użyteczności publicznej), istotne z punktu widzenia ruchu pieszo - rowerowego na omawianym obszarze.

6. Projekt powinien uwzględniać dostępność do infrastruktury transportowej oraz powinno zostać zaplanowane rozmieszczenie punktów węzłowych na trasach (tj. punktów przecięcia z innymi trasami i szlakami turystycznymi).

7. Należy dążyć do minimalizacji współczynnika wydłużenia trasy, tak by efektywnie wykorzystywać środki na późniejsze wdrożenie przedsięwzięcia.

8. Ze względu na projektowanie tras o łączonych funkcjach: przeznaczonych zarówno dla pieszych, jak i rowerzystów, należy uwzględnić bezpieczne wykorzystywanie tras przez poszczególnych użytkowników.

9. Program powinien obejmować niezbędne dokumenty wymagane do ogłoszenia zamówienia publicznego na realizację usług projektowych i wykonania robót budowlano – montażowych dla zakresu objętego niniejszym zapytaniem.

10. Program należy wykonać zgodnie z wymogami zawartymi w art. 31 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579) oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U. 2013 poz. 1129)

9. Zakres proponowanych rozwiązań musi być spójny z limitami wyznaczonymi przez wymogi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla poddziałania 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT.

W ramach przedmiotowego opracowania należy:

 1. Przedstawić informacje dotyczące stanu własności terenów, przez które przebiegają proponowane trasy oraz wymagań środowiskowych i konserwatorskich.
 2. Pozyskać pozytywną opinię dla Programu w wyniku konsultacji jego zapisów, w szczególności wśród jednostek samorządu terytorialnego, z którymi łączyć będą się planowane trasy, instytucji odpowiedzialnych za gospodarkę leśną i ochronę przyrody, lokalnych stowarzyszeń zajmujących się tematyką sportową.
 3. Sporządzić szacunkowy kosztorys wdrożenia Programu, z podziałem na poszczególne odcinki tras i rodzaje inwestycji.
 4. Przedstawić propozycję sposobu integracji sieci tras pieszo – rowerowych z trasami o podobnym charakterze na terenie gmin sąsiadujących z Lędzinami.
 5. Wykonać analizy planistyczne dla tras pod kątem identyfikacji barier i wykluczeń przy ich wdrażaniu.
 6. Opracować wytyczne do planowania i wytyczania tras wraz ze standardami technicznymi i sposobem ich znakowania.
 7. Przedstawić szczegółowe informacje oraz parametry techniczno – użytkowe dla każdej z proponowanych tras.
 8. Przedstawić wskaźnikowy szacunek nakładów na trasy oraz obiekt bike and ride
 9. Cel zamówienia

Opracowanie ma na celu przedstawienie Programu budowy nowych tras pieszo – rowerowych w Gminie Lędziny, połączonych z istniejącymi i planowanymi trasami o podobnym charakterze. W wyniku przeprowadzonych analiz i uwarunkowań, w tym głównie technicznych, terenowo - prawnych, środowiskowych, finansowych, Wykonawca przedstawi przebieg zintegrowanej sieci tras pieszo - rowerowych.

Opracowany dokument wskazywał będzie obszary do budowy nowych tras pieszo - rowerowych wraz z propozycjami inwestycji w infrastrukturę towarzyszącą. Celem opracowania jest także wskazanie ewentualnych problemów i barier realizacyjnych oraz szacunkowych kosztów budowy poszczególnych tras pieszo – rowerowych w ramach powstałego Programu. Program będzie podstawą do budowania przez Gminę Lędziny oraz inne podmioty tras pieszo – rowerowych i dlatego musi wskazywać propozycje tras możliwe do wdrożenia. Program będzie obejmował zarówno trasy przeznaczone do uprawiania turystyki rowerowej (trasy ponadlokalne umożliwiające podróże na dłuższych odcinkach) jak również trasy pieszo - rowerowe przeznaczone do rekreacji i ruchu lokalnego (w tym dojazdu do sąsiednich gmin i zakładów pracy).

III. Forma, w jakiej wykonawca ma dostarczyć przedmiot zamówienia:

 1. Dokumenty powinny być w języku polskim.
 2. Wersja papierowa / drukowana ostatecznych dokumentów (5 kpl) – dobór skali wydruków poszczególnych map oraz stopień zagęszczenia treści na poszczególnych wydrukach winien uwzględniać ich przeznaczenie oraz funkcję.
 3. Wersja elektroniczna (3 kpl) – na elektronicznych nośnikach informacji w plikach możliwych do edycji.
 4. Przekazywanie materiałów powinno następować sukcesywnie – wykonawca ma obowiązek na bieżąco konsultować z zamawiającym treści przygotowanych dokumentów do czasu ich przyjęcia przez zamawiającego.
 5. Zamawiający ma prawo do wglądu w materiały dotyczące Programu oraz wnoszenia uwag na każdym etapie realizacji umowy. Wykonawca w ramach zamówienia będzie zobowiązany również do udzielania odpowiedzi na pytania poszczególnych wykonawców usług projektowych i robót budowlanych, które zostaną zadane w postępowaniu przetargowym na wyłonienie projektanta i wykonawcy robót budowlanych oraz wszelkich niezbędnych konsultacji z tym związanych w terminie 3 dni od dnia przekazania pytania przez zamawiającego.
 6. Potwierdzeniem odbioru przedmiotu umowy będzie protokół zdawczo – odbiorczy.

VI. Termin wykonania: 17.05.2018 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
 2. Warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, usługi odpowiadającej swoim rodzajem i wartością usługom, stanowiącym przedmiot zamówienia. Za usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze, stanowiącej przedmiot zamówienia uważa się usługę polegającą na projektowaniu i/lub znakowaniu w terenie ścieżek rowerowych lub pieszo - rowerowych o wartości usługi minimum 50 000 złotych brutto.
 3. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
 4. W przypadku składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z wykonawców, musi załączyć dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
 5. Jeżeli Wykonawca polega na doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności poprzez przedstawienie pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

VI. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

 1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

VII. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

VIII. Termin i forma składania ofert:

 1. Oferta powinna zawierać w szczególności: wskazanie nazwy zamówienia: Opracowanie Programu funkcjonalno - użytkowego budowy zintegrowanej sieci tras pieszo - rowerowych na terenie Gminy Lędziny, nazwę (firmę) wykonawcy, jego adres, nr telefonu i faksu. W przypadku złożenia wniosku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podane powyżej informacje winny być wskazane dla każdego z tych wykonawców.

2. Ofertę należy składać w jednym egzemplarzu, w opakowaniu, w Urzędzie Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny. Na opakowaniu należy zamieścić informacje: nazwa i adres wykonawcy, nazwa i adres zamawiającego, adres na który należy składać oferty, Tytuł: Oferta na: Opracowanie Programu funkcjonalno - użytkowego budowy zintegrowanej sieci tras pieszo - rowerowych na terenie Gminy Lędziny, nie otwierać przed: 09.03.2018 r.

3. Ofertę należy złożyć do dnia 09.03.2018 r., do godz. 12:00.

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij