2018-11-26
22 listopada odbyła się pierwsza, uroczysta sesja Rady Miasta Lędziny ósmej kadencji, podczas której odbyło się Ślubowanie Radnych oraz Ślubowanie Burmistrza Miasta Lędziny. Podczas pierwszej sesji wybrany został także przewodniczący oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta.
2019-02-11
Gmina Lędziny organizuje kolejne Ferie Zimowe dla dzieci w dniach od 09.02.2019 r. do dnia 24.02.2019 r. W tym czasie odbędą się zajęcia promujące zdrowy styl życia dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy.
2019-01-24
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Grunwaldzkiej (bocznej), oznaczonej jako działka numer 3351/291 o powierzchni 0,1096 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 95 500,00 zł. Wadium ustalone zostało na kwotę: 9 550,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 1 marca 2019 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2017-12-01
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2019-01-18
z 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w 2019 roku.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Zapytanie Ofertowe

2018-03-01

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu funkcjonalno – użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów robót budowlanych oraz prac projektowych dla budowy zintegrowanej sieci tras pieszo – rowerowych na terenie Gminy Lędziny. Przez zintegrowaną trasę rozumie się przemyślany spójny ciąg różnych rozwiązań technicznych, funkcjonalnie łączący różne miejsca atrakcyjne turystycznie i transportowo, umożliwiający bezpieczne korzystanie z oferty Gminy Lędziny i gmin sąsiednich.

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie Programu funkcjonalno – użytkowego przebiegu tras pieszo – rowerowych, zgodnie z następującymi założeniami:

1. Program powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie prawa budowlanego, planów zagospodarowania przestrzennego, prawa drogowego, przepisów z zakresu ochrony przyrody i środowiska (np. wymogów obszarów NATURA 2000).

2. Program powinien obejmować nowe trasy pieszo - rowerowe, zintegrowane z trasami o podobnym charakterze na terenie województwa śląskiego oraz min. jeden obiekt bike and ride pozwalający na bezpieczne pozostawienie roweru i skorzystanie z komunikacji zbiorowej. Trasy musza się łączyć bezpośrednio lub za pomocą innych tras z wszystkimi zaprojektowanymi obiektami bike and ride.

3. Program powinien proponować trasy pieszo - rowerowe, które będą możliwe do wdrożenia, stąd wymagane jest dokonanie analizy pod kątem własności gruntów, środowiskowym i finansowym.

4. O przebiegu tras powinno decydować szereg czynników jednocześnie, w tym: atrakcje, infrastruktura turystyczna, zmniejszenie obciążenia transportu lokalnego, ukształtowanie terenu, bezpieczeństwo na trasie, możliwość wdrożenia, racjonalność finansowa, warunki i ograniczenia środowiskowe, itp.

5. Trasy powinny łączyć atrakcyjne turystycznie i transportowo miejsca i atrakcje, uwzględniać lokalizacje istotne ze względu na konieczność dywersyfikacji transportu (zakłady pracy, budynki użyteczności publicznej), istotne z punktu widzenia ruchu pieszo - rowerowego na omawianym obszarze.

6. Projekt powinien uwzględniać dostępność do infrastruktury transportowej oraz powinno zostać zaplanowane rozmieszczenie punktów węzłowych na trasach (tj. punktów przecięcia z innymi trasami i szlakami turystycznymi).

7. Należy dążyć do minimalizacji współczynnika wydłużenia trasy, tak by efektywnie wykorzystywać środki na późniejsze wdrożenie przedsięwzięcia.

8. Ze względu na projektowanie tras o łączonych funkcjach: przeznaczonych zarówno dla pieszych, jak i rowerzystów, należy uwzględnić bezpieczne wykorzystywanie tras przez poszczególnych użytkowników.

9. Program powinien obejmować niezbędne dokumenty wymagane do ogłoszenia zamówienia publicznego na realizację usług projektowych i wykonania robót budowlano – montażowych dla zakresu objętego niniejszym zapytaniem.

10. Program należy wykonać zgodnie z wymogami zawartymi w art. 31 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579) oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U. 2013 poz. 1129)

9. Zakres proponowanych rozwiązań musi być spójny z limitami wyznaczonymi przez wymogi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla poddziałania 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT.

W ramach przedmiotowego opracowania należy:

 1. Przedstawić informacje dotyczące stanu własności terenów, przez które przebiegają proponowane trasy oraz wymagań środowiskowych i konserwatorskich.
 2. Pozyskać pozytywną opinię dla Programu w wyniku konsultacji jego zapisów, w szczególności wśród jednostek samorządu terytorialnego, z którymi łączyć będą się planowane trasy, instytucji odpowiedzialnych za gospodarkę leśną i ochronę przyrody, lokalnych stowarzyszeń zajmujących się tematyką sportową.
 3. Sporządzić szacunkowy kosztorys wdrożenia Programu, z podziałem na poszczególne odcinki tras i rodzaje inwestycji.
 4. Przedstawić propozycję sposobu integracji sieci tras pieszo – rowerowych z trasami o podobnym charakterze na terenie gmin sąsiadujących z Lędzinami.
 5. Wykonać analizy planistyczne dla tras pod kątem identyfikacji barier i wykluczeń przy ich wdrażaniu.
 6. Opracować wytyczne do planowania i wytyczania tras wraz ze standardami technicznymi i sposobem ich znakowania.
 7. Przedstawić szczegółowe informacje oraz parametry techniczno – użytkowe dla każdej z proponowanych tras.
 8. Przedstawić wskaźnikowy szacunek nakładów na trasy oraz obiekt bike and ride
 9. Cel zamówienia

Opracowanie ma na celu przedstawienie Programu budowy nowych tras pieszo – rowerowych w Gminie Lędziny, połączonych z istniejącymi i planowanymi trasami o podobnym charakterze. W wyniku przeprowadzonych analiz i uwarunkowań, w tym głównie technicznych, terenowo - prawnych, środowiskowych, finansowych, Wykonawca przedstawi przebieg zintegrowanej sieci tras pieszo - rowerowych.

Opracowany dokument wskazywał będzie obszary do budowy nowych tras pieszo - rowerowych wraz z propozycjami inwestycji w infrastrukturę towarzyszącą. Celem opracowania jest także wskazanie ewentualnych problemów i barier realizacyjnych oraz szacunkowych kosztów budowy poszczególnych tras pieszo – rowerowych w ramach powstałego Programu. Program będzie podstawą do budowania przez Gminę Lędziny oraz inne podmioty tras pieszo – rowerowych i dlatego musi wskazywać propozycje tras możliwe do wdrożenia. Program będzie obejmował zarówno trasy przeznaczone do uprawiania turystyki rowerowej (trasy ponadlokalne umożliwiające podróże na dłuższych odcinkach) jak również trasy pieszo - rowerowe przeznaczone do rekreacji i ruchu lokalnego (w tym dojazdu do sąsiednich gmin i zakładów pracy).

III. Forma, w jakiej wykonawca ma dostarczyć przedmiot zamówienia:

 1. Dokumenty powinny być w języku polskim.
 2. Wersja papierowa / drukowana ostatecznych dokumentów (5 kpl) – dobór skali wydruków poszczególnych map oraz stopień zagęszczenia treści na poszczególnych wydrukach winien uwzględniać ich przeznaczenie oraz funkcję.
 3. Wersja elektroniczna (3 kpl) – na elektronicznych nośnikach informacji w plikach możliwych do edycji.
 4. Przekazywanie materiałów powinno następować sukcesywnie – wykonawca ma obowiązek na bieżąco konsultować z zamawiającym treści przygotowanych dokumentów do czasu ich przyjęcia przez zamawiającego.
 5. Zamawiający ma prawo do wglądu w materiały dotyczące Programu oraz wnoszenia uwag na każdym etapie realizacji umowy. Wykonawca w ramach zamówienia będzie zobowiązany również do udzielania odpowiedzi na pytania poszczególnych wykonawców usług projektowych i robót budowlanych, które zostaną zadane w postępowaniu przetargowym na wyłonienie projektanta i wykonawcy robót budowlanych oraz wszelkich niezbędnych konsultacji z tym związanych w terminie 3 dni od dnia przekazania pytania przez zamawiającego.
 6. Potwierdzeniem odbioru przedmiotu umowy będzie protokół zdawczo – odbiorczy.

VI. Termin wykonania: 17.05.2018 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
 2. Warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, usługi odpowiadającej swoim rodzajem i wartością usługom, stanowiącym przedmiot zamówienia. Za usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze, stanowiącej przedmiot zamówienia uważa się usługę polegającą na projektowaniu i/lub znakowaniu w terenie ścieżek rowerowych lub pieszo - rowerowych o wartości usługi minimum 50 000 złotych brutto.
 3. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
 4. W przypadku składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z wykonawców, musi załączyć dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
 5. Jeżeli Wykonawca polega na doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności poprzez przedstawienie pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

VI. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

 1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

VII. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

VIII. Termin i forma składania ofert:

 1. Oferta powinna zawierać w szczególności: wskazanie nazwy zamówienia: Opracowanie Programu funkcjonalno - użytkowego budowy zintegrowanej sieci tras pieszo - rowerowych na terenie Gminy Lędziny, nazwę (firmę) wykonawcy, jego adres, nr telefonu i faksu. W przypadku złożenia wniosku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podane powyżej informacje winny być wskazane dla każdego z tych wykonawców.

2. Ofertę należy składać w jednym egzemplarzu, w opakowaniu, w Urzędzie Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny. Na opakowaniu należy zamieścić informacje: nazwa i adres wykonawcy, nazwa i adres zamawiającego, adres na który należy składać oferty, Tytuł: Oferta na: Opracowanie Programu funkcjonalno - użytkowego budowy zintegrowanej sieci tras pieszo - rowerowych na terenie Gminy Lędziny, nie otwierać przed: 09.03.2018 r.

3. Ofertę należy złożyć do dnia 09.03.2018 r., do godz. 12:00.

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij