2019-04-15
Miasto Lędziny - informacja
Szanowni Mieszkańcy Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja 2019 r. Urząd Miasta Lędziny będzie nieczynny.
2019-03-15
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało wyniki konkursu „Maluch+”2019. Wśród gmin i jednostek, które otrzymają dofinansowanie są także Lędziny.
2019-02-26
2019-01-24
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Grunwaldzkiej (bocznej), oznaczonej jako działka numer 3351/291 o powierzchni 0,1096 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 95 500,00 zł. Wadium ustalone zostało na kwotę: 9 550,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 1 marca 2019 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2017-12-01
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2019-01-18
z 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w 2019 roku.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Zaproszenie na sesję Rady Miasta Lędziny

2015-11-19

Uprzejmie informujemy, iż XIX sesja Rady Miasta odbędzie się dnia 26 listopada 2015 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Lędziny /sala 011/.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania uchwał Rady Miasta oraz podpisanych przez Burmistrza Miasta zarządzeń, umów i aneksów do umów.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.;
  b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016r.;
  c) ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych;
  d) opłaty od posiadania psów;
  e) zmian w budżecie na 2015rok;
  f) Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025;
  g) zmiany Uchwały nr XVII/111/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 30 września 2015r. w    sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
  h) uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Lędziny;
  i) ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Lędziny;
  j) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Lędziny w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat trzech;
  k) przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lędziny;
  l) zmiany uchwały nr XXXV/263/13 z dnia 25.04.2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielania osobom fizycznym dotacji na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Lędziny na lata 2013-2015;
  m) nadania nazwy ulicy;
  n) nadania nazw ulic;
  o) wyrażenia zgody na zawarcie- na czas oznaczony trzech lat – kolejnej umowy w przedmiocie dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Gwarków, z przeznaczeniem na dojazd i dojście do nieruchomości położonej w Lędzinach przy ul. Gwarków;
  p) udzielenia pomocy finansowej Gminie Jaworzno;
  q) wyrażenia zgody na zawarcie, na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2020 r., kolejnej umowy w przedmiocie dzierżawy Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Lędzianach Sali widowiskowo-kinowej Piast, będącej częścią pomieszczeń stanowiących własność Gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 55, na potrzeby prowadzenia działalności statutowej;
  r) określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz ich poboru;
  s) przekazania przez Gminę Lędziny zadań z zakresu oświaty w części dotyczącej nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego;
  t) skargi w przedmiocie podjęcia przez Radę Miasta Lędziny uchwały nr XVII/116/15, XVII/117/15 oraz nr XVII/118/15 z dnia 30 września 2015r.;
  u) skargi na działanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
  v) skargi na działanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
  w) skarga na działalność Burmistrza Miasta;
  x) skarga na działalność Burmistrza miasta;
 8. Informacje.
 9. Zakończenie.
Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij