2018-02-20
Burmistrz Miasta Lędziny ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. J.Ch. Ruberga w Lędzinach
2018-02-05
2018-02-07
SPRZEDAŻ DZIAŁEK o numerach 2549/157 o pow. 0,1100 ha, 2625/157 o pow. 0,0253 ha, 2626/157 o pow. 0,6404 ha o łącznej powierzchni 0,7757 ha, położonej w Lędzinach, obrębie geodezyjnym Lędziny, na karcie mapy 4 przy ul. Hołdunowskiej. Cena wywoławcza: 900 000,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00, wpłata wadium w kwocie 90 000,00 zł do dnia 5 kwietnia 2018 r.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2018-02-15
SZANOWNI RODZICE od dnia 15 marca 2018r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Lędziny na rok szkolny 2018/2019. Procesu rekrutacji będzie można dokonać logując się na stronie przedszkola-ledziny.nabory.pl
2018-02-26
SPRZEDAŻ DZIAŁKI oznaczonej jako działka numer 3350/291 o powierzchni 0,1073 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 676, symbol użytku PsVI (pastwiska trwałe). Cena wywoławcza nieruchomości 75 200,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg w dniu 29 marca 2018 r. godz. 11.45 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, wpłata wadium w kwocie 7 520,00 zł do dnia 23 marca 2018 r.
2018-02-15
SPRZEDAŻ DZIAŁKI działek oznaczonych numerami 2405/63 o powierzchni 0,0330 ha i 2413/66 o powierzchni 0,0470 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 1575, symbol użytku: RV-0,0800 ha (grunty orne). Cena wywoławcza nieruchomości 77 500,00 zł. Przetarg w dniu 16 marca 2018 r. godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, wpłata wadium w kwocie 7 750,00 zł do dnia 12 marca 2018 r.
2018-02-15
SPRZEDAŻ DZIAŁKI działek oznaczonych numerami 2406/63 o powierzchni 0,0318 ha i 2414/66 o powierzchni 0,0490 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 1575, symbol użytku: RV-0,0808 ha (grunty orne). Cena wywoławcza nieruchomości 78 000,00 zł. Przetarg w dniu 16 marca 2018 r. godz. 11.45 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, wpłata wadium w kwocie 7 800,00 zł do dnia 12 marca 2018 r.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2018-01-25
Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!
2018-01-05
W Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostały opublikowane następujące ogłoszenia o zamówieniu pn.: Roboty budowlane zawiązane z realizacją zadania pn.: „Budowa przedszkola”, Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 106 – utworzenie mieszkań socjalnych – I etap, Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Lędzinach
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Zaproszenie na sesję Rady Miasta Lędziny

2015-11-19

Uprzejmie informujemy, iż XIX sesja Rady Miasta odbędzie się dnia 26 listopada 2015 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Lędziny /sala 011/.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania uchwał Rady Miasta oraz podpisanych przez Burmistrza Miasta zarządzeń, umów i aneksów do umów.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.;
  b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016r.;
  c) ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych;
  d) opłaty od posiadania psów;
  e) zmian w budżecie na 2015rok;
  f) Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025;
  g) zmiany Uchwały nr XVII/111/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 30 września 2015r. w    sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
  h) uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Lędziny;
  i) ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Lędziny;
  j) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Lędziny w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat trzech;
  k) przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lędziny;
  l) zmiany uchwały nr XXXV/263/13 z dnia 25.04.2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielania osobom fizycznym dotacji na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Lędziny na lata 2013-2015;
  m) nadania nazwy ulicy;
  n) nadania nazw ulic;
  o) wyrażenia zgody na zawarcie- na czas oznaczony trzech lat – kolejnej umowy w przedmiocie dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Gwarków, z przeznaczeniem na dojazd i dojście do nieruchomości położonej w Lędzinach przy ul. Gwarków;
  p) udzielenia pomocy finansowej Gminie Jaworzno;
  q) wyrażenia zgody na zawarcie, na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2020 r., kolejnej umowy w przedmiocie dzierżawy Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Lędzianach Sali widowiskowo-kinowej Piast, będącej częścią pomieszczeń stanowiących własność Gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 55, na potrzeby prowadzenia działalności statutowej;
  r) określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz ich poboru;
  s) przekazania przez Gminę Lędziny zadań z zakresu oświaty w części dotyczącej nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego;
  t) skargi w przedmiocie podjęcia przez Radę Miasta Lędziny uchwały nr XVII/116/15, XVII/117/15 oraz nr XVII/118/15 z dnia 30 września 2015r.;
  u) skargi na działanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
  v) skargi na działanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
  w) skarga na działalność Burmistrza Miasta;
  x) skarga na działalność Burmistrza miasta;
 8. Informacje.
 9. Zakończenie.
Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij