2018-11-26
22 listopada odbyła się pierwsza, uroczysta sesja Rady Miasta Lędziny ósmej kadencji, podczas której odbyło się Ślubowanie Radnych oraz Ślubowanie Burmistrza Miasta Lędziny. Podczas pierwszej sesji wybrany został także przewodniczący oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2017-12-01
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2019-01-18
z 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w 2019 roku.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Zaproszenie na sesję Rady Miasta Lędziny

2015-11-19

Uprzejmie informujemy, iż XIX sesja Rady Miasta odbędzie się dnia 26 listopada 2015 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Lędziny /sala 011/.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania uchwał Rady Miasta oraz podpisanych przez Burmistrza Miasta zarządzeń, umów i aneksów do umów.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.;
  b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016r.;
  c) ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych;
  d) opłaty od posiadania psów;
  e) zmian w budżecie na 2015rok;
  f) Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025;
  g) zmiany Uchwały nr XVII/111/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 30 września 2015r. w    sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
  h) uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Lędziny;
  i) ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Lędziny;
  j) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Lędziny w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat trzech;
  k) przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lędziny;
  l) zmiany uchwały nr XXXV/263/13 z dnia 25.04.2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielania osobom fizycznym dotacji na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Lędziny na lata 2013-2015;
  m) nadania nazwy ulicy;
  n) nadania nazw ulic;
  o) wyrażenia zgody na zawarcie- na czas oznaczony trzech lat – kolejnej umowy w przedmiocie dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Gwarków, z przeznaczeniem na dojazd i dojście do nieruchomości położonej w Lędzinach przy ul. Gwarków;
  p) udzielenia pomocy finansowej Gminie Jaworzno;
  q) wyrażenia zgody na zawarcie, na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2020 r., kolejnej umowy w przedmiocie dzierżawy Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Lędzianach Sali widowiskowo-kinowej Piast, będącej częścią pomieszczeń stanowiących własność Gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 55, na potrzeby prowadzenia działalności statutowej;
  r) określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz ich poboru;
  s) przekazania przez Gminę Lędziny zadań z zakresu oświaty w części dotyczącej nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego;
  t) skargi w przedmiocie podjęcia przez Radę Miasta Lędziny uchwały nr XVII/116/15, XVII/117/15 oraz nr XVII/118/15 z dnia 30 września 2015r.;
  u) skargi na działanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
  v) skargi na działanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
  w) skarga na działalność Burmistrza Miasta;
  x) skarga na działalność Burmistrza miasta;
 8. Informacje.
 9. Zakończenie.
Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij