2017-11-07
Jest już nowy, listopadowy numer BIL-a. Zapraszamy do lektury.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Zaproszenie na Sesję Rady Miasta

2017-03-24

Urząd Miasta Lędziny zaprasza na XXXIX Sesję Rady Miasta. Poniżej znajduje się porządek posiedzenia:

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 446 ze zm.)zapraszam na dzień 30 marca 2017 r., o godz. 1600 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul.Lędzińskiej 55 (sala 011) na

 

 

XXXIX SESJĘ RADY MIASTA   LĘDZINY VII KADENCJI

 

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Miasta z dnia 23 lutego 2017r.
  4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.
  5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania uchwał Rady Miasta oraz podpisanych przez Burmistrza Miasta zarządzeń, umów i aneksów do umów.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  zmian w budżecie miasta Lędziny na 2017 rok;

b)  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lędziny na lata 2017-2025;

c)  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Lędzińskiej w Lędzinach;

d) określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach;

e) zatwierdzenia rocznego sprawozdania z realizacji działań Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach za rok 2016;

f) przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście Lędziny na lata 2016-2020 za 2016 rok;

g) zmiany uchwały nr XXXV/264/16 Rady Miasta Lędziny z dnia 22.12.2016 roku                  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok;

h) zmiany uchwały Rady Miasta Lędziny w sprawie Regulaminu udzielania dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lędziny;

i) apelu dotyczącego pilnego i zdecydowanego przystąpienia Polskiego Rządu do prac mających na celu poprawę jakości powietrza;

j) przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dodatkową służbę patrolową oraz na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu.

  1. Interpelacje i zapytania radnych.
  2. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
  3. Komunikaty i informacje.
  4. Zakończenie.
Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij