2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2018-01-05
W Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostały opublikowane następujące ogłoszenia o zamówieniu pn.: Roboty budowlane zawiązane z realizacją zadania pn.: „Budowa przedszkola”, Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 106 – utworzenie mieszkań socjalnych – I etap, Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Lędzinach
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.
2017-12-29

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

2017-12-08

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ) informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: Sukcesywna dostawa materiałów biurowych, drobnego sprzętu i tonerów dla Urzędu Miasta Lędziny w 2018r.”

Termin składania ofert upływa w dniu 15 grudnia 2017 r. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Ofertę można składać:

  • osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny,         I piętro, pok. 112,
  • przesłać pocztą/kurierem na adres: Gmina Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55.

 

Oferty należy składać w opieczętowanej, zamkniętej kopercie z opisem „Sukcesywna dostawa materiałów biurowych, drobnego sprzętu i tonerów dla Urzędu Miasta Lędziny w 2018r.

 

1/ Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.

2/ Formularz oferty.

3/ Tabela nr 1 ( materiały biurowe) i tabela nr 2 ( tonery).

4/ Wzór umowy.

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij