• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

8 grudnia 2017

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ) informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: Sukcesywna dostawa materiałów biurowych, drobnego sprzętu i tonerów dla Urzędu Miasta Lędziny w 2018r.”

Termin składania ofert upływa w dniu 15 grudnia 2017 r. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Ofertę można składać:

  • osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny,         I piętro, pok. 112,
  • przesłać pocztą/kurierem na adres: Gmina Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55.

 

Oferty należy składać w opieczętowanej, zamkniętej kopercie z opisem „Sukcesywna dostawa materiałów biurowych, drobnego sprzętu i tonerów dla Urzędu Miasta Lędziny w 2018r.

 

1/ Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.

2/ Formularz oferty.

3/ Tabela nr 1 ( materiały biurowe) i tabela nr 2 ( tonery).

4/ Wzór umowy.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov