2017-11-07
Jest już nowy, listopadowy numer BIL-a. Zapraszamy do lektury.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2017-12-17
Urząd Miasta w Lędzinach oraz Miejski Ośrodek Kultury zapraszają na Powitanie z Nowym Rokiem 2018. 31 grudnia o godzinie 23.30 do 00:30. Złóżmy sobie życzenia....
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

2016-12-14

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami) informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: PBW modernizacji dróg publicznych gminnych ul. Sosnowa i ul. Kwiatowa wraz z budową oświetlenia ulicznego, w ramach zadań inwestycyjnych pn.: Projekt przebudowy drogi ul. Sosnowa i ul. Kwiatowa - 60016§6050

Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia ul. Sosnowa, ul. Kwiatowa, ul. Palmowa, ul. Różana - 90015§6050

1)    nazwa przedmiotu zamówienia:

PBW modernizacji dróg publicznych gminnych ul. Sosnowa i ul. Kwiatowa wraz z budową oświetlenia ulicznego, w ramach zadań inwestycyjnych pn.: Projekt przebudowy drogi ul. Sosnowa i ul. Kwiatowa - 60016§6050

Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia ul. Sosnowa, ul. Kwiatowa, ul. Palmowa,           ul. Różana - 90015§6050.

  Proszę o podanie oddzielnych cen dla każdego zakresu.

2)    termin wykonania zamówienia: do 31.12.2016

3)    termin związania ofertą: 30 dni

4)    opis sposobu przygotowywania ofert: odpowiedz na zapytanie ofertowe wysłane przez Zamawiającego, Wykonawca może złożyć jedną ofertę w formie pisemnej

5)    miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Urząd Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, Lędzińska 55, Sekretariat Pokój 112 bądź drogą mailową um@ledziny.pl do dnia 20.12.2016r. do godziny 12.00

6)    opis sposobu obliczenia ceny: porównanie ofert, Cena = Cena minimalna / Cena weryfikowana * 100

7)    opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: cena 100%

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij