2018-11-26
22 listopada odbyła się pierwsza, uroczysta sesja Rady Miasta Lędziny ósmej kadencji, podczas której odbyło się Ślubowanie Radnych oraz Ślubowanie Burmistrza Miasta Lędziny. Podczas pierwszej sesji wybrany został także przewodniczący oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta.
2019-02-11
Gmina Lędziny organizuje kolejne Ferie Zimowe dla dzieci w dniach od 09.02.2019 r. do dnia 24.02.2019 r. W tym czasie odbędą się zajęcia promujące zdrowy styl życia dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy.
2019-01-24
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Grunwaldzkiej (bocznej), oznaczonej jako działka numer 3351/291 o powierzchni 0,1096 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 95 500,00 zł. Wadium ustalone zostało na kwotę: 9 550,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 1 marca 2019 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2017-12-01
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2019-01-18
z 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w 2019 roku.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

2016-09-13

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro pn.: Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego adaptacji pomieszczeń byłego hotelu robotniczego na mieszkania socjalne w ramach planowanego w budżecie na 2016 r. zadania: „Remont i modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 106 - utworzenie mieszkań socjalnych”.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego adaptacji pomieszczeń byłego hotelu robotniczego na mieszkania socjalne, spełniające wymagania niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia procesu aplikowania o dofinasowanie realizacji zadania, tj. m.in.

1.     Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020,

2.     Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,

3.     Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach EFRR RPO WSL 2014-2020 (projekt),

4.     Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Pozostałe podstawy formalno-prawne opracowania: uzgodnienia z Zamawiającym, wizja lokalna, inwentaryzacja obiektu, Prawo Zamówień Publicznych, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz pozostałe akty prawne i normy regulujące projektowanie i budownictwo.

      Przy opracowywaniu programu funkcjonalno-użytkowego należy uwzględnić decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach (decyzja z dnia 09.09.2010 r, decyzja z dnia 18.10.2010 r., decyzja z dnia 20.02.2012 r., decyzja z dnia 30.07.2012 r., decyzja z dnia 20.01.2014 r., decyzja z dnia 08.07.2015 r.), decyzję Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tychach (decyzja nr 87/2009 z dnia 21.05.2009 r. – w szczególności punkt 6 dotyczący zapewnienia drogi pożarowej), pismo Najemcy L. dz. 233/2016 z dnia 23.08.2016 r. (w szczególności konieczność wymiany części okien, instalacji wod-kan, naprawy dachu i elewacji). Ponadto należy uwzględnić, iż każde mieszkanie i część ogólnodostępna powinna być osobno olicznikowana (np. energia elektryczna, woda zimna, c.w.u., c.o.) z możliwością odcięcia mediów do poszczególnych mieszkań. Liczniki elektryczne przedpłatowe. Należy unikać prowadzenia pionów instalacyjnych i przewodów wentylacyjnych przez pomieszczenia nieobjęte adaptacją. W przypadku konieczności przejścia z przez pomieszczenia nieobjęte adaptacją należy uwzględnić koszty przejścia przez przegrody budowlane i koszty odtworzenia nieadaptowanych pomieszczeń do stanu istniejącego. W ramach zadania konieczne jest przeprowadzenie wizji lokalnej na obiekcie, w szczególności w zakresie inwentaryzacji części budynku koniecznej do zagospodarowania na mieszkania socjalne i komunikację.

      Budynek wykonany jest w technologii wielko-płytowej, jest to obiekt pięciokondygnacyjny, podpiwniczony. Budynek posiada dwie klatki schodowe, trzy wejścia do budynku, jest połączony łącznikiem z budynkiem sąsiednim. Obecnie parter budynku wykorzystywany jest do celów administracyjno-biurowych, cześć parteru zajmują pomieszczenia po byłym oddziale przedszkolnym. Pozostałe kondygnacje nadziemne wykorzystywane są na zasadach hotelowych. Z uwagi na ograniczone środki finansowe założeniem gminy jest wykonanie w wydzielonej części budynku lokali socjalnych. Wydzielenie części budynku nie może uniemożliwić wykorzystania pozostałej części budynku w dotychczasowy sposób i nie może uniemożliwić dalszej adaptacji pozostałych pomieszczeń.

      Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu dokumentacji oraz do prezentowania i uzgadniania z Zamawiającym proponowanych rozwiązań na kolejnych etapach projektowania. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania koncepcji oraz zaprezentowania i uzgodnienia z Zamawiającym proponowanych rozwiązań. Wykonawca na wniosek Zamawiającego zobowiązany jest do przygotowania prezentacji i zaprezentowania projektowanych rozwiązań na dowolnym etapie opracowywania dokumentacji w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.

      Ilość egzemplarzy kompletnej dokumentacji w wersji papierowej: 4 kpl. Ilość egzemplarzy kompletnej dokumentacji w wersji elektronicznej: 2 szt. na nośnikach CD/DVD w formacie edytowalnym np.: .doc, .dwg, .ath, – do edycji z możliwością kopiowania i w formacie .pdf - do wydruków z możliwością kopiowania.

      Wykonawca dokumentacji wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie wszelkich praw związanych z przedmiotem zadania na Zamawiającego z chwilą protokolarnego przejęcia przedmiotu umowy, w szczególności w zakresie praw autorskich. Obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe.

      Koszt zaprojektowania, wykonania, nadzoru i uzyskania pozwolenia na użytkowanie części budynku adaptowanej na lokale socjalne wraz z niezbędną infrastrukturą, powinien zamknąć się w kwocie 1 mln zł brutto. Wszelkie koszty niekwalifikowane powinny być uzgodnione z Zamawiającym oraz wskazane w dokumentacji i wydzielone w kosztorysach.

 

 

Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Miasta Lędziny (adres: ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny; faks: 32 21 66 508; e-mail: um@ledziny.pl)

Termin składania ofert: 19.09.2016 r.,

Termin związania ofertą: 30 dni

Termin przedstawienia koncepcji: 2 tygodnie od podpisania umowy

Termin wykonania zamówienia: 4 tygodnie od podpisania umowy

Okres gwarancji: 24 – m-ce

Termin płatności: 30 dni

Opis sposobu przygotowywania ofert: na załączonym formularzu ofertowym

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij