2018-06-05
SPRZEDAŻ DZIAŁEK o numerach 2549/157 o pow. 0,1100 ha, 2625/157 o pow. 0,0253 ha, 2626/157 o pow. 0,6404 ha o łącznej powierzchni 0,7757 ha, położonej w Lędzinach, obrębie geodezyjnym Lędziny, na karcie mapy 4 przy ul. Hołdunowskiej. Cena wywoławcza: 650 000,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg odbędzie się w dniu 23 listopada 2018 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55. Wpłata wadium w kwocie 65 000,00 zł do dnia 19 listopada 2018 r.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2018-08-29
niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 1,6710 ha, położona w Lędzinach przy ul. Pokoju, przeznaczona pod zabudowę usługowo-mieszkaniową. Gmina Lędziny przeznaczyła do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niezabudowaną nieruchomość gruntową składająca się z działek oznaczonych numerami 2910/184 o pow. 1,6344 ha i 2691/184 o pow. 0,0366 ha, tj. o łącznej powierzchni 1,6710 ha, położoną w Lędzinach przy ul. Pokoju, obrębie geodezyjnym Lędziny, arkusz mapy 4. Cena sprzedaży netto: 2 658 000,00 zł. Sprzedaż nieruchomości opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług wg stawki 23% na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. O podatku od towarów i usług.
2018-08-29
Niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,5865 ha, położona w Lędzinach, przy ul. Pokoju, przeznaczona pod zabudowę usługowo-mieszkaniową. Gmina Lędziny przeznaczyła do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niezabudowaną nieruchomość gruntową składającą się z działek oznaczonych numerami 2909/184 o pow. 0,5597 ha i 2692/184 o pow. 0,0268 ha, tj. o łącznej powierzchni 0,5865 ha, położoną w Lędzinach, obrębie geodezyjnym Lędziny, arkusz mapy 4 przy ul. Pokoju. Cena sprzedaży netto: 933 000,00 zł. Sprzedaż nieruchomości opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dla działki nr 2909/184 wg stawki 23%, dla działki nr 2692/184 wg stawki zwolnionej).
2018-09-10
Zapraszamy wszystkich Mieszkańców Lędzin do Głosowania na projekty w Ramach Budżetu Obywatelskiego 2019. Głosowanie trwa od 7 września – 30 września. Prawo do oddania głosu na jeden wybrany projekt ma każdy mieszkaniec Lędzin, niezależnie od okręgu w którym mieszka. Swój głos oddać można na trzy sposoby: osobiście - w wyznaczonych miejscach (w Urzędzie Miasta oraz w Szkole Podstawowej nr 4 na Goławcu), korespondencyjnie (na adres: Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny), za pomocą interaktywnego formularza do głosowania.
2018-08-13
Urząd Miasta Lędziny - Wydział Oświaty, Pomocy Społecznej i Zdrowia informuje, iż od 3 września br. można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2018/2019 (do pobrania bezpośrednio w Wydziale lub ze strony internetowej miasta www.ledziny.pl w zakładce: Miasto/Edukacja/Stypendia szkolne, gdzie dostępny jest również nowy Regulamin udzielania pomocy materialnej.
2018-08-21
SZANOWNI MIESZKAŃCY! Uprzejmie informujemy, że szczegółowe materiały dotyczące wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na niedzielę dnia 21 października 2018 r. zostały zamieszczone na stronie Urzędu.
2018-09-04
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, arkusz mapy 5 przy ul. Szkolnej, oznaczonej jako działka numer 2907/35 o powierzchni 0,1196 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 2718, symbol użytku: RV-0,1190 ha (grunty orne), PsV-0,0006 ha (pastwiska trwałe). Cena wywoławcza nieruchomości: 85 000,00 zł. Wadium ustalone zostało na kwotę: 8 500,00 zł. Wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 1 października 2018 r.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2018-01-25
Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!
2018-09-17
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, w rejonie ul. Przodowników, oznaczonej jako działka numer 3409/291 o powierzchni 0,0204 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 16 000,00 zł. Wadium ustalone zostało na kwotę: 1 600,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 15 października 2018 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2018-09-17
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach w rejonie ul. Traugutta, oznaczonej jako działka numer 3429/240 o powierzchni 0,0167 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 14 000,00 zł. Wadium ustalone zostało na kwotę: 1 400,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 15 października 2018 r. o godz. 11.45 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

2016-09-13

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro pn.: Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego adaptacji pomieszczeń byłego hotelu robotniczego na mieszkania socjalne w ramach planowanego w budżecie na 2016 r. zadania: „Remont i modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 106 - utworzenie mieszkań socjalnych”.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego adaptacji pomieszczeń byłego hotelu robotniczego na mieszkania socjalne, spełniające wymagania niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia procesu aplikowania o dofinasowanie realizacji zadania, tj. m.in.

1.     Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020,

2.     Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,

3.     Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach EFRR RPO WSL 2014-2020 (projekt),

4.     Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Pozostałe podstawy formalno-prawne opracowania: uzgodnienia z Zamawiającym, wizja lokalna, inwentaryzacja obiektu, Prawo Zamówień Publicznych, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz pozostałe akty prawne i normy regulujące projektowanie i budownictwo.

      Przy opracowywaniu programu funkcjonalno-użytkowego należy uwzględnić decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach (decyzja z dnia 09.09.2010 r, decyzja z dnia 18.10.2010 r., decyzja z dnia 20.02.2012 r., decyzja z dnia 30.07.2012 r., decyzja z dnia 20.01.2014 r., decyzja z dnia 08.07.2015 r.), decyzję Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tychach (decyzja nr 87/2009 z dnia 21.05.2009 r. – w szczególności punkt 6 dotyczący zapewnienia drogi pożarowej), pismo Najemcy L. dz. 233/2016 z dnia 23.08.2016 r. (w szczególności konieczność wymiany części okien, instalacji wod-kan, naprawy dachu i elewacji). Ponadto należy uwzględnić, iż każde mieszkanie i część ogólnodostępna powinna być osobno olicznikowana (np. energia elektryczna, woda zimna, c.w.u., c.o.) z możliwością odcięcia mediów do poszczególnych mieszkań. Liczniki elektryczne przedpłatowe. Należy unikać prowadzenia pionów instalacyjnych i przewodów wentylacyjnych przez pomieszczenia nieobjęte adaptacją. W przypadku konieczności przejścia z przez pomieszczenia nieobjęte adaptacją należy uwzględnić koszty przejścia przez przegrody budowlane i koszty odtworzenia nieadaptowanych pomieszczeń do stanu istniejącego. W ramach zadania konieczne jest przeprowadzenie wizji lokalnej na obiekcie, w szczególności w zakresie inwentaryzacji części budynku koniecznej do zagospodarowania na mieszkania socjalne i komunikację.

      Budynek wykonany jest w technologii wielko-płytowej, jest to obiekt pięciokondygnacyjny, podpiwniczony. Budynek posiada dwie klatki schodowe, trzy wejścia do budynku, jest połączony łącznikiem z budynkiem sąsiednim. Obecnie parter budynku wykorzystywany jest do celów administracyjno-biurowych, cześć parteru zajmują pomieszczenia po byłym oddziale przedszkolnym. Pozostałe kondygnacje nadziemne wykorzystywane są na zasadach hotelowych. Z uwagi na ograniczone środki finansowe założeniem gminy jest wykonanie w wydzielonej części budynku lokali socjalnych. Wydzielenie części budynku nie może uniemożliwić wykorzystania pozostałej części budynku w dotychczasowy sposób i nie może uniemożliwić dalszej adaptacji pozostałych pomieszczeń.

      Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu dokumentacji oraz do prezentowania i uzgadniania z Zamawiającym proponowanych rozwiązań na kolejnych etapach projektowania. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania koncepcji oraz zaprezentowania i uzgodnienia z Zamawiającym proponowanych rozwiązań. Wykonawca na wniosek Zamawiającego zobowiązany jest do przygotowania prezentacji i zaprezentowania projektowanych rozwiązań na dowolnym etapie opracowywania dokumentacji w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.

      Ilość egzemplarzy kompletnej dokumentacji w wersji papierowej: 4 kpl. Ilość egzemplarzy kompletnej dokumentacji w wersji elektronicznej: 2 szt. na nośnikach CD/DVD w formacie edytowalnym np.: .doc, .dwg, .ath, – do edycji z możliwością kopiowania i w formacie .pdf - do wydruków z możliwością kopiowania.

      Wykonawca dokumentacji wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie wszelkich praw związanych z przedmiotem zadania na Zamawiającego z chwilą protokolarnego przejęcia przedmiotu umowy, w szczególności w zakresie praw autorskich. Obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe.

      Koszt zaprojektowania, wykonania, nadzoru i uzyskania pozwolenia na użytkowanie części budynku adaptowanej na lokale socjalne wraz z niezbędną infrastrukturą, powinien zamknąć się w kwocie 1 mln zł brutto. Wszelkie koszty niekwalifikowane powinny być uzgodnione z Zamawiającym oraz wskazane w dokumentacji i wydzielone w kosztorysach.

 

 

Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Miasta Lędziny (adres: ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny; faks: 32 21 66 508; e-mail: um@ledziny.pl)

Termin składania ofert: 19.09.2016 r.,

Termin związania ofertą: 30 dni

Termin przedstawienia koncepcji: 2 tygodnie od podpisania umowy

Termin wykonania zamówienia: 4 tygodnie od podpisania umowy

Okres gwarancji: 24 – m-ce

Termin płatności: 30 dni

Opis sposobu przygotowywania ofert: na załączonym formularzu ofertowym

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij