2019-07-10
Szanowni Państwo, W dniu 10 lipca 2019 roku został wydany kolejny numer Gazety Miejskiej pn. “Gazeta Miejska-Lędziny numer 3 / lipiec 2019”, niestety na stronie 8 wkradł się błąd dotyczący wartości inwestycji pn. „Realizacja aktualizowania informacji o pasie drogowym dróg gminnych w technologii elektronicznej”. Prawidłowa wartość inwestycji to 36 868, 50 zł. Redakcja gazety bardzo przeprasza za omyłkę i tym samym informuje, że w wersji elektronicznej podane wartości inwestycji są prawidłowe.
2019-07-02
Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres tj. 2019/2021 przyjmowane są: •Drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2019 r. poprzez: bankowość elektroniczną, platformę usług elektronicznych ZUS lub portal informacyjno-usługowy MRPiPS - Emp@tia •W formie papierowej od dnia 1 sierpnia 2019 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach w pokoju nr 3
2019-06-17
Rusza szósta edycja Budżetu Obywatelskiego Lędzin. Od 1 czerwca składać można propozycje projektów. Okres ich przyjmowania potrwa do 30 czerwca. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich lędzinianie mają do wykorzystania łączną kwotę 250 000 zł.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2017-12-01
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2019-05-23
2019-06-04
Oficjalne otwarcie miało miejsce w piątkowe popołudnie 31 maja 2019 roku. Na tę chwilę czekało wielu świeżo upieczonych rodziców, a szczególnie ich pociechy. W Lędzinach otwarto nowoczesne przedszkole. Obiekt powstał za kwotę ok 5,9 miliona złotych. Wśród zaproszonych osób obecni byli: parlamentarzyści, samorządowcy na szczeblu wojewódzkim, powiatowym, gminnym, przedstawiciele instytucji zarządzających oświatą, dyrektorzy gminnych placówek oświatowych oraz najważniejsi - dzieci wraz z rodzicami.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2019-06-11
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - GŁÓWNY KSIĘGOWY
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

2016-09-13

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro pn.: Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego adaptacji pomieszczeń byłego hotelu robotniczego na mieszkania socjalne w ramach planowanego w budżecie na 2016 r. zadania: „Remont i modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 106 - utworzenie mieszkań socjalnych”.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego adaptacji pomieszczeń byłego hotelu robotniczego na mieszkania socjalne, spełniające wymagania niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia procesu aplikowania o dofinasowanie realizacji zadania, tj. m.in.

1.     Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020,

2.     Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,

3.     Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach EFRR RPO WSL 2014-2020 (projekt),

4.     Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Pozostałe podstawy formalno-prawne opracowania: uzgodnienia z Zamawiającym, wizja lokalna, inwentaryzacja obiektu, Prawo Zamówień Publicznych, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz pozostałe akty prawne i normy regulujące projektowanie i budownictwo.

      Przy opracowywaniu programu funkcjonalno-użytkowego należy uwzględnić decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach (decyzja z dnia 09.09.2010 r, decyzja z dnia 18.10.2010 r., decyzja z dnia 20.02.2012 r., decyzja z dnia 30.07.2012 r., decyzja z dnia 20.01.2014 r., decyzja z dnia 08.07.2015 r.), decyzję Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tychach (decyzja nr 87/2009 z dnia 21.05.2009 r. – w szczególności punkt 6 dotyczący zapewnienia drogi pożarowej), pismo Najemcy L. dz. 233/2016 z dnia 23.08.2016 r. (w szczególności konieczność wymiany części okien, instalacji wod-kan, naprawy dachu i elewacji). Ponadto należy uwzględnić, iż każde mieszkanie i część ogólnodostępna powinna być osobno olicznikowana (np. energia elektryczna, woda zimna, c.w.u., c.o.) z możliwością odcięcia mediów do poszczególnych mieszkań. Liczniki elektryczne przedpłatowe. Należy unikać prowadzenia pionów instalacyjnych i przewodów wentylacyjnych przez pomieszczenia nieobjęte adaptacją. W przypadku konieczności przejścia z przez pomieszczenia nieobjęte adaptacją należy uwzględnić koszty przejścia przez przegrody budowlane i koszty odtworzenia nieadaptowanych pomieszczeń do stanu istniejącego. W ramach zadania konieczne jest przeprowadzenie wizji lokalnej na obiekcie, w szczególności w zakresie inwentaryzacji części budynku koniecznej do zagospodarowania na mieszkania socjalne i komunikację.

      Budynek wykonany jest w technologii wielko-płytowej, jest to obiekt pięciokondygnacyjny, podpiwniczony. Budynek posiada dwie klatki schodowe, trzy wejścia do budynku, jest połączony łącznikiem z budynkiem sąsiednim. Obecnie parter budynku wykorzystywany jest do celów administracyjno-biurowych, cześć parteru zajmują pomieszczenia po byłym oddziale przedszkolnym. Pozostałe kondygnacje nadziemne wykorzystywane są na zasadach hotelowych. Z uwagi na ograniczone środki finansowe założeniem gminy jest wykonanie w wydzielonej części budynku lokali socjalnych. Wydzielenie części budynku nie może uniemożliwić wykorzystania pozostałej części budynku w dotychczasowy sposób i nie może uniemożliwić dalszej adaptacji pozostałych pomieszczeń.

      Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu dokumentacji oraz do prezentowania i uzgadniania z Zamawiającym proponowanych rozwiązań na kolejnych etapach projektowania. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania koncepcji oraz zaprezentowania i uzgodnienia z Zamawiającym proponowanych rozwiązań. Wykonawca na wniosek Zamawiającego zobowiązany jest do przygotowania prezentacji i zaprezentowania projektowanych rozwiązań na dowolnym etapie opracowywania dokumentacji w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.

      Ilość egzemplarzy kompletnej dokumentacji w wersji papierowej: 4 kpl. Ilość egzemplarzy kompletnej dokumentacji w wersji elektronicznej: 2 szt. na nośnikach CD/DVD w formacie edytowalnym np.: .doc, .dwg, .ath, – do edycji z możliwością kopiowania i w formacie .pdf - do wydruków z możliwością kopiowania.

      Wykonawca dokumentacji wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie wszelkich praw związanych z przedmiotem zadania na Zamawiającego z chwilą protokolarnego przejęcia przedmiotu umowy, w szczególności w zakresie praw autorskich. Obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe.

      Koszt zaprojektowania, wykonania, nadzoru i uzyskania pozwolenia na użytkowanie części budynku adaptowanej na lokale socjalne wraz z niezbędną infrastrukturą, powinien zamknąć się w kwocie 1 mln zł brutto. Wszelkie koszty niekwalifikowane powinny być uzgodnione z Zamawiającym oraz wskazane w dokumentacji i wydzielone w kosztorysach.

 

 

Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Miasta Lędziny (adres: ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny; faks: 32 21 66 508; e-mail: um@ledziny.pl)

Termin składania ofert: 19.09.2016 r.,

Termin związania ofertą: 30 dni

Termin przedstawienia koncepcji: 2 tygodnie od podpisania umowy

Termin wykonania zamówienia: 4 tygodnie od podpisania umowy

Okres gwarancji: 24 – m-ce

Termin płatności: 30 dni

Opis sposobu przygotowywania ofert: na załączonym formularzu ofertowym

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij