2018-06-05
SPRZEDAŻ DZIAŁEK o numerach 2549/157 o pow. 0,1100 ha, 2625/157 o pow. 0,0253 ha, 2626/157 o pow. 0,6404 ha o łącznej powierzchni 0,7757 ha, położonej w Lędzinach, obrębie geodezyjnym Lędziny, na karcie mapy 4 przy ul. Hołdunowskiej. Cena wywoławcza: 650 000,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg odbędzie się w dniu 23 listopada 2018 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55. Wpłata wadium w kwocie 65 000,00 zł do dnia 19 listopada 2018 r.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2018-09-25
Wybory Samorządowe 2018
2018-08-21
SZANOWNI MIESZKAŃCY! Uprzejmie informujemy, że szczegółowe materiały dotyczące wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na niedzielę dnia 21 października 2018 r. zostały zamieszczone na stronie Urzędu.
2018-09-04
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, arkusz mapy 5 przy ul. Szkolnej, oznaczonej jako działka numer 2907/35 o powierzchni 0,1196 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 2718, symbol użytku: RV-0,1190 ha (grunty orne), PsV-0,0006 ha (pastwiska trwałe). Cena wywoławcza nieruchomości: 85 000,00 zł. Wadium ustalone zostało na kwotę: 8 500,00 zł. Wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 1 października 2018 r.
2018-10-02
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2018-01-25
Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

2015-11-12

Informacja o wszczęciu postępowania pn.: Zakup i wdrożenie oprogramowania do projektowania arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych oraz planowania budżetu.

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późń. zm.).

 Zamawiający: Gmina Lędziny zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy i wdrożenia:

1)      nazwa przedmiotu zamówienia: Zakup i wdrożenie oprogramowania do projektowania arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych oraz planowania budżetu.

2)      opis przedmiotu zamówienia: oprogramowanie wraz z wdrożeniem i asystą techniczną do projektowania arkuszy organizacyjnych i budżetu dla siedmiu placówek oświatowych (2 gimnazja, 2 szkoły podstawowe, 2 przedszkola, 1 zespół szkół z oddz. przedszkolnym) oraz organu prowadzącego o następujących funkcjonalnościach:

a) powinno być skonstruowane bez konieczności instalowania go na komputerze, w technologii on - line z centralną bazą danych (bez baz lokalnych w szkołach) i działać na każdym systemie operacyjnym wykorzystując dowolną przeglądarkę internetową w jej aktualnej wersji;

b) musi obsługiwać zmiany planu dochodów i wydatków a także „Wydzielony rachunek dochodów” w układzie klasyfikacji i zadań;

c) aneksy do arkusza mają być zawarte w tym samym zbiorze danych (wykluczone jest tworzenie odrębnych zbiorów);

d) powinno mieć możliwość integracji z innymi systemami, dokonywania transferu różnego rodzaju danych do i z systemów innych producentów, np.: eksport- import do i z plików o powszechnie akceptowalnym formacie, w szczególności eksport danych planu finansowego oraz zmian do systemów księgowych, import danych kadrowo- płacowych z systemów innych producentów, w tym eksport danych do SIO;

e) ma zapewniać dostęp do aktualnych danych placówki bez konieczności ich jakiegokolwiek scalania i prezentować na poziomie organu prowadzącego aktualne dane przetwarzane przez dowolnego jego użytkownika;

f) do prezentacji raportów w formie tabelarycznej zestawienia muszą dać się otwierać i przeglądać przez Excela i open office;

g) posiadać system kontrolny, pozwalający na stwierdzenie czy plan nauczania zostanie zrealizowany oraz czy nie występuje nadmiar godzin w stosunku do „Ramowego planu nauczania”, dane o wakatach, o nauczycielach pracujących jednocześnie w innych placówkach na terenie gminy;

h) umożliwiać w każdym czasie wgląd w rzeczywisty stan danych arkuszy organizacyjnych i danych finansowych zarówno dowolnej szkoły jak i zbiorczo;

i) zapewniać bezpieczeństwo gromadzonych i przetwarzanych danych.

3)      termin wykonania zamówienia:do 30.04.2016 r.

4)      warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

a)  posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności jeżeli wykaże, iż posiada poniżej wymienione dokumenty aktualne na dzień składania ofert:

Wpis do rejestru działalności gospodarczej/ wyciąg z KRS/ Regon

b)  posiadanie wiedzy i doświadczenia – Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert – a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie w sposób należyty wykonał lub wykonuje usługę o wartości minimum 8000 zł netto, polegającą na: wykonaniu i wdrożeniu oprogramowania do projektowania arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych i planowania budżetu.

c) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonywania zamówienia: Potencjał techniczny – Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: minimum jedną osobą posiadającą minimum 2 letnie doświadczenie w wykonywaniu i wdrożeniu oprogramowania (jak w opisie przedmiotu zamówienia),

5)      wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: dokument, o którym mowa w pkt 4)a, oświadczenia wynikające z punktu 4)b, 4)c.

6)      informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: oferty nadesłane drogą e-mailową na adres: um@ledziny.pl (skan dokumentu z podpisem) lub pocztą,

7)      termin związania ofertą: 30 dni,

8)      opis sposobu przygotowywania ofert: odpowiedź na zapytanie ofertowe wysłane przez Zamawiającego,

9)      miejsce oraz termin składania ofert: Urząd Miasta Lędziny, sekretariat do dnia 20.11.2015 r. do godz. 12.00.

10)  opis sposobu obliczenia ceny: porównanie ofert,

11)  opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: cena 100%

12)  informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: brak

13)  inne wymagania: brak

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij