2018-11-26
22 listopada odbyła się pierwsza, uroczysta sesja Rady Miasta Lędziny ósmej kadencji, podczas której odbyło się Ślubowanie Radnych oraz Ślubowanie Burmistrza Miasta Lędziny. Podczas pierwszej sesji wybrany został także przewodniczący oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta.
2019-02-11
Gmina Lędziny organizuje kolejne Ferie Zimowe dla dzieci w dniach od 09.02.2019 r. do dnia 24.02.2019 r. W tym czasie odbędą się zajęcia promujące zdrowy styl życia dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy.
2019-01-24
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Grunwaldzkiej (bocznej), oznaczonej jako działka numer 3351/291 o powierzchni 0,1096 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 95 500,00 zł. Wadium ustalone zostało na kwotę: 9 550,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 1 marca 2019 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2017-12-01
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2019-01-18
z 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w 2019 roku.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

2015-11-12

Informacja o wszczęciu postępowania pn.: Zakup i wdrożenie oprogramowania do projektowania arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych oraz planowania budżetu.

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późń. zm.).

 Zamawiający: Gmina Lędziny zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy i wdrożenia:

1)      nazwa przedmiotu zamówienia: Zakup i wdrożenie oprogramowania do projektowania arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych oraz planowania budżetu.

2)      opis przedmiotu zamówienia: oprogramowanie wraz z wdrożeniem i asystą techniczną do projektowania arkuszy organizacyjnych i budżetu dla siedmiu placówek oświatowych (2 gimnazja, 2 szkoły podstawowe, 2 przedszkola, 1 zespół szkół z oddz. przedszkolnym) oraz organu prowadzącego o następujących funkcjonalnościach:

a) powinno być skonstruowane bez konieczności instalowania go na komputerze, w technologii on - line z centralną bazą danych (bez baz lokalnych w szkołach) i działać na każdym systemie operacyjnym wykorzystując dowolną przeglądarkę internetową w jej aktualnej wersji;

b) musi obsługiwać zmiany planu dochodów i wydatków a także „Wydzielony rachunek dochodów” w układzie klasyfikacji i zadań;

c) aneksy do arkusza mają być zawarte w tym samym zbiorze danych (wykluczone jest tworzenie odrębnych zbiorów);

d) powinno mieć możliwość integracji z innymi systemami, dokonywania transferu różnego rodzaju danych do i z systemów innych producentów, np.: eksport- import do i z plików o powszechnie akceptowalnym formacie, w szczególności eksport danych planu finansowego oraz zmian do systemów księgowych, import danych kadrowo- płacowych z systemów innych producentów, w tym eksport danych do SIO;

e) ma zapewniać dostęp do aktualnych danych placówki bez konieczności ich jakiegokolwiek scalania i prezentować na poziomie organu prowadzącego aktualne dane przetwarzane przez dowolnego jego użytkownika;

f) do prezentacji raportów w formie tabelarycznej zestawienia muszą dać się otwierać i przeglądać przez Excela i open office;

g) posiadać system kontrolny, pozwalający na stwierdzenie czy plan nauczania zostanie zrealizowany oraz czy nie występuje nadmiar godzin w stosunku do „Ramowego planu nauczania”, dane o wakatach, o nauczycielach pracujących jednocześnie w innych placówkach na terenie gminy;

h) umożliwiać w każdym czasie wgląd w rzeczywisty stan danych arkuszy organizacyjnych i danych finansowych zarówno dowolnej szkoły jak i zbiorczo;

i) zapewniać bezpieczeństwo gromadzonych i przetwarzanych danych.

3)      termin wykonania zamówienia:do 30.04.2016 r.

4)      warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

a)  posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności jeżeli wykaże, iż posiada poniżej wymienione dokumenty aktualne na dzień składania ofert:

Wpis do rejestru działalności gospodarczej/ wyciąg z KRS/ Regon

b)  posiadanie wiedzy i doświadczenia – Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert – a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie w sposób należyty wykonał lub wykonuje usługę o wartości minimum 8000 zł netto, polegającą na: wykonaniu i wdrożeniu oprogramowania do projektowania arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych i planowania budżetu.

c) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonywania zamówienia: Potencjał techniczny – Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: minimum jedną osobą posiadającą minimum 2 letnie doświadczenie w wykonywaniu i wdrożeniu oprogramowania (jak w opisie przedmiotu zamówienia),

5)      wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: dokument, o którym mowa w pkt 4)a, oświadczenia wynikające z punktu 4)b, 4)c.

6)      informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: oferty nadesłane drogą e-mailową na adres: um@ledziny.pl (skan dokumentu z podpisem) lub pocztą,

7)      termin związania ofertą: 30 dni,

8)      opis sposobu przygotowywania ofert: odpowiedź na zapytanie ofertowe wysłane przez Zamawiającego,

9)      miejsce oraz termin składania ofert: Urząd Miasta Lędziny, sekretariat do dnia 20.11.2015 r. do godz. 12.00.

10)  opis sposobu obliczenia ceny: porównanie ofert,

11)  opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: cena 100%

12)  informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: brak

13)  inne wymagania: brak

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij