• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

XV SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

23 sierpnia 2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 506 z późn. zm.) zwołuję na dzień 29 sierpień 2019r., o godz. 15.00 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55 (sala 011) XV SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Miasta z dnia 30.05.2019 r.
  4. Przyjęcie protokołu z XI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta w dniu 19.06.2019 r.
  5. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Miasta w dniu 27.06.2019r.
  6. Przyjęcie protokołu z XIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta w dniu 01.08.2019r.
  7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.
  8. Informacja Komisji Budżetu i Samorządności na temat przygotowania lędzińskich szkół do nowego roku szkolnego.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie:

a)      ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie usług, pomocy rzeczowej, posiłków, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych pod warunkiem zwrotu;

b)      wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Lędziny, składającej się z działek nr 2910/184 i 2691/184 o łącznej pow. 1,6710 ha położonych przy ul. Pokoju w Lędzinach;

c)      wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Pokoju w Lędzinach, składającej się z działek nr 2909/184 i 2692/184 o łącznej pow. 0,5865 ha, stanowiącej własność Gminy Lędziny oraz działki nr 2336/162 o pow. 0,1078 ha stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Lędziny;

d)      zmian w budżecie miasta Lędziny na 2019 rok;

e)      zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lędziny na lata 2019-2026;

f)       przekształcenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Budynków w Lędzinach, poprzez jego likwidację i włączenie w struktury Urzędu Miasta w Lędzinach;

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

12. Komunikaty i informacje.

13. Zakończenie.

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta

 

             Maria Głos

 

 

 

 

 

Obrady Sesji Rady Miasta są transmitowane, ponadto rejestrowany jest dźwięk i obraz.

 
 

 

 

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz.506.z poźn. zm.) pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy.                    

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov