• Zmiana wielkości czcionki
 • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

XLVII SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

2021-02-19

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz.713z późn.zm.) oraz art. 15 zzx ust. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2020 poz. 568 z późn. zm.) zwołuję na dzień 25luty 2021 r., o godz. 14.00 w trybie stacjonarnym w Sali Sesyjnej 011, w uzasadnionych przypadkach z możliwością udziału online.

XLVII SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Miasta z dnia 28.01.2021 r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Analiza gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Lędziny.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2021 r. Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych znajdującej się w Lędzinach przy ul. Pokoju 29.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/176/16 Rady Miasta Lędziny z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie powołania pełnomocnika Rady Miasta do spraw młodzieży.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lędziny.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/199/20 Rady Miasta Lędziny z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Lędziny Krystynę Wróbel.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały I/7/18 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Samorządności oraz ustalenia przedmiotu działania i składu osobowego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lędziny na lata 2021-2029.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta Lędziny na 2021 rok.
 16. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Komunikaty i informacje.
 18. Zakończenie.
 19. Interpelacje i zapytania radnych.

 

Przewodnicząca Rady Miasta

Maria Głos

 

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov