• Zmiana wielkości czcionki
 • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

XLIX NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

29 marca 2021

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz.713z późn.zm. ) oraz art. 15 zzx ust. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2020 poz. 568 z późn. zm.) zwołuję na dzień 31marzec 2021 r., o godz. 14.30w trybie stacjonarnym w Sali Sesyjnej 011, w uzasadnionych przypadkach z możliwością udziału online.

XLIX NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2021-2029.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Lędziny na 2021 rok.
 5. Zakończenie.


  Przewodnicząca Rady Miasta

   Maria Głos

   

   

  Obrady Sesji Rady Miasta są transmitowane, ponadto rejestrowany jest dźwięk i obraz.

   

  Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz.713 z późn.zm.) pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy.                     

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov