• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

XLIV NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

2020-12-31

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz.713.) oraz art. 15 zzx ust. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2020 poz. 568 z późn. zm.) zwołuję na dzień 05 stycznia 2021 r., o godz. 1430 w trybie stacjonarnym,                 w uzasadnionej sytuacji radnego możliwość udziału online.

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/472/18 Rady Miasta Lędziny   z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustalenia dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Partner” sp.   z o. o.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/199/20 Rady Miasta Lędziny z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lędziny na lata 2021-2029.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta Lędziny na 2021 rok.
  7. Zakończenie.

 

 Przewodnicząca Rady Miasta

 Maria Głos

 

Obrady Sesji Rady Miasta są transmitowane, ponadto rejestrowany jest dźwięk i obraz.

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz.713.) pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy.                      

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov