• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

XIV NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

2 sierpnia 2019

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 506.) zwołuję na dzień 08 sierpień 2019r., o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55 (sala 011) XIV NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

  1. Otwarcie.


  2. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Lędziny na 2019 r.


  3. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lędziny na lata 2019-2026.


  4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lędziny.


  5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Lędziny, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.


  6. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty.


  7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w gminie Lędziny na lata 2019-2024 dla RPWiK SA w Tychach.


  8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Lędziny" oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.


  9. Zakończenie.
Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov