• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

XCIII SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

18 listopada 2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz.559 z późn.zm.) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2020 poz. 568 z późn. zm.) zwołuję na dzień 24 listopada 2022 r., o godz. 1430 w trybie stacjonarnym
w Sali Sesyjnej 011, w uzasadnionych przypadkach z możliwością udziału online XCIII SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.


2. Przyjęcie porządku obrad.


3. Przyjęcie protokołu z LXXXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta z dnia 11 października 2022 roku.


4. Przyjęcie protokołu z XC Sesji Rady Miasta z dnia 1 września 2022 roku.


5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.


6. Zajęcie stanowiska w zakresie planowanej inwestycji przez firmę GLP w Lędzinach.


7. Realizacja zadań inwestycyjnych w Gminie Lędziny w latach 2021 – 2022.


8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Lędziny, w zakresie urządzeń wodociągowych, na lata 2022-2026 dla RPWiK SA w Tychach.


9. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Partner” Spółka z o.o.


10. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok.


11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/199/20 Rady Miasta Lędziny z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.


12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2023.


13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lędziny na lata 2023-2026.


14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.


15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały nr XXXI/191/20 Rady Miasta Lędziny z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz ich poboru.


16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony trzech lat – kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Lędziny.


17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lędziny na lata 2023 – 2027”.


18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w najem lokali użytkowych na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.


19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w Lędzinach przy ul. Słowackiego.


20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w Lędzinach przy ul. Słowackiego.


21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lędziny, składającej się z działki nr 3585/375o pow. 0,0200 ha, położonej w rej. ul. Przodowników w Lędzinach.


22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lędziny, składającej się z działki nr 2816/35 o pow. 0,3207 ha, położonej w rej. ul. Panoramy w Lędzinach.


23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.


24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Lędziny na 2022 rok.


25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.


26. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.


27. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.


28. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.


29. Interpelacje i zapytania radnych.


30. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.


31. Komunikaty i informacje.


32. Zakończenie.

Przewodnicząca Rady Miasta Lędziny


Maria Głos

 

 

 


Obrady Sesji Rady Miasta są transmitowane, ponadto rejestrowany jest dźwięk i obraz.
Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz.559 z późn.zm..) pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov