• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków - ogłoszenie

2021-02-19

Informacja o czynnościach ustalenia przebiegu granic przeprowadzanych w ramach prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

Szczegółowych informacji udziela Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej tel. (32) 226 91 50 , Starostwo Powiatowe w Bieruniu ul. św. Kingi 1, 43 -155 Bieruń.

 

Firma Tukaj Mapping Central Europe Sp.z o.o. realizuje na zlecenie Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego projekt modernizacji i dostosowania baz danych PZGiK dla obrębów Górki, Goławiec, Hołdunów, Lędziny, Smardzowice z jednostki ewidencyjnej Lędziny.


Zlecenie wykonywane jest w ramach projektu pn.: ”Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” dofinansowywanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, Oś priorytetowa II. Cyfrowe śląskie”, Część IIb – Zadanie 6 (Powiat Bieruńsko – Lędziński).


Praca geodezyjna została zgłoszona w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bieruniu pod nr KERG: G-GO.6640.2439.2019.


W ramach tego projektu na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2019 poz. 393), odbędą się czynności związane z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębach: 241403_1.0001 Górki, 241403_1.0002 Goławiec, 241403_1.0003 Hołdunów, 241403_1.0004 Lędziny, 241403_1.0005 Smardzowice.

 

W ramach realizowanej pracy geodezyjnej czynności ustalenia przebiegu granic będą przeprowadzane dla wytypowanych działek. O czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu danej granicy zostaną imiennie powiadomieni właściciele, władający oraz użytkownicy wieczyści tych działek. Zawiadomienie o działkach przeznaczonych do czynności ustaleń zostanie umieszczone także w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Bieruniu.

 

Zawiadomieni mieszkańcy na ustalenie granic powinni stawić się według terminów podanych w otrzymanych zawiadomieniach. Z uwagi na obowiązujący stan epidemii Wykonawca prac informuje, że zostaną zachowane maksymalne środki ostrożności, a zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o punktualne przybycie na wyznaczoną w zawiadomieniu godzinę, zachowanie odpowiedniego dystansu, zasłanianie ust i nosa oraz zabranie własnego długopisu.

 

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov