• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Wnioski na dodatek elektryczny - Informacja MOPS

30 listopada 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach w okresie od 1 grudnia 2022 roku do 1 lutego 2023 roku będzie przyjmował wnioski na dodatek elektryczny w wysokości 1000 zł lub 1500 zł w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh.

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy - Prawo energetyczne, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.


W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje.

 


Zgodnie z art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 z późn. zm.), mikroinstalacja oznacza instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW;


Wniosek o przyznanie dodatku elektrycznego może być złożony osobiście w siedzibie MOPS w Lędzinach przy ulicy Lędzińskiej 47 - w pokoju numer 3, bądź drogą elektroniczną (ePUAP / publiczna aplikacja mobilna) lub za pośrednictwem operatora pocztowego. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.


Aktualny wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego można pobrać w siedzibie tutejszego organu w godzinach pracy ośrodka. Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 listopada 2022 r. (Dz.U.2022.2443), przedmiotowe rozporządzenie wraz załącznikiem dostępne jest pod wskazanym poniżej adresem:


https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2443


Wzór wniosku będzie również dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod wskazanym poniżej adresem:


https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-na-ogrzewanie-pradem


Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r. Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.


Szczegółowych informacji dot. powyższego świadczenia udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach, pod numerem telefonu (32) 216 67 91 wew. 27, 72 lub 34. w godzinach pracy ośrodka:


poniedziałek od 730 do 1700
wtorek od 730 do 1530
środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1530
piątek od 730 do 1400

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov