2019-07-10
Szanowni Państwo, W dniu 10 lipca 2019 roku został wydany kolejny numer Gazety Miejskiej pn. “Gazeta Miejska-Lędziny numer 3 / lipiec 2019”, niestety na stronie 8 wkradł się błąd dotyczący wartości inwestycji pn. „Realizacja aktualizowania informacji o pasie drogowym dróg gminnych w technologii elektronicznej”. Prawidłowa wartość inwestycji to 36 868, 50 zł. Redakcja gazety bardzo przeprasza za omyłkę i tym samym informuje, że w wersji elektronicznej podane wartości inwestycji są prawidłowe.
2019-07-02
Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres tj. 2019/2021 przyjmowane są: •Drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2019 r. poprzez: bankowość elektroniczną, platformę usług elektronicznych ZUS lub portal informacyjno-usługowy MRPiPS - Emp@tia •W formie papierowej od dnia 1 sierpnia 2019 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach w pokoju nr 3
2019-06-17
Rusza szósta edycja Budżetu Obywatelskiego Lędzin. Od 1 czerwca składać można propozycje projektów. Okres ich przyjmowania potrwa do 30 czerwca. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich lędzinianie mają do wykorzystania łączną kwotę 250 000 zł.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2017-12-01
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2019-05-23
2019-06-04
Oficjalne otwarcie miało miejsce w piątkowe popołudnie 31 maja 2019 roku. Na tę chwilę czekało wielu świeżo upieczonych rodziców, a szczególnie ich pociechy. W Lędzinach otwarto nowoczesne przedszkole. Obiekt powstał za kwotę ok 5,9 miliona złotych. Wśród zaproszonych osób obecni byli: parlamentarzyści, samorządowcy na szczeblu wojewódzkim, powiatowym, gminnym, przedstawiciele instytucji zarządzających oświatą, dyrektorzy gminnych placówek oświatowych oraz najważniejsi - dzieci wraz z rodzicami.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2019-06-11
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - GŁÓWNY KSIĘGOWY
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Uwaga Przedsiębiorcy!!!

2009-04-01
 

Od dnia 31 marca br. wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej ( Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.) upraszczające rejestrację działalności gospodarczej.

 

Od tego dnia osoba fizyczna rozpoczynająca działalność gospodarczą będzie składać jeden wniosek (zamiast czterech) o wpis do ewidencji działalności gospodarczej w urzędzie gminy, która w dalszej kolejności dokonuje za przedsiębiorcę zgłoszenia działalności gospodarczej w Urzędzie Skarbowym, Statystycznym i ZUS lub KRUS.

.Formularz elektroniczny umożliwiający złożenie wniosku w formie elektronicznej zamieszczony jest na platformie ePUAP dostępnej na stronie internetowej pod adresem http://www.epuap.gov.pl/   lub pod adresem http://www.bip.ledziny.pl/content/show.php?pg=elektroniczna_skrzynka_podawcza  

W formie papierowej wniosek o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej przedsiębiorca może złożyć:

 • u inspektora ds. ewidencji podmiotów gospodarczych (pok. 109);
 • w Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta.

  Wniosek o wpis do Ewidecnji może wpłynąć do Urzędu Miasta następującymi drogami:
 • jako formularz papierowy dostarczony przez przedsiębiorcę, lub jego pełnomocnika;
 • jako formularz papierowy, przesłany listem poleconym, z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu wnioskodawcy. W przypadku gdy wniosek zostanie wypełniony błędnie, urząd będzie wzywał wnioskodawcę w trybie postępowania administracyjnego do jego skorygowania poprzez złożenie nowego wniosku lub złożenia części EDG-POPR;
 • elektronicznie przesłany za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miasta - niepodpisany elektronicznie na adres: ewidencja @ledziny.pl, co wymaga jednak wizyty w urzędzie miasta celem uzupełnienia podpisu;
 • elektronicznie przesłany za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miasta podpisany elektronicznie (podpis kwalifikowany) na adres elektronicznej skrzynki podawczej z pośrednictwem platformy ePUAP ( konieczne wcześniejsze założenie konta na tej platformie).
  Obecnie Urząd jest w trakcie przystąpienia do SEKAP-u co umożliwi w przyszłości przedsiębiorcy składanie wniosku o wpis poprzez ten portal.

  Złożenie wniosku i wydanie zaświadczenia o wpisie nie podlega żadnym opłatom.

 

Poniżej można pobrać nowy wzór wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej  wraz z instrukcją.

 

WAŻNE! Przeczytaj zanim rozpoczniesz działalność gospodarczą!!!

 

Obowiązki wynikające z prawa podatkowego
 

PODATEK OD TOWARÓW PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH


Podstawowe akty prawne:

 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
  (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176 z późn. zm.) - zwana dalej updof,

 • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930
  z późn. zm.) - zwana dalej uzpdof.

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475
  z późn. zm.).

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17.12.2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U. Nr 219, poz. 1836 z późn. zm.).


Podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych są osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą oraz działalność w formie spółki cywilnej lub jednej z osobowych spółek prawa handlowego tj. spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej lubkomandytowo-akcyjnej. Nie dotyczy to spółek kapitałowych tj. Spółki z o.o. i spółki akcyjnej, które posiadając osobowość prawną są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.


O tym, czy masz prawo wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy jesteś tego prawa pozbawiony, decyduje rodzaj działalności, jaką zamierzasz prowadzić. Jeżeli jesteś uprawniony do skorzystania z możliwości płacenia podatku w formie

ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, czy też w formie karty podatkowej, musisz zdecydować, czy chcesz z tego prawa korzystać. Jeżeli nie zadeklarujesz wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania to płacisz podatek dochodowy według zasad ogólnych.

ZASADY OGÓLNE

Pozostaje jeszcze do wyboru opodatkowanie według tzw. stawki linowej (19%).Opodatkowanie według skali progresywnej


Warunki opodatkowania.

Jest to podstawowa forma opodatkowania. Przepisy nie zawierają warunków ograniczających możliwość opodatkowania w tej formie.

 

Podstawa opodatkowania.

Wysokość podatku dochodowego płaconego według skali progresywnej zależy od faktycznie uzyskanych dochodów. Podstawę opodatkowania stanowi dochód, czyli nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania. Ustalenie podstawy opodatkowania (ustalenie dochodu) odbywa się na podstawie zapisów dokonywanych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów lub w księgach rachunkowych. Przed obliczeniem podatku, dochód ten możesz pomniejszyć o składki zapłacone bezpośrednio na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe Twoje oraz osób z Tobą współpracujących.

 

Wysokość podatku.

Jeżeli wybrałeś tę formę, będziesz płacił podatek według obowiązującej w danym roku podatkowym progresywnej skali - tabela na 2009r.

Podstawa obliczenia podatku
w złotych

Stawka i wysokość podatku


ponad


do


 
85 528


18% minus kwota zmniejszająca podatek 556zł 02 gr


85 528


 


14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł


Kwota rocznych dochodów nie powodująca obowiązku uiszczenia podatku wynosi 3089 zł.


Obowiązki podatnika.

Z tą formą opodatkowania wiąże się największa ilość obowiązków. Musisz bowiem pamiętać, że do Ciebie będzie należało obliczenie comiesięcznych zaliczek na podatek i wpłacanie ich na rachunek urzędu skarbowego. Pierwszą zaliczkę zapłacisz za miesiąc, w którym Twój dochód przekroczy kwotę powodującą obowiązek zapłaty podatku wyliczoną zgodnie z obowiązującą
w danym roku skalą podatkową. Zaliczki miesięczne za okres od stycznia do listopada uiszczasz w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za grudzień w wysokości należnej za listopad uiszczasz w terminie do dnia 20 grudnia.


Jeśli Twój przychód ze sprzedaży nie przekroczył w poprzednim roku kwoty 2 702 000 zł lub rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej możesz wpłacać zaliczki kwartalne.

Musisz jednak pamiętać aby o tym powiadomić naczelnika urzędu skarbowego do 20 lutego roku podatkowego lub jeśli rozpoczynasz dopiero działalność - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności. Obowiązek wpłacenia zaliczki powstaje, poczynając od kwartału, w którym dochody przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku. Zaliczki kwartalne za pierwsze trzy kwartały uiszczasz do dnia 20 każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczkę za ostatni kwartał uiszczasz w wysokości zaliczki za kwartał poprzedni do dnia 20 grudnia.


Po zakończeniu roku podatkowego - w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego - obowiązany jesteś do złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym i wpłacenia różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu wynikającego z zeznania a sumą zapłaconych za dany rok zaliczek. Jeżeli nie uzyskasz dochodu, w zeznaniu rocznym wykażesz wysokość poniesionej straty. Urzędem Skarbowym w którym złożysz roczne zeznanie będzie urząd skarbowy właściwy według Twojego miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku.


Obowiązki ewidencyjne.

Jeżeli jesteś opodatkowany wg skali progresywnej, masz obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (art.24a updof) albo prowadzenia ksiąg rachunkowych. Najbardziej popularną i jednocześnie najprostszą formą ewidencji jest podatkowa księga przychodów i rozchodów. Jeżeli rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej, musisz założyć księgę na dzień rozpoczęcia tej działalności. Ponadto w terminie 20 dni od dnia założenia księgi masz obowiązek zawiadomić (w formie pisemnej) naczelnika urzędu skarbowego, właściwego według Twojego miejsca zamieszkania, o jej prowadzeniu.

 

Przewodnik po księdze przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów składa się z 16 rubryk. Pierwsze sześć przeznaczonejest do opisu zdarzenia gospodarczego:

rubryka nr 1 kolejny numer zapisu powinien pokrywać się z numerem wpisanym na dowodzie księgowym,

rubryka nr 2 dzień miesiąca wynikający z dokumentu, który jest podstawą zapisu, możeto być data uzyskania przychodu albo poniesienia wydatku (zapisy muszą być chronologiczne),

rubryka nr 3 numer dowodu księgowego (albo numer dziennego zestawienia sprzedaży),

rubryki nr 4 i 5 dane dotyczące kontrahenta, umożliwiające jego identyfikację (rubryk tych nie wypełnia się jeżeli zapisy są dokonywane na podstawie dziennego zestawienia sprzedaży oraz dowodów wewnętrznych),

rubryka nr 6 rodzaj przychodów lub kosztów,

rubryki nr 7 - 9 przeznaczone są do ewidencjonowania przychodów,

rubryki nr 10 - 14 przeznaczone są do księgowania kosztów,

w rubrykach nr 15 i 16 można zamieszczać uwagi dotyczące pozostałych zapisów.


Opodatkowanie według stawki liniowej - 19%


Warunki opodatkowania.

Twój dochód uzyskany z działalności gospodarczej, może być opodatkowany według 19% stawki (bez względu na wysokość dochodu). O wyborze tego sposobu płacenia podatku musisz powiadomić pisemnie właściwego naczelnika urzędu skarbowego - do dnia 20 stycznia, a jeżeli rozpoczynasz działalność w ciągu roku - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Dokonany wybór dotyczy również lat następnych chyba, że w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zostanie złożone oświadczenie o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub oświadczenie o zastosowanie formy opodatkowania określonej w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Pamiętaj, że ta forma płacenia podatku dotyczyć będzie wszystkich prowadzonych przez Ciebie rodzajów działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zarówno prowadzonej samodzielnie jak i w spółce niemającej osobowości prawnej). Pamiętaj również o tym, że nie możesz skorzystać z tego sposobu płacenia podatku wówczas, gdy wykonujesz usługi - na rzecz pracodawcy, u którego byłeś zatrudniony w poprzednim lub bieżącym roku podatkowym, albo też nadal jesteś u niego zatrudniony - odpowiadające czynnościom wykonywanym w ramach stosunku pracy (art. 9a ust. 3 updof).


Podstawa opodatkowania i wysokość podatku.

Podstawą opodatkowania jest dochód ustalony na podstawie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów lub w księgach rachunkowych pomniejszony o zapłacone składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe Twoje oraz osób z Tobą współpracujących. Wysokość podatku stanowi 19% podstawy opodatkowania. Podatek ten obniżysz o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135). W ten sam sposób postąpisz jeśli płacisz podatek wg skali progresywnej.

 

Obowiązki podatnika.

Jesteś obowiązany do wpłacania na rachunek właściwego urzędu skarbowego, w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, comiesięcznych zaliczek na podatek. Jeśli Twój przychód ze sprzedaży nie przekroczył w poprzednim roku kwoty 2 702 000 zł lub rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej możesz wpłacać zaliczki kwartalne. Zaliczki wpłacasz w tych samych terminach co podatnicy płacący podatek wg skali progresywnej. Rozpoczynając prowadzenie działalności w ciągu roku masz obowiązek, do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze kwartalnego wpłacania zaliczek. Jeśli kontynuujesz działalność o wyborze kwartalnego wpłacania zaliczek powiadomisz naczelnika urzędu skarbowego do dnia 20 lutego.

Po zakończeniu roku masz obowiązek złożenia do urzędu skarbowego, właściwego według Twojego miejsca zamieszkania, zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT-36L), w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego.

Płacąc podatek według skali, czy według 19% stawki nie masz obowiązku składania deklaracji podatkowych w odniesieniu do zaliczek zarówno miesięcznych, jak i kwartalnych.


Uwaga!

Jeżeli wybierzesz 19% podatek dochodowy, utracisz prawa do:

 • wspólnego opodatkowania z małżonkiem,

 • preferencyjnego opodatkowania przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci,

 • korzystania z ulgi prorodzinnej (odliczenie od podatku kwoty 1173,70 zł na każde dziecko za 2008 r.),

 • korzystania z innych ulg i zwolnień, w tym również z prawa do kontynuacji odliczeń (prawa nabyte).

Zarówno opodatkowanie wg skali progresywnej jak i tzw. podatkiem liniowym dają możliwość pomniejszenia przychodu o koszty funkcjonowania firmy.


Podstawowe koszty firmy to:;

 • opłaty związane z siedzibą (czynsz, opłaty za prąd, wodę),

 • wyposażenie biura, koszty remontów,

 • zakupy towarów i materiałów do produkcji,

 • odpisy amortyzacyjne od majątku firmy - siedziby, samochodu, komputera,

 • wydatki na eksploatację służbowego samochodu - benzyna, remonty, wymiana opon,

 • faktury za telefon i dostęp do Internetu,

 • wynagrodzenia pracowników,

 • składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,

 • honoraria za obsługę prawną i księgową,

 • koszty służbowych wyjazdów,

 • nakłady na reklamę,

 • prowizje bankowe,

 • opłaty za szkolenia,

 • odsetki od kredytu na działalność.

RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW


Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych WIDENCJONOWANYCH


Warunki opodatkowania.

Możliwość stosowania opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dotyczy wyłącznie osób fizycznych, prowadzących indywidualną działalność gospodarczą oraz w sytuacji, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych. Chcąc skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania pisemne oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania. Powinieneś to uczynić w terminie do dnia 20 stycznia, a jeżeli rozpoczynasz działalność w trakcie roku - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Oświadczenie to będzie ważne również w latach następnych, chyba że postanowisz zmienić formę opodatkowania i w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego poinformujesz o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Powinieneś też zwrócić uwagę, że niektóre rodzaje działalności gospodarczej wykluczają możliwość korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zalicza się do nich: się do nich:

 • działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,

 • prowadzenie apteki, lombardu, kantoru,

 • wytwarzanie wyrobów opodatkowanych akcyzą (z wyjątkiem energii elektrycznej
  z odnawialnych źródeł),

 • wykonywanie większości wolnych zawodów (innych niż wymienione w art. 4 ust. 1 pkt. 11 ustawy o ryczałcie),

 • świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o ryczałcie.

Podstawa opodatkowania.

Podstawę opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stanowi przychód, który przed opodatkowaniem pomniejsza się o zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych.


Wysokość podatku.

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są zróżnicowane w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej i mogą odpowiednio wynosić: 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20% przychodu. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące stosowania poszczególnych stawek ryczałtu w odniesieniu do konkretnych rodzajów przychodów znajdziesz w art.12 uzpdof .


Obowiązki podatnika.

Korzystając z tej formy opodatkowania obowiązany jesteś do prowadzenia ewidencji przychodów i ustalania - co miesiąc - na jej podstawie kwoty podatku podlegającego wpłacie na rachunek bankowy urzędu skarbowego. Wpłat podatku dokonujesz w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień w terminie złożenia zeznania rocznego. Jeśli Twoje przychody albo spółki, której jesteś wspólnikiem, w roku ubiegłym nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25 000 euro (84.437,50 zł za 2008r.) możesz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wpłacać kwartalnie na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału a za ostatni kwartał-w terminie złożenia zeznania. Wybierając możliwość opłacania ryczałtu co kwartał masz obowiązek zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 stycznia. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych obniżysz o kwotę opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne o ile nie odliczyłeś jej od podatku dochodowego.

 

Przykład

Zeznanie roczne o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - składasz w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.

Pamiętaj również, że decydując się na opodatkowanie w formie ryczałtu nie możesz rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, ani w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. (art.6 ust.8 updof)

3. KARTA PODATKOWA


Karta podatkowa WA

Warunki opodatkowania.

Podobnie jak ryczałt od przychodów ewidencjonowanych również karta podatkowa jest fakultatywną formą opodatkowania. To do Ciebie należy decyzja, czy chcesz z niej skorzystać. Lista rodzajów działalności podlegających opodatkowaniu w formie karty podatkowej jest bardzo obszerna. Abyś mógł płacić podatek w formie karty podatkowej, musisz prowadzić działalność gospodarczą, która uprawnia do takiego opodatkowania i złożyć do dnia 20 stycznia lub jeśli rozpoczynasz działalność w trakcie roku, przed rozpoczęciem działalności wniosek (na formularzu PIT-16) do właściwego naczelnika urzędu skarbowemu. Naczelnik urzędu skarbowego rozpatrzy Twój wniosek i wyda decyzję, w której ustali wysokość podatku dochodowego określając jego miesięczną stawkę. W terminie 14 dni od dnia doręczenia tej decyzji, możesz jednak zrzec się opodatkowania w tej formie.

 

Rodzaje działalności uprawniające do opodatkowania kartą podatkową to:

 • usługowa lub wytwórczo-usługowa, określona w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych, w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy - przy zatrudnieniu nieprzekraczającym stanu określonego w tabeli;

 • usługowa w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami, z wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc. -
  w warunkach określonych w części II tabeli;

 • usługowa w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi - w warunkach określonych w części III tabeli, z wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi objętego koncesjonowaniem;

 • gastronomiczna - jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc. - w warunkach określonych w części IV tabeli;

 • usługi transportowe wykonywane przy użyciu jednego pojazdu - w warunkach określonych w części V tabeli;

 • usługi rozrywkowe - w warunkach określonych w części VI tabeli;

 • sprzedaż posiłków domowych w mieszkaniach, jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc. - w warunkach określonych w części VII tabeli;

 • w wolnych zawodach, polegająca na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego - w warunkach określonych w części VIII tabeli;       

 • w wolnych zawodach, polegająca na świadczeniu przez lekarzy weterynarii usług weterynaryjnych, w tym również sprzedaż niektórych preparatów weterynaryjnych -w warunkach określonych w części IX tabeli;

 • opieka domowa nad dziećmi i osobami chorymi - w warunkach określonych w części X tabeli;

 • usługi edukacyjne, polegające na udzielaniu lekcji na godziny - w warunkach określonych w części XI tabeli;

 • prowadzona przez osoby fizyczne (w tym rolników równocześnie prowadzących gospodarstwo rolne) w zakresie określonym w części XII tabeli (m.in. sprzedaż żwiru, piasku, przewóz mleka do punktów skupu, wynajem pokoi gościnnych i domków turystycznych, jeżeli łączna liczba pokoi nie przekracza 12).


Wysokość podatku.

Stawki karty podatkowej określone są kwotowo. Ich wysokość uzależniona jest między innymi, od:

 • rodzaju i zakresu prowadzenia działalności,

 • liczby zatrudnionych pracowników,

 • liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Obowiązki podatnika.

Prowadząc działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej Masz zdecydowanie mniej obowiązków. Jesteś zwolniony z obowiązków sprawozdawczych - bowiem podatnik opodatkowany w tej formie nie prowadzi dla celów podatku dochodowego żadnych ksiąg, nie składa zeznań podatkowych ani deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu (art. 24 ust. 1 uzpdof).

 

Przykład

Musisz tylko pamiętać o wpłacaniu co miesiąc - do dnia 7 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za grudzień w terminie do dnia 28 grudnia, na rachunek urzędu skarbowego, kwoty podatku ustalonej przez naczelnika urzędu skarbowego w decyzji, pomniejszonej o zapłaconą przez Ciebie składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Składkę tę odliczysz jeśli nie odliczyłeś jej od podatku dochodowego. Po zakończeniu roku musisz złożyć w urzędzie skarbowym (w terminie do dnia 31 stycznia) deklarację o wysokości zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej, w poszczególnych miesiącach, składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne (PIT-16A).

Wybierając jako formę opodatkowania kartę podatkową nie możesz rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, ani w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.


PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG


Podstawowe akty prawne:

 • Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - zwana dalej ustawą o VAT

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r.w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336 z późn. zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, , wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212 poz. 1337)

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. Nr 228, poz. 1509)

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr poz. 1510)

Kiedy stajesz się podatnikiem VAT?

Podatnicy rozpoczynający wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT co do zasady są zwolnieni od tego podatku. Zwolnienie to nie dotyczy specyficznych rodzajów działalności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatników niemających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju. Natomiast zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 50 000zł*.

* do wartości sprzedaży nie wlicza się: kwoty podatku, odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku oraz towarów zaliczanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Kto nie może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego

Ze zwolnienia z VAT - bez względu na wartość sprzedaży - nie korzystają osoby faktycznie wykonujące działalność w zakresie:

 • dostawy wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,

 • dostawy towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym (z pewnymi wyjątkami wymienionymi w art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. b),

 • dostawy nowych środków transportu,

 • dostawy terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę,

 • świadczenia usług prawniczych,

 • świadczenia usług w zakresie doradztwa,

 • świadczenia usług jubilerskich.

Ponadto należy pamiętać, że korzystanie ze zwolnienia podmiotowego nie uprawnia automatycznie do nienaliczania VAT od importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz dostaw, w stosunku do których podatnikiem jest nabywca (art. 113 ust. 13 ustawy o VAT).

Rozpoczynając działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego korzystasz ze zwolnienia od podatku, jeżeli przewidywana przez Ciebie wartość sprzedaży nie przekroczy 50 000zł w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży.

 

Przykład

Jeżeli rozpocząłeś działalność 1 lipca to stajesz się podatnikiem podatku VAT, jeśli Twoje obroty do końca roku przekroczą 25 000zł.


Wówczas powinieneś dokonać zgłoszenia rejestracyjnego w tym podatku (formularz VAT-R), bądź jego aktualizacji, jeżeli zarejestrowałeś się dla potrzeb VAT w momencie rozpoczęcia działalności.

Ze zwolnienia od podatku VAT możesz sam zrezygnować, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o tej rezygnacji, przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT, bądź przed początkiem miesiąca, w którym rezygnujesz ze zwolnienia. Zastanów się jednak dobrze, zanim zrezygnujesz z tego zwolnienia, gdyż powrót do niego będzie mógł nastąpić dopiero po upływie 1 roku licząc od końca roku, w którym nastąpiła rezygnacja (pod warunkiem, że Twoje obroty w ostatnim roku podatkowym nie przekroczą limitu uprawniającego do zwolnienia).

Korzystając ze zwolnienia od podatku VAT zobowiązany jesteś do prowadzenia dziennej ewidencji sprzedaży i do rejestrowania w niej sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym a także na żądanie kupującego lub usługobiorcy - zgłoszone przed upływem 3 miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi - wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi.

Uwaga: Podatnicy korzystający ze zwolnienia od podatku VAT nie wystawiają faktur VAT.

 

Rejestracja podatników VAT.

Rejestracji dla celów podatku VAT dokonasz składając formularz VAT-R (zgłoszenie rejestracyjne) właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. W związku z rejestracją VAT będziesz musiał uiścić 170 zł opłaty skarbowej, którą należy wpłacić na rachunek bankowy urzędu gminy/miasta.

Podatnicy, którzy złożą zgłoszenie rejestracyjne dla potrzeb VAT, zostają zarejestrowani przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy czynni lub zwolnieni. Czynni to ci podatnicy, którzy dokonują sprzedaży opodatkowanej, zwolnieni to ci, którzy wykonują wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo od podatku lub korzystają ze wspomnianego zwolnienia podmiotowego.

Zgłoszenie rejestracyjne możesz złożyć rozpoczynając działalność, nawet wówczas, gdy wybierasz zwolnienie od VAT. Zostaniesz wówczas zarejestrowany jako podatnik zwolniony i z chwilą utraty bądź rezygnacji ze zwolnienia nie musisz już pamiętać o obowiązkach rejestracyjnych. Staniesz się podatnikiem czynnym.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy dokonujący lub zamierzający dokonywać transakcji z podmiotami z państw będących członkami Unii Europejskiej są obowiązani do zarejestrowania się dodatkowo dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego. Rejestracji tej dokonują w zgłoszeniu rejestracyjnym/aktualizacyjnym VAT-R.

Podatnicy, którzy otrzymają potwierdzenie o zarejestrowaniu ich jako podatników VAT-UE są obowiązani w transakcjach wewnątrzwspólnotowych posługiwać się numerem identyfikacji podatkowej (NIP) poprzedzonym kodem „PL".


Obowiązki podatnika VAT.

Do głównych obowiązków podatników rozliczających podatek VAT należy zaliczyć:

 • dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego (VAT-R),

 • prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów, zawierającej wszystkie dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej,

 • wystawianie faktur VAT,

 • składanie deklaracji podatkowych dla podatku VAT,

 • terminowe wpłacanie podatku do urzędu skarbowego.

Deklaracje dla podatku od towarów i usług (formularze VAT-7) składa się we właściwym urzędzie skarbowym za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który składana jest deklaracja. W tym terminie należy również dokonać wpłaty podatku na rachunek urzędu skarbowego.

Ułatwienia w tym zakresie przewidziane są dla tzw. małych podatników (obrót roczny nie wyższy niż równowartość 1 200 000 euro), którzy mogą rozliczać się z podatku VAT za okresy kwartalne.

O ile spełniasz wymogi przewidziane w ustawie o VAT dla małego podatnika, będziesz miał możliwość - pod warunkiem zawiadomienia o tym naczelnika urzędu skarbowego - wyboru następujących udogodnień:

 • składania deklaracji podatkowych dla podatku VAT za okresy kwartalne i kwartalnego rozliczania tego podatku w miejsce miesięcznego,

 • rozliczania podatku VAT metodą kasową, tj. po uregulowaniu przez kontrahentów należności z tytułu sprzedaży towarów i usług (wybór tej metody wiąże się z obowiązkiem rozliczeń kwartalnych).

Mali podatnicy rozliczający się metodą kasową oraz ci, którzy zdecydowali się rozliczać za okresy kwartalne obowiązani są składać deklaracje dla podatku od towarów i usług (formularz VAT-7K) w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy i wpłacać w tym terminie podatek VAT na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Jeżeli zdecydujesz się na składanie deklaracji za okresy kwartalne, musisz pisemnie powiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego.

Z kwartalnego rozliczania podatku VAT możesz zrezygnować i powrócić do miesięcznego trybu składania deklaracji VAT, ale dopiero po upływie czterech kwartałów (12 miesięcy), w których jako mały podatnik rozliczałeś się za okresy kwartalne, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego.

Począwszy od I kwartału 2009r. podatnicy, u których wartość obrotu w poprzednim roku podatkowym przekroczyła 1 200 000 euro mogą również składać deklaracje za okresy kwartalne (VAT-7D). Deklaracje kwartalne mogą być składane przez podmioty niebędące małymi podatnikami, pod warunkiem zawiadomienia o takim zamiarze naczelnika urzędu skarbowego. Podatnicy rozliczający się kwartalnie i niebędący małymi podatnikami są zobowiązani do wpłacania zaliczek na podatek za pierwszy oraz drugi miesiąc kwartału w wysokości 1/3 kwoty należnego zobowiązania podatkowego wynikającego z deklaracji podatkowej złożonej za poprzedni kwartał- w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym z kolejnych miesięcy, za które jest wpłacana zaliczka.


Kasy rejestrujące.

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą, co do zasady obowiązani są do rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i podatku przy użyciu kas rejestrujących, jeżeli ich obrót w transakcjach z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej i rolnikami ryczałtowymi przekroczy określony w przepisach pułap. Podatnicy rozpoczynający ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku przy pomocy kasy rejestrujących w obowiązującym terminie mogą odliczyć od podatku należnego kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku od towarów i usług), nie więcej jednak niż 700 zł.

Zwrot wydatków na zakup kas rejestrujących przysługuje również podatnikom korzystającym ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Formalności związane z odliczeniem od podatku kosztów zakupu kasy:

1.Pisemne zgłoszenie do urzędu skarbowego liczby kas rejestrujących i miejsca (adres) ich używania przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania.

2.Zakup i fiskalizacja kasy (fiskalizację przeprowadza serwis) w określonych rozporządzeniem Ministra Finansów terminach.

3. Zgłoszenie kasy do urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji, w celu otrzymania numeru ewidencyjnego.


W niektórych przypadkach istnieje obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku bez względu na wysokość osiąganych obrotów. Dotyczy to podatników rozpoczynających działalność w określonym poniżej zakresie:

 • sprzedaż gazu płynnego,

 • świadczenie usług przewozów regularnych i nieregularnych pasażerskich w samochodowej komunikacji,

 • przewóz osób i ładunków taksówkami,

 • dostawa: silników spalinowych tłokowych, wewnętrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych (PKWiU 34.10.1), nadwozi do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (PKWiU 34.2), części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3),

 • dostawa sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten, (ex PKWiU 32), sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego, (ex PKWiU 33.40.3),

 • dostawa wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których sprzedaż nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy,

 • dostawa nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie): płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridżu,

 • dostawa wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,

 • od 1 listopada 2008r. dostawa wyrobów tytoniowych (PKWiU 16.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2 % oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5 % bez względu na symbol PKWiU, z wyjątkiem dostaw towarów, o których mowa w poz. 43 załącznika do rozporządzenia.

Wartość obrotu sprzedaży jest tylko jednym z kryteriów zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy pomocy kas. Przepisy rozporządzenia MF w sprawie kas rejestrujących zawierają dodatkowo szczegółowy wykaz rodzajów sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania, za pomocą kasy rejestrującej. F 

 

 

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij