2020-02-27
W zakładce "Aktualności" na stronie internetowej: gis.gov.pl znajdują się komunikaty i informacje Głównego Inspektora Sanitarnego na temat koronawirusa SARS-CoV-2.
2020-02-24
Informacje o zaplanowanych transmisjach umieszczane są na stronie internetowej www.ledziny.pl w zakładce aktualności oraz w zakładce nagrania z pracy Rady Miasta. Transmisja na żywo dostępna jest w godzinach trwania Sesji oraz Sesji Nadzwyczajnych Rady Miasta Lędziny
2020-05-19
Rusza siódma edycja Budżetu Obywatelskiego Lędzin. Od 1 czerwca będzie można składać propozycje projektów. Okres ich przyjmowania potrwa do 30 czerwca. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich lędzinianie mają do wykorzystania łączną kwotę 250 000 zł.
2020-02-17
DLA WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2020-02-24
Dziesięciu radnych nie poparło realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa łącznika drogowego od ul. Pokoju do ul. Lędzińskiej w Lędzinach”, jako pierwszego etapu budowy łącznika od osiedla Centrum do węzła drogowego "Olszyce". W związku z powyższym gmina Lędziny nie otrzyma dofinansowania w wysokości około 4,3 mln zł na realizację tego zadania.
2020-01-01
Co zyskasz dzięki e-recepcie? jeżeli przepisano Ci więcej leków, nie musisz prosić o odpis i nie utracisz refundacji — każdy lek możesz kupić w dowolnej aptece nie ma ryzyka, że otrzymasz niewłaściwy lek — e-recepta jest zawsze czytelna nie zgubisz jej — wszystkie e-recepty zapisują się na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta zrealizujesz ją w każdej aptece w Polsce
2020-05-12
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Pogodnej, oznaczonej jako działka numer 3463/257 o powierzchni 0,1673 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 168 000,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 19 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2020-05-08
Przedmiotem przetargu będzie sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej, oznaczonej jako działki o numerach 210/22 o powierzchni 1,9749 ha, 212/22 o powierzchni 0,0321 ha i 214/22 o powierzchni 0,8980 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 3 200 000,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w pierwszej połowie września 2020 r. w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2020-05-18
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Poziomkowej, oznaczonej jako działka numer 3462/257 o powierzchni 0,1473 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 146 000,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 19 czerwca 2020 r. o godz. 11.30 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Sprzedaż nieruchomości - oferta inwestycyjna

2020-05-08

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY informuje o przeznaczeniu do sprzedaży                      

- w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - niżej wymienionej nieruchomości.

Przedmiotem przetargu będzie sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, województwo śląskie, powiat bieruńsko-lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0004, Lędziny, arkusz mapy 12przy ul. Lędzińskiej, oznaczonej jako działki o numerach210/22 o powierzchni 1,9749 ha, 212/22 o powierzchni 0,0321 ha i 214/22 o powierzchni 0,8980 ha zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 1575.

 

Prawo własności działek o nr 210/22 i 214/22 zapisane jest w księdze wieczystej nr KA1T/00021882/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach. W dziale I-SP księgi wieczystej wpisane jest uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej. W dziale III księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością - prawo drogi, ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością - służebność gruntowa drogi koniecznej oraz ostrzeżenie o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Wpisy nie dotyczą nieruchomości przeznaczonej do zbycia. Dział IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów.

 

Prawo własności działki nr 212/22zapisane jest w księdze wieczystej nr KA1T/00017272/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach. W dziale I-SP wpisanych jest trzynaście uprawnień wynikających z praw ujawnionych w działach III innych ksiąg wieczystych. W dziale III księgi wieczystej wpisanych jest czternaście ograniczonych praw rzeczowych. Wpisy nie dotyczą nieruchomości przeznaczonej do zbycia. Dział IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów. Przedmiotowa nieruchomość nie jest przedmiotem praw i zobowiązań względem osób trzecich.

 

Działki nr 210/22, 212/22 i 214/22 o łącznej powierzchni 2,9050 ha położone są w Lędzinach przy drodze powiatowej ul. Lędzińskiej, w pośredniej części miasta, w niedalekiej odległości od ul. Turyńskiej posiadającej kategorię drogi wojewódzkiej, która łączy miasta Tychy, Katowice, Gliwice z miastami Bieruń i Oświęcim. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi istniejąca zabudowa usługowa, składowo-magazynowa i produkcyjno-usługowa oraz tereny niezabudowane. Jest to obszar o podwyższonej atrakcyjności inwestycyjnej. Kompleks działek nr 210/22, 212/22 i 214/22 posiada kształt zbliżony do prostokąta, jest płaski, porośnięty trawą, nieogrodzony i niezabudowany. Nieruchomość od strony północnej i wschodniej graniczy z gruntami rolnymi, od strony zachodniej z drogą publiczną powiatową ul. Lędzińską, od strony południowej z gruntem będącym własnością Gminy Lędziny, stanowiącym rezerwę terenu pod drogę dojazdową.

 

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Lędziny Nr XLI/312/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Lędzińskiej – Etap I, przedmiotowy teren - oznaczony symbolem PU - stanowi teren obiektów produkcyjnych, składów, i magazynów oraz zabudowy usługowej.

 

 

Realizacja inwestycji - na przedmiotowej nieruchomości - zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego.

 

   Cena wywoławcza nieruchomości: 3 200000,00 zł

   (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy złotych 00/100).

 

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług według obowiązującej stawki 23%.

 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w pierwszej połowie września 2020 r.

w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

 

 

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościamii Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (I piętro, pok. 101, tel. 32/ 216-65-11 do13 wew. 136, 128 w godzinach pracy Urzędu).

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij