Działki na sprzedaż
2020-02-27
W zakładce "Aktualności" na stronie internetowej: gis.gov.pl znajdują się komunikaty i informacje Głównego Inspektora Sanitarnego na temat koronawirusa SARS-CoV-2.
2020-02-24
Informacje o zaplanowanych transmisjach umieszczane są na stronie internetowej www.ledziny.pl w zakładce aktualności oraz w zakładce nagrania z pracy Rady Miasta. Transmisja na żywo dostępna jest w godzinach trwania Sesji oraz Sesji Nadzwyczajnych Rady Miasta Lędziny
2020-06-29
Szanowni Mieszkańcy! Bezpłatne porady prawne w Urzędzie Miasta Lędziny udzielane będą tylko telefonicznie pod numerem 32 216 65 11 w.197 w poniedziałek od godziny 14:30 do godziny 16:30 DO ODWOŁANIA
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2020-02-24
Dziesięciu radnych nie poparło realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa łącznika drogowego od ul. Pokoju do ul. Lędzińskiej w Lędzinach”, jako pierwszego etapu budowy łącznika od osiedla Centrum do węzła drogowego "Olszyce". W związku z powyższym gmina Lędziny nie otrzyma dofinansowania w wysokości około 4,3 mln zł na realizację tego zadania.
2020-01-01
Co zyskasz dzięki e-recepcie? jeżeli przepisano Ci więcej leków, nie musisz prosić o odpis i nie utracisz refundacji — każdy lek możesz kupić w dowolnej aptece nie ma ryzyka, że otrzymasz niewłaściwy lek — e-recepta jest zawsze czytelna nie zgubisz jej — wszystkie e-recepty zapisują się na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta zrealizujesz ją w każdej aptece w Polsce
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.

Sprzedaż nieruchomości - oferta inwestycyjna

2020-05-08

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY informuje o przeznaczeniu do sprzedaży                      

- w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - niżej wymienionej nieruchomości.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lędziny, położonej w Lędzinach, obręb Lędziny, karta mapy 12, przy ul. Lędzińskiej o łącznej pow. 2,9050 ha, oznaczonej numerami geodezyjnymi:

 

- 210/22 o pow. 1,9749 ha, zapisaną w księdze wieczystej KA1T/00021882/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach,

 

- 214/22 o pow. 0,8980 ha, zapisaną w księdze wieczystej KA1T/00021882/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach,

 

- 212/22 o pow. 0,0321 ha, zapisaną w księdze wieczystej KA1T/00017272/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach.

 

Własność działek nr 210/22 i 214/22 zapisana jest w księdze wieczystej nr KA1T/00021882/9, natomiast własność działki nr 212/22 zapisana jest w księdze wieczystej nr KA1T/00017272/9 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Tychach. Przedmiotowa nieruchomość nie jest przedmiotem praw i zobowiązań względem osób trzecich.

 

Działki nr 210/22, 212/22 i 214/22 położone są w Lędzinach przy drodze powiatowej ul. Lędzińskiej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi istniejąca zabudowa usługowa, składowo-magazynowa i produkcyjno-usługowa oraz tereny niezabudowane. Jest to obszar o podwyższonej atrakcyjności inwestycyjnej. Kompleks posiada kształt zbliżony do prostokąta, jest płaski, porośnięty trawą, nieogrodzony i niezabudowany.

 

Przedmiotowa nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Lędziny Nr XLI/312/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Lędzińskiej – Etap I, przedmiotowy teren - oznaczony symbolem PU - stanowi teren obiektów produkcyjnych, składów, i magazynów oraz zabudowy usługowej.

 

Realizacja inwestycji - na przedmiotowej nieruchomości - zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 3 200 000,00 zł

   (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy złotych 00/100).

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług według obowiązującej stawki.

 

Wadium ustalone zostało na kwotę: 320 000,00 zł

(słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się

w dniu 22 września 2020 r. o godz. 10.00

w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

 

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościamii Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (I piętro, pok. 101, tel. 32/ 216-65-11 do13 wew. 136, 128 w godzinach pracy Urzędu).

 

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, a ponadto informacja o ogłoszeniu przetargu podana została do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny, a także na stronach internetowych Urzędu Miasta Lędzinywww.ledziny.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij