• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Sprzedaż działki ul. Ułańska

2020-02-20

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY informuje o przeznaczeniu do sprzedaży                      

 - w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego - niżej wymienionej nieruchomości.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, województwo śląskie, powiat bieruńsko-lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0005, Smardzowice, arkusz mapy 1 w rejonie ul. Ułańskiej, oznaczonej jako działka numer 2975/55 o powierzchni 0,0882 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 395, symbol użytku: PsVI.

 

Własność przedmiotowej nieruchomości zapisana jest na rzecz Gminy Lędziny w księdze wieczystej Nr KA1T/00062141/2 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. Działy I-SP, III oraz IV księgi wieczystej są wolne od wpisów.

 

nieruchomość przeznaczona do sprzedaży położona jest w obrębie geodezyjnym Smardzowice, arkusz mapy 1, w rejonie ul. Ułańskiej, w obszarze o podwyższonej aktywności inwestycyjnej. W otoczeniu nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa, dalej przemysłowa. Nieruchomość sąsiaduje z nieruchomościami o charakterze mieszkalnym i rolnym. Lokalizacja i otoczenie nieruchomości są dobre. Działka jest niezabudowana i nieogrodzona, nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, styka się z nią jedynie rogiem. Warunki dojazdu są pogorszone. Teren z nieznacznym spadkiem (działka poniżej poziomu drogi). Działka o kształcie nieforemnym, zbliżonym do wydłużonego równoległoboku. Konfiguracja działki jest pogorszona. Działka posiada dostęp do istniejącego uzbrojenia ogólnodostępnego (sieć energetyczna, gazowa, wodociągowa i kanalizacyjna). Przez działkę przebiega podziemna sieć wodociągowa, ponadto skrajem jej wschodniej części przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna, co powoduje utrudnienia w jej zagospodarowaniu.

 

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny. W oparciu o zapisy „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny” zatwierdzonego przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr CCCXXII/09/02 z dnia 26.09.2002 r. (z późn. zm.) przeznaczona jest jako tereny mieszkaniowo usługowe; tereny mieszkaniowo-usługowe wymagające zgody na zmianę sposobu użytkowania.

Realizacja inwestycji - na przedmiotowej nieruchomości - wymaga uzyskania Decyzji ustalającej warunki zabudowy, wydanej na wniosek inwestora.

 

 

W dniu 24 stycznia 2020 r. na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony pierwszy przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym.

 

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 74 000,00 zł

   (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT na podstawieart. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Wadium ustalone zostało na kwotę: 7 400,00 zł

   (słownie: siedem tysięcy czterysta złotych 00/100).  

 

 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się

w dniu 3 kwietnia 2020 r. o godz. 11.00

w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55. 

 

 

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościamii Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (I piętro, pok. 101, tel. 32/ 216-65-11 do13 wew. 136, 128 w godzinach pracy Urzędu).

 

 

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, a ponadto informacja o ogłoszeniu przetargu podana została do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny, a także na stronach internetowych Urzędu Miasta Lędzinywww.ledziny.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov