• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Sprzedaż działki ul. Poziomkowa 3462/257

2020-03-04

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY informuje o przeznaczeniu do sprzedaży                      

 - w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego - niżej wymienionej nieruchomości.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, województwo śląskie, powiat bieruńsko-lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0003, Hołdunów, arkusz mapy 2przy ul. Poziomkowej, oznaczonej jako działka numer3462/257 o powierzchni 0,1473 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 1335, symbol użytku: RIVa.

 

 

Własność przedmiotowej nieruchomości zapisana jest w księdze wieczystej KA1T/00076329/5 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. W dziale I-SP wpisane są uprawnienia wynikające z praw ujawnionych w dziale III innych ksiąg wieczystych - prawa służebności gruntowych i nie dotyczą zbywanej nieruchomości. W dziale III wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe. Dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów.

 

 

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży położona jest w obrębie geodezyjnym Hołdunów, arkusz mapy 2, w północno-wschodniej części miasta. W bezpośrednim otoczeniu nieruchomości znajduje się ukształtowana i kształtująca się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działka jest niezabudowana i nieogrodzona, o kształcie zbliżonym do kwadratu, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ulicy Poziomkowej o nawierzchni asfaltowej oraz dostęp do istniejącego uzbrojenia ogólnodostępnego (sieć energetyczna, gazowa, wodociągowa i kanalizacyjna). Warunki dojazdu są dobre. Teren nieznacznie nachylony. Przez działkę przebiega podziemna sieć wodociągowa i kanalizacyjna oraz fragment sieci ciepłowniczej, które stanowią utrudnienia w jej zagospodarowaniu.

 

 

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny”, zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr CCCXXII/09/02 z dnia 26.09.2002 r. (z późn. zm.), zlokalizowana jest na obszarze wskazanym pod zabudowę oznaczonym jako tereny mieszkaniowo-usługowe.

Realizacja inwestycji - na przedmiotowej nieruchomości - zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego.

 

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 146 000,00 zł

   (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy złotych 00/100).

Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 

Wadium ustalone zostało na kwotę: 14 600,00 zł

   (słownie: czternaście tysięcy sześćset złotych 00/100).  

 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się

w dniu 24 kwietnia 2020 r. o godz. 10.00

 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

 

 

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościamii Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (I piętro, pok. 101, tel. 32/ 216-65-11 do13 wew. 136, 128 w godzinach pracy Urzędu).

 

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, a ponadto informacja o ogłoszeniu przetargu podana została do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny, a także na stronach internetowych Urzędu Miasta Lędzinywww.ledziny.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov