• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Sprzedaż działki ul. Pogodna

2020-03-04

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY informuje o przeznaczeniu do sprzedaży                      

 - w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego - niżej wymienionej nieruchomości.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, województwo śląskie, powiat bieruńsko-lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0003, Hołdunów, arkusz mapy 2przy ul. Pogodnej, oznaczonej jako działka numer3463/257 o powierzchni 0,1673 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 1335, symbol użytku: RIVa.

 

 

Własność przedmiotowej nieruchomości zapisana jest w księdze wieczystej KA1T/00076329/5 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. W dziale I-SP wpisane są uprawnienia wynikające z praw ujawnionych w dziale III innych ksiąg wieczystych - prawa służebności gruntowych i nie dotyczą zbywanej nieruchomości. W dziale III wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe. Dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów.

 

 

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży położona jest w północno-wschodniej części Miasta Lędziny. Działka posiada kształt zbliżony do trapezu, jest płaska, niezagospodarowana i posiada dostęp do istniejącego uzbrojenia ogólnodostępnego przebiegającego w ul. Pogodnej: sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, energetycznej oraz teletechnicznej.

 

 

Od zachodu działka przylega do terenu niezabudowanego, od wschodu do pasa drogowego ul. Pogodnej, od północy i południa do działek zabudowanych budynkami mieszkalnymi. W sąsiedztwie i otoczeniu działki nr 3463/257 znajdują się nieruchomości zabudowane budynkami jednorodzinnymi. Ulica Pogodna jest drogą publiczną gminną posiadającą nawierzchnię z płyt betonowych, łączy się z drogą publiczną gminną ul. Palmową o nawierzchni asfaltowej. Przez działkę wzdłuż południowej granicy przebiegają linie kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W północnej części działki na mapach geodezyjnych naniesiony jest przewód ciepłowniczy. Wzdłuż południowej granicy i środkiem działki w kierunku północ-południe przebiega sieć wodociągowa.

 

 

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny”, zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr CCCXXII/09/02 z dnia 26.09.2002 r. (z późn. zm.), przedmiotowa działka zlokalizowana jest na obszarze wskazanym pod zabudowę oznaczonym jako tereny mieszkaniowo-usługowe. Realizacja inwestycji - na przedmiotowej nieruchomości - zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego.

 

 

   Cena wywoławcza nieruchomości: 168 000,00 zł

   (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100).

Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 

Wadium ustalone zostało na kwotę: 16 800,00 zł

   (słownie: szesnaście tysięcy osiemset złotych 00/100).  

 

 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się

w dniu 17 kwietnia 2020 r. o godz. 11.30

w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

 

 

 

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościamii Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (I piętro, pok. 101, tel. 32/ 216-65-11 do13 wew. 136, 128 w godzinach pracy Urzędu).

 

 

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, a ponadto informacja o ogłoszeniu przetargu podana została do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny, a także na stronach internetowych Urzędu Miasta Lędzinywww.ledziny.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov