• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Sprzedaż działki Lędzińska

2020-02-17

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY informuje o przeznaczeniu do sprzedaży                      

 

- w drodze pierwszego przetargu ustnego ograniczonego - niżej wymienionej nieruchomości.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, woj. śląskie, powiat bieruńsko-lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0004, Lędziny, arkusz mapy 8 przy ul. Lędzińskiej, oznaczonej jako działka numer 1968/11 o powierzchni 0,0062 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 1575, symbol użytku: B, dla osóbfizycznych lub prawnych legitymujących się tytułem prawnym do nieruchomości przyległych, ze względu na brak możliwości zapewnienia dla tej działki dostępu do drogi publicznej oraz ograniczoną możliwość jej zagospodarowania.

 

Własność przedmiotowej nieruchomości zapisana jest w księdze wieczystej KA1T/00021882/9 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. Właścicielem przedmiotowej działki jest Gmina Lędziny.

 

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży położona jest w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, punktów usługowo-handlowych. Nieruchomość sąsiaduje z nieruchomościami o charakterze mieszkalno-usługowym.

 

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny”, zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr CCCXXII/09/02 z dnia 26.09.2002 r. (z późn. zm.), zlokalizowana jest na obszarze wskazanym pod zabudowę oznaczonym jako tereny mieszkaniowo-usługowe. Realizacja inwestycji – na przedmiotowej nieruchomości – wymaga uzyskania decyzji ustalającej warunki zabudowy, wydanej na wniosek inwestora.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 7 500,00 zł

   (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT na podstawieart. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Wadium ustalone zostało na kwotę: 750,00 zł

   (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100).  

 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się

w dniu 27 marca 2020 r. o godz. 12.00

w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

 

W przetargu mogą wziąć udział osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości przyległych, ze względu na brak możliwości jej zabudowy i zagospodarowania jako samodzielnej działki budowlanej, które w terminie do dnia 19 marca 2020 r.dokonają wniesienia wadium - w pieniądzu - w podanej wyżej wysokości na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny oraz złożą w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg ustny ograniczony – Lędzińska” dowody potwierdzające spełnienie warunków przetargu.        

         

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu - przez Komisję Przetargową - zostanie wywieszona na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55 oraz podana na stronie internetowej www.ledziny.pl nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

 

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (I piętro, pok. 101, tel. 32/ 216-65-11 do 13 wew. 136, 128 w godzinach pracy Urzędu).

 

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, a ponadto informacja o ogłoszeniu przetargu podana została do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny, a także na stronach internetowych Urzędu Miasta Lędzinywww.ledziny.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov