• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Sprzedaż działki 2713/77

2020-07-13

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY informuje o przeznaczeniu do sprzedaży                      

 - w drodze pierwszego przetargu ustnego ograniczonego - niżej wymienionej nieruchomości.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, woj. śląskie, powiat bieruńsko-lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0004, Lędziny, arkusz mapy 5 przy ul. Jana Długosza, oznaczonej jako działka numer 2713/77 o pow. 0,0013 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 1575, symbol użytku Bdla osóbfizycznych lub prawnych legitymujących się tytułem prawnym do nieruchomości przyległych, ze względu na brak możliwości zabudowy i zagospodarowania przedmiotowej działki jako samodzielnej działki budowlanej.

 

Własność przedmiotowej nieruchomości zapisana jest w księdze wieczystej KA1T/00021882/9 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach.

 

Nieruchomość przeznaczona do zbycia jest niezabudowana i znajduje się w ogrodzeniu z działką zabudowaną domem mieszkalnym. Działka o kształcie wąskiego prostokąta z lekkim spadkiem terenu. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowi ukształtowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna oraz tereny leśne i zieleni. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej ul. Długosza o nawierzchni asfaltowej oraz dostęp do istniejącego uzbrojenia ogólnodostępnego.

 

Przedmiotowa nieruchomośćnie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny”, zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr CCCXXII/09/02 z dnia 26.09.2002 r. (z późn. zm.), zlokalizowana jest na obszarze wskazanym pod tereny mieszkaniowo-usługowe o niskiej intensywności zabudowy - do adaptacji.

 

Realizacja inwestycji – na przedmiotowej nieruchomości – wymaga uzyskania decyzji ustalającej warunki zabudowy, wydanej na wniosek inwestora.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 1 400,00 zł

   (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100).

Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawieart. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Wadium ustalone zostało na kwotę: 140,00 zł

   (słownie: sto czterdzieści złotych 00/100).  

 

 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się

w dniu 14 sierpnia 2020 r. o godz. 11.30

w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

 

 

W przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 2713/77 o powierzchni 0,0013 ha mogą wziąć udział osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości przyległych, ze względu na brak możliwości zabudowy i zagospodarowania przedmiotowej działki jako samodzielnej działki budowlanej, które dokonają wniesienia wadium - w pieniądzu - w podanej wyżej wysokości w terminie do dnia 6 sierpnia 2020 r.oraz złożą w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg ustny ograniczony – Jana Długosza” dowody potwierdzające spełnienie warunków przetargu.

 

           

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu - przez Komisję Przetargową - zostanie wywieszona na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55 oraz podana na stronie internetowej www.ledziny.pl nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

 

 

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (I piętro, pok. 101, tel. 32/ 216-65-11 do 13 wew. 136, 128 w godzinach pracy Urzędu).

 

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, a ponadto informacja o ogłoszeniu przetargu podana została do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny, a także na stronach internetowych Urzędu Miasta Lędzinywww.ledziny.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov