• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym na rok szkolny 2021/2022

18 sierpnia 2021

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1227) w roku szkolnym 2021/2022 uprawnionymi do otrzymania dofinansowania w ramach programu uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 I. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych:


1. Do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego
, udzielana jest uczniom uczęszczającym do:

a) branżowej szkoły I stopnia,

b) branżowej szkoły II stopnia
c) klas I - III czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
c) klas III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
d) klas I - III pięcioletniego technikum,
e) klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
f) szkoły specjalnej przysposabiających do pracy.

 

2. Do kształcenia w zawodach, udzielana jest uczniom uczęszczającym do:

a) klas IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum.

 

3. Materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego, udzielana jest uczniom uczęszczającym do:

a) branżowej szkoły I stopnia,

b) branżowej szkoły II stopnia,

c) klas I - III pięcioletniego technikum,
d) klas III dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum.

 

Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów niepełnosprawnych przez dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Wsparcie dla uczniów wyniesie w zależności od rodzaju niepełnosprawności od 225 zł do 445 zł.

 

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2021/2022 . Wniosek może złożyć rodzic ucznia, prawny opiekun, rodzice zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, pełnoletni uczeń, a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba - za zgodą rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, osób faktycznie opiekujących się dzieckiem, jeżeli wystąpiły z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, albo pełnoletniego ucznia.


Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Termin składania wniosków

od 1 do 7 września 2021r.

 

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov