2020-02-27
W zakładce "Aktualności" na stronie internetowej: gis.gov.pl znajdują się komunikaty i informacje Głównego Inspektora Sanitarnego na temat koronawirusa SARS-CoV-2.
2020-02-24
Informacje o zaplanowanych transmisjach umieszczane są na stronie internetowej www.ledziny.pl w zakładce aktualności oraz w zakładce nagrania z pracy Rady Miasta. Transmisja na żywo dostępna jest w godzinach trwania Sesji oraz Sesji Nadzwyczajnych Rady Miasta Lędziny
2020-05-19
Rusza siódma edycja Budżetu Obywatelskiego Lędzin. Od 1 czerwca będzie można składać propozycje projektów. Okres ich przyjmowania potrwa do 30 czerwca. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich lędzinianie mają do wykorzystania łączną kwotę 250 000 zł.
2020-06-01
Wniosek ze swoją propozycją projektu dotyczącą dowolnego okręgu złożyć może każdy pełnoletni mieszkaniec Lędzin w terminie od 1 do 30 czerwca. Zrobić to można na dwa sposoby: osobiście - w kancelarii ogólnej urzędu miasta lub w Punkcie Obsługi Mieszkańców oraz korespondencyjnie - na adres urzędu miasta (ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, z adnotacją na kopercie: „Budżet Obywatelski”). Formularze zgłoszeniowe dostępne są w Punkcie Obsługi Mieszkańca w urzędzie miasta oraz na stronie internetowej urzędu miasta.
2020-02-17
DLA WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2020-02-24
Dziesięciu radnych nie poparło realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa łącznika drogowego od ul. Pokoju do ul. Lędzińskiej w Lędzinach”, jako pierwszego etapu budowy łącznika od osiedla Centrum do węzła drogowego "Olszyce". W związku z powyższym gmina Lędziny nie otrzyma dofinansowania w wysokości około 4,3 mln zł na realizację tego zadania.
2020-01-01
Co zyskasz dzięki e-recepcie? jeżeli przepisano Ci więcej leków, nie musisz prosić o odpis i nie utracisz refundacji — każdy lek możesz kupić w dowolnej aptece nie ma ryzyka, że otrzymasz niewłaściwy lek — e-recepta jest zawsze czytelna nie zgubisz jej — wszystkie e-recepty zapisują się na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta zrealizujesz ją w każdej aptece w Polsce
2020-05-12
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Pogodnej, oznaczonej jako działka numer 3463/257 o powierzchni 0,1673 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 168 000,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 19 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2020-05-08
Przedmiotem przetargu będzie sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej, oznaczonej jako działki o numerach 210/22 o powierzchni 1,9749 ha, 212/22 o powierzchni 0,0321 ha i 214/22 o powierzchni 0,8980 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 3 200 000,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w pierwszej połowie września 2020 r. w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2020-05-18
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Poziomkowej, oznaczonej jako działka numer 3462/257 o powierzchni 0,1473 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 146 000,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 19 czerwca 2020 r. o godz. 11.30 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2020-05-29
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Grunwaldzkiej (bocznej), oznaczonej jako działka numer 3352/291 o powierzchni 0,1120 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 83 600,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 29 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2020-05-29
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Grunwaldzkiej (bocznej), oznaczonej jako działka numer 3353/291 o powierzchni 0,1184 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 99 750,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 29 czerwca 2020 r. o godz. 11.30 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Rusza nabór do miejskich przedszkoli

2013-02-28
Od 1 marca rusza nabór do miejskich przedszkoli.

 Przedszkole nr 1 w Lędzinach, dysponuje 170 miejscami z pełnym wyżywieniem dla dzieci 3-6 letnich w tym w oddziałach na terenie przedszkola 50 miejsc i Szkoły Podstawowej z OI. Nr 1 - 120 miejsc.

Edukacja przedszkolna dla dzieci 5 i 6 letnich w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego (5 bezpłatnych godzin dziennie) będzie realizowana w Gimnajzum nr 1 w budynku przy ul. Pokoju 29.

Z kolei Przedszkole nr 2 w Lędzinach przy ul. Hołdunowskiej 20 posiada 200 miejsc z pełnym wyżywieniem dla dzieci 3-5 letnich oraz 50 miejsc w Szkole Podstawowej nr 3. Natomiast dzieci 5 i 6 letnie uczyć się będą w Gimnajzum nr 2 w budynku przy ul.Palmowej.

 

Karty zgłoszenia można pobrać w sekretariacie lub ze stron internetowych (zakładka Kącik Rodzica) i złożyć wraz z dokumentacją potwierdzającą pierwszeństwo przyjęcia w terminie od 1 marca do 29 marca 2013r.


Podstawowe kryteria przyjęć:

 

W pierwszej kolejności do przedszkoli przyjmowane są:

 

a. dzieci odbywające roczne przygotowanie przedszkolne,

b. dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,

c. dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,

d. dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej.

2.   W przypadku gdy liczba kandydatów do przedszkoli jest większa niż liczba miejsc, mają zastosowanie dodatkowe kryteria pierwszeństwa:

a. oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują lub studiują w trybie dziennym,

b. dzieci posiadają rodzeństwo z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,

c. rodzina objęta jest nadzorem kuratorskim,

d. dziecko kontynuujące edukacje przedszkolną.

3. Spełnienie kryteriów, o których mowa w pkt. 2, 3 i 4 podlega weryfikacji przez dyrektora placówki.

4. Kryteria wynikające z pkt. 1 należy potwierdzić odpowiednio jednym z niżej wymienionych dokumentów:

a. w pkt. 1 ppkt b

- akt zgonu rodzica,

- zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, wydanego w okresie rekrutacji (na potrzeby edukacyjne wydawany jest bezpłatnie). W razie potrzeby uzupełnienia dokumentu również zaświadczeniem z MOPS o pobieraniu zasiłku dla matki lub ojca samotnie wychowującego dziecko lub wyrok sądu o przyznanie alimentów na dziecko,

- wyrok sądu rodzinnego dotyczący powierzenia wykonywania władzy rodzicielskiej,

- zaświadczenie z zakładu karnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności,

b. w pkt. 1 ppkt c

- Orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,

- Orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

c. w pkt 1 ppkt d

- Postanowienie sądu o umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub zaświadczenie z Powiatowego Ośrodka Pomocy Rodzinie o przebywaniu dziecka w rodzinie zastępczej.

5.  Kryteria wynikające z pkt. 2 należy potwierdzić odpowiednio jednym z niżej wymienionych dokumentów:

a. w pkt. 2 ppkt a

- zaświadczenie wydane w okresie rekrutacji przez zakład pracy, potwierdzające zatrudnienie lub zaświadczenie z uczelni potwierdzające odbywanie studiów dziennych.

b. w pkt. 2 ppkt b

- Orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,

c. w pkt. 2 ppkt c

- wyrok sądu powołujący kuratora

6. Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, w celu udokumentowania zatrudnienia, zobowiązane są do przedłożenia kserokopii aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia karty zgłoszenia do przedszkola oraz pisemnego oświadczenia wnioskodawcy, iż działalność nadal jest wykonywana.

7. Rolnicy składają oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach o formie udokumentowania spełniania kryterium pkt. 1 podpunkt b oraz kryteriów dodatkowych decyduje dyrektor placówki.

9. W przypadku braku pisemnego potwierdzenia spełnienia kryteriów wynikających z rozporządzenia MENiS lub kryteriów dodatkowych, wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola będą rozpatrzone bez uwzględnienia kryteriów pierwszeństwa.

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2013/14

1.Od 1 do 29 marca wydawanie i przyjmowanie od rodziców kart zgłoszenia dziecka do przedszkola.

2. Do 5 kwietnia powołanie członków komisji kwalifikującej dzieci do przedszkola

15-16 kwietnia posiedzenie komisji kwalifikacyjnej

3. 22 kwietnia informacja o wynikach rekrutacji w siedzibie przedszkola i stronie internetowej

4. Do 29 kwietnia składanie pisemnych odwołań do dyrektora przedszkola

6. Do 13 maja informacja zwrotna w sprawie odwołań

7. Od 3 do 28 czerwca zawieranie umów cywilnoprawnych z rodzicami dzieci przyjętych

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij