2018-02-20
Burmistrz Miasta Lędziny ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. J.Ch. Ruberga w Lędzinach
2018-02-05
2018-02-07
SPRZEDAŻ DZIAŁEK o numerach 2549/157 o pow. 0,1100 ha, 2625/157 o pow. 0,0253 ha, 2626/157 o pow. 0,6404 ha o łącznej powierzchni 0,7757 ha, położonej w Lędzinach, obrębie geodezyjnym Lędziny, na karcie mapy 4 przy ul. Hołdunowskiej. Cena wywoławcza: 900 000,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00, wpłata wadium w kwocie 90 000,00 zł do dnia 5 kwietnia 2018 r.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2018-02-15
SZANOWNI RODZICE od dnia 15 marca 2018r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Lędziny na rok szkolny 2018/2019. Procesu rekrutacji będzie można dokonać logując się na stronie przedszkola-ledziny.nabory.pl
2018-01-22
SPRZEDAŻ DZIAŁKI numer 2830/51 o powierzchni 0,1003 ha, położonej w Lędzinach, obręb Smardzowice, ul. Zacisze. Cena wywoławcza 72 000,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg w dniu 23 lutego 2018 r. godz. 11.00, wpłata wadium w kwocie 7 200,00 zł do dnia 19 lutego 2018 r.
2018-02-15
SPRZEDAŻ DZIAŁKI działek oznaczonych numerami 2405/63 o powierzchni 0,0330 ha i 2413/66 o powierzchni 0,0470 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 1575, symbol użytku: RV-0,0800 ha (grunty orne). Cena wywoławcza nieruchomości 77 500,00 zł. Przetarg w dniu 16 marca 2018 r. godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, wpłata wadium w kwocie 7 750,00 zł do dnia 12 marca 2018 r.
2018-02-15
SPRZEDAŻ DZIAŁKI działek oznaczonych numerami 2406/63 o powierzchni 0,0318 ha i 2414/66 o powierzchni 0,0490 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 1575, symbol użytku: RV-0,0808 ha (grunty orne). Cena wywoławcza nieruchomości 78 000,00 zł. Przetarg w dniu 16 marca 2018 r. godz. 11.45 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, wpłata wadium w kwocie 7 800,00 zł do dnia 12 marca 2018 r.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2018-01-25
Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!
2018-01-05
W Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostały opublikowane następujące ogłoszenia o zamówieniu pn.: Roboty budowlane zawiązane z realizacją zadania pn.: „Budowa przedszkola”, Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 106 – utworzenie mieszkań socjalnych – I etap, Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Lędzinach
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Rusza nabór do miejskich przedszkoli

2013-02-28
Od 1 marca rusza nabór do miejskich przedszkoli.

 Przedszkole nr 1 w Lędzinach, dysponuje 170 miejscami z pełnym wyżywieniem dla dzieci 3-6 letnich w tym w oddziałach na terenie przedszkola 50 miejsc i Szkoły Podstawowej z OI. Nr 1 - 120 miejsc.

Edukacja przedszkolna dla dzieci 5 i 6 letnich w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego (5 bezpłatnych godzin dziennie) będzie realizowana w Gimnajzum nr 1 w budynku przy ul. Pokoju 29.

Z kolei Przedszkole nr 2 w Lędzinach przy ul. Hołdunowskiej 20 posiada 200 miejsc z pełnym wyżywieniem dla dzieci 3-5 letnich oraz 50 miejsc w Szkole Podstawowej nr 3. Natomiast dzieci 5 i 6 letnie uczyć się będą w Gimnajzum nr 2 w budynku przy ul.Palmowej.

 

Karty zgłoszenia można pobrać w sekretariacie lub ze stron internetowych (zakładka Kącik Rodzica) i złożyć wraz z dokumentacją potwierdzającą pierwszeństwo przyjęcia w terminie od 1 marca do 29 marca 2013r.


Podstawowe kryteria przyjęć:

 

W pierwszej kolejności do przedszkoli przyjmowane są:

 

a. dzieci odbywające roczne przygotowanie przedszkolne,

b. dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,

c. dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,

d. dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej.

2.   W przypadku gdy liczba kandydatów do przedszkoli jest większa niż liczba miejsc, mają zastosowanie dodatkowe kryteria pierwszeństwa:

a. oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują lub studiują w trybie dziennym,

b. dzieci posiadają rodzeństwo z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,

c. rodzina objęta jest nadzorem kuratorskim,

d. dziecko kontynuujące edukacje przedszkolną.

3. Spełnienie kryteriów, o których mowa w pkt. 2, 3 i 4 podlega weryfikacji przez dyrektora placówki.

4. Kryteria wynikające z pkt. 1 należy potwierdzić odpowiednio jednym z niżej wymienionych dokumentów:

a. w pkt. 1 ppkt b

- akt zgonu rodzica,

- zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, wydanego w okresie rekrutacji (na potrzeby edukacyjne wydawany jest bezpłatnie). W razie potrzeby uzupełnienia dokumentu również zaświadczeniem z MOPS o pobieraniu zasiłku dla matki lub ojca samotnie wychowującego dziecko lub wyrok sądu o przyznanie alimentów na dziecko,

- wyrok sądu rodzinnego dotyczący powierzenia wykonywania władzy rodzicielskiej,

- zaświadczenie z zakładu karnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności,

b. w pkt. 1 ppkt c

- Orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,

- Orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

c. w pkt 1 ppkt d

- Postanowienie sądu o umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub zaświadczenie z Powiatowego Ośrodka Pomocy Rodzinie o przebywaniu dziecka w rodzinie zastępczej.

5.  Kryteria wynikające z pkt. 2 należy potwierdzić odpowiednio jednym z niżej wymienionych dokumentów:

a. w pkt. 2 ppkt a

- zaświadczenie wydane w okresie rekrutacji przez zakład pracy, potwierdzające zatrudnienie lub zaświadczenie z uczelni potwierdzające odbywanie studiów dziennych.

b. w pkt. 2 ppkt b

- Orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,

c. w pkt. 2 ppkt c

- wyrok sądu powołujący kuratora

6. Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, w celu udokumentowania zatrudnienia, zobowiązane są do przedłożenia kserokopii aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia karty zgłoszenia do przedszkola oraz pisemnego oświadczenia wnioskodawcy, iż działalność nadal jest wykonywana.

7. Rolnicy składają oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach o formie udokumentowania spełniania kryterium pkt. 1 podpunkt b oraz kryteriów dodatkowych decyduje dyrektor placówki.

9. W przypadku braku pisemnego potwierdzenia spełnienia kryteriów wynikających z rozporządzenia MENiS lub kryteriów dodatkowych, wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola będą rozpatrzone bez uwzględnienia kryteriów pierwszeństwa.

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2013/14

1.Od 1 do 29 marca wydawanie i przyjmowanie od rodziców kart zgłoszenia dziecka do przedszkola.

2. Do 5 kwietnia powołanie członków komisji kwalifikującej dzieci do przedszkola

15-16 kwietnia posiedzenie komisji kwalifikacyjnej

3. 22 kwietnia informacja o wynikach rekrutacji w siedzibie przedszkola i stronie internetowej

4. Do 29 kwietnia składanie pisemnych odwołań do dyrektora przedszkola

6. Do 13 maja informacja zwrotna w sprawie odwołań

7. Od 3 do 28 czerwca zawieranie umów cywilnoprawnych z rodzicami dzieci przyjętych

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij