• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

2021-04-01

Szanowni Rodzice

W celu wzięcia udziału w rekrutacji uzupełniającej w terminie od 6 do 16 kwietnia 2021 r. dzieci w wieku od 3 do 6 lat do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prosimy wejść na stronę:

https://uzupelniajaca-przedszkola-ledziny.nabory.pl

Nabór w rekrutacji uzupełniającej również będzie się odbywać poprzez system elektroniczny

 

Postępowanie rekrutacyjne na pozostające po rekrutacji podstawowej wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka,

 

 Rodzice/prawni opiekunowie:

  •  wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
  •  wypełniony i podpisany wniosek przesyłają elektronicznie do przedszkola/szkoły z oddziałem przedszkolnym pierwszego wyboru,
  •  podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka jest potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym,
  •  do wniosku należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów,
  •  oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 przywołanej wyżej ustawy Prawo oświatowe),
Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov