• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Przebieg procesu elektronicznej rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Lędzinach na rok szkolny 2020/2021

2020-02-24

Nabór wniosków trwa od 2 do 13 marca 2020 r.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych skierowana jest do kandydatów mieszkających wraz z rodzicami na terenie miasta Lędziny.


W procesie rekrutacji biorą udział dzieci 3-4-5-6-letnie, urodzone w latach 2014-2017


 • rodzice/prawni opiekunowie chcący zapisać dziecko do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wpisują adres strony internetowej:

 


przedszkola-ledziny.nabory.pl

 


 • we wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują 3 wybrane przedszkola/szkoły z oddziałami przedszkolnymi według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywana jest przedszkolem/szkołą z oddziałem przedszkolnym pierwszego wyboru.

 


Rodzice/prawni opiekunowie:


 • wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
 • drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w przedszkolu/szkole z oddziałem przedszkolnym pierwszego wyboru.

 


W szczególnie uzasadnionych przypadkach i braku możliwości wypełnienia przez rodziców/opiekunów prawnych wniosków w systemie elektronicznym, rejestracji dziecka w systemie mogą oni dokonać udając się do przedszkola/szkoły z oddziałem przedszkolnym, które we wniosku będzie wskazane na I miejscu wyboru i tam dokonać stosownych formalności;

 


 • podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka jest potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym,


 • do wniosku należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów,


 • oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 


Oświadczenia są dla Państwa przygotowane w systemie elektronicznym, a zatem będzie można je wydrukować i wypełnić.

 


Kolejność zgłoszeń nie decyduje o miejscu na liście rekrutacyjnej

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov