2018-06-05
SPRZEDAŻ DZIAŁEK o numerach 2549/157 o pow. 0,1100 ha, 2625/157 o pow. 0,0253 ha, 2626/157 o pow. 0,6404 ha o łącznej powierzchni 0,7757 ha, położonej w Lędzinach, obrębie geodezyjnym Lędziny, na karcie mapy 4 przy ul. Hołdunowskiej. Cena wywoławcza: 650 000,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg odbędzie się w dniu 23 listopada 2018 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55. Wpłata wadium w kwocie 65 000,00 zł do dnia 19 listopada 2018 r.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2018-09-10
Zapraszamy wszystkich Mieszkańców Lędzin do Głosowania na projekty w Ramach Budżetu Obywatelskiego 2019. Głosowanie trwa od 7 września – 30 września. Prawo do oddania głosu na jeden wybrany projekt ma każdy mieszkaniec Lędzin, niezależnie od okręgu w którym mieszka. Swój głos oddać można na trzy sposoby: osobiście - w wyznaczonych miejscach (w Urzędzie Miasta oraz w Szkole Podstawowej nr 4 na Goławcu), korespondencyjnie (na adres: Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny), za pomocą interaktywnego formularza do głosowania.
2018-09-25
Wybory Samorządowe 2018
2018-08-21
SZANOWNI MIESZKAŃCY! Uprzejmie informujemy, że szczegółowe materiały dotyczące wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na niedzielę dnia 21 października 2018 r. zostały zamieszczone na stronie Urzędu.
2018-09-04
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, arkusz mapy 5 przy ul. Szkolnej, oznaczonej jako działka numer 2907/35 o powierzchni 0,1196 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 2718, symbol użytku: RV-0,1190 ha (grunty orne), PsV-0,0006 ha (pastwiska trwałe). Cena wywoławcza nieruchomości: 85 000,00 zł. Wadium ustalone zostało na kwotę: 8 500,00 zł. Wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 1 października 2018 r.
2018-10-02
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2018-01-25
Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Posiedzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw wzmocnienia potencjału przemysłowego Śląska

2015-02-18

Wieloletni program dla Śląska to temat posiedzenia Międzyresortowego  Zespołu do spraw wzmocnienia potencjału przemysłowego Śląska powołanego przez Panią Premier Ewę Kopacz 7 stycznia br.

 

Samorządowcy z woj. śląskiego już w połowie stycznia sformułowali pierwszy pakiet postulatów do rządowego programu. Potem powstał szerszy zestaw ok. 40 propozycji. Odbyło się kilka spotkań członków zespołu z samorządowcami, m.in. w Bytomiu oraz w stolicy. Kolejne takie spotkanie miało miejsce w poniedziałek w Krakowie – było poświęcone m.in. projektom innowacyjnym i badawczo-rozwojowym.

W spotkaniu pod przewodnictwem Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Pani Ilony Antoniszyn - Klik  wzięli udział przedstawiciele śląskich samorządów.

W pracach Zespołu z ramienia Gminy Lędziny uczestniczy Burmistrz Krystyna Wróbel, która wraz ze Starostą Bieruńsko - Lędzińskim Bernardem Bednorzem bierze aktywny udział w posiedzeniach. Obecność naszych reprezentantów jest przejawem zainteresowania rozwojem gospodarczym i ekonomicznym zarówno Gminy jak i Powiatu.

Działania zespołu zmierzają do stworzenia wieloletniego programu dla Śląska, który będzie zawierał  podstawowe potrzeby i kierunki rozwoju przemysłowego Śląska, oparte na doświadczeniach samorządowców województwa.

Samorządowcy mają wspierać prace międzyresortowego zespołu, uczestnicząc w nim poprzez swoją reprezentację (jej wyłonienia podjął się marszałek woj. śląskiego). Na razie zostali poproszeni m.in. o podzielenie się swoimi informacjami i wnioskami co do posiadanych terenów i zasobów rynku pracy, a także potrzeb w tym zakresie (dotyczących np. środków na uzbrajanie gruntów czy oczekiwanych zmian prawnych). Na tej podstawie w najbliższych dniach sformułowane mają zostać podstawowe potrzeby i kierunki dalszych prac.

Podsekretarz stanu wyjaśniała, że intencją programu ma być pobudzanie obecnych działań (również prowadzonych przez samorządy) poprzez m.in. wsparcie ich nowymi środkami i zmianami prawa, a także dostosowanie do nowych potrzeb programów unijnych.

Pracujemy nad programem dla Śląska, dzięki któremu powstaną nowe miejsca pracy w sektorach o dużej dynamice. Chcemy także przyciągać przemysł, który w perspektywie najbliższych 30-40 lat zwiększy atrakcyjność tego regionu - powiedziała  na jednym ze spotkań wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik.

Podstawy programu dla Śląska mają powstać w ciągu kilku miesięcy. Ma on zawierać działania zarówno doraźne, jak i systemowe, zmieniające strukturę przemysłu w regionie.

Przedstawiciele samorządów zwracali uwagę na to, że to one znają najlepiej swoje miasta i to one biorą na swoje barki ciężar działań rządu, jak choćby restrukturyzację górnictwa. Minister Ilona Antoniszyn-Klik przyznała, że zarówno samorządom, jak i przedsiębiorcom potrzeba dodatkowego wsparcia instytucjonalnego i finansowego, żeby działające tu firmy były bardziej konkurencyjne. Zapewniła, że ministerstwo gospodarki podejmie ukierunkowane działania, by ułatwić na Śląsku szybszy rozwój nowoczesnych gałęzi gospodarki. Nie wykluczyła również starań o dodatkowe pieniądze dla Śląska w Komisji Europejskiej.

Prezydenci miast podkreślali również, że mają problemy z przejmowaniem poprzemysłowych terenów od spółki skarbu państwa. Poza tym, obszary te są bardzo zdegradowane, dlatego zanim zostaną włączone do stref aktywności gospodarczej, muszą być odpowiednio przygotowane i uzbrojone. 

Nieprzypadkowo spotkanie odbyło się w Bytomiu. To miasto, które najboleśniej odczuło skutki restrukturyzacji przemysłu

Samorządowcy już w połowie stycznia przekazali kancelarii premiera listę dwunastu propozycji do programu dla Śląska. Dotyczą one m.in. przekazania budżetowych środków na uzbrajanie terenów pod nowe inwestycje, preferencyjnych pożyczek dla firm, które zatrudnią osoby odchodzące z górnictwa, nacisku na finansowanie projektów dotyczących nowoczesnych technologii węglowych, dodatkowych ulg dla inwestorów wchodzących na teren specjalnych stref ekonomicznych, tzw. premii rewitalizacyjnych za inwestycje w określonych miejscach czy dofinansowań do wynagrodzeń w postaci "bonów zatrudnieniowych".

Zapowiedziany przez przedstawicieli rządu wieloletni plan dla Śląska koncentruje się przede wszystkim na poszukiwaniu nowych możliwości zwiększania potencjału inwestycyjnego regionu.  Rozważana jest zmiana struktury przemysłu na Śląsku, w tym wzmocnienie rozwoju tych jego gałęzi, które przyniosą nowe miejsca pracy. Rząd pracować będzie również nad zwiększeniem efektywnego wykorzystywania środków unijnych. Pod uwagę brana jest też zmiana niektórych przepisów prawa oraz podejmowanie działań służących zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

Na zdjęciach:

fot.1. Od lewej: Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa, Przedstawiciel Ministerstwa Finansów, Ilona Antoniszyn - Klik Wiceminister Gospodarki, Jerzy Miller Wojewoda Małopolski,

fot.2 Od lewej: Bernard Bednorz Starosta Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego, Przedstawiciel Ministerstwa Finansów, Jerzy Miller Wojewoda Małopolski, Krystyna Wróbel Burmistrz Miasta Lędziny, Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa

fot.3 Od lewej: Bernard Bednorz Starosta Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego, Krystyna Wróbel Burmistrz Miasta Lędziny, Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa

fot.4 Stoją od lewej: Damian Bartyla Prezydent Miasta Bytom, Bernard Bednorz Starosta Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego, Krystyna Wróbel Burmistrz Miasta Lędziny, Waldemar Jędrusiński Z-ca Prezydenta Miasta Bielska - Białej

 

 

 

2342.jpg
4043.jpg
464.jpg
Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij