2018-11-13
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy ul. Szkolnej, oznaczonej jako działka numer 2828/35 o powierzchni 0,1813 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 129 000,00 zł Wadium ustalone zostało na kwotę: 12 900,00 zł Wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 5 grudnia 2018 r. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 11 grudnia 2018 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2018-06-05
SPRZEDAŻ DZIAŁEK o numerach 2549/157 o pow. 0,1100 ha, 2625/157 o pow. 0,0253 ha, 2626/157 o pow. 0,6404 ha o łącznej powierzchni 0,7757 ha, położonej w Lędzinach, obrębie geodezyjnym Lędziny, na karcie mapy 4 przy ul. Hołdunowskiej. Cena wywoławcza: 650 000,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg odbędzie się w dniu 23 listopada 2018 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55. Wpłata wadium w kwocie 65 000,00 zł do dnia 19 listopada 2018 r.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2017-12-01
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2018-09-04
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, arkusz mapy 5 przy ul. Szkolnej, oznaczonej jako działka numer 2907/35 o powierzchni 0,1196 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 2718, symbol użytku: RV-0,1190 ha (grunty orne), PsV-0,0006 ha (pastwiska trwałe). Cena wywoławcza nieruchomości: 85 000,00 zł. Wadium ustalone zostało na kwotę: 8 500,00 zł. Wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 1 października 2018 r.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Otwarty konkurs na dofinansowanie w 2017 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów, finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU).

2016-11-16

Informacja o otwartym konkursie na dofinansowanie w 2017 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów, finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU).

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs na dofinansowanie  w 2017 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów, finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU)

 

Wysokość środków publicznych, ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU), przeznaczonych na realizację w 2017 roku zadań objętych konkursem, wynosi

21,5 mln zł. Podana kwota może ulec zmianie, w przypadku dokonania zmian w planie rzeczowo-finansowym FZSdU na rok 2017.   

 

Na realizację zajęć sportowych dla uczniów przeznaczono kwotę w wysokości:

w 2015 roku - 12,996 mln zł;

w 2016 roku - 15,140 mln zł.

 

1. Zadania przewidziane do realizacji:

 

Środki Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów przeznacza się w 2017 r., na dofinansowanie realizacji trzech zadań:

zadanie nr 1 - zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych - łączna kwota dofinansowania – 2,5 mln zł;

zadanie nr 2 - zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach  Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” - łączna kwota dofinansowania – 14 mln zł;

zadanie nr 3 - zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej - łączna kwota dofinansowania – 5 mln zł.

 

2. Podstawa prawna / zasady przyznawania dotacji:

Art. 13³ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487);

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie przekazywania  środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (Dz. U. poz. 2222);

 

Środki Funduszu przeznacza się wyłącznie na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów oraz na zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej, prowadzonych przez:

 • kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia,
 • inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania  z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, a także organizowanych przez
 • jednostki samorządu terytorialnego,

 

Wnioski składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć wyłącznie zadań wymienionych w pkt 1, z uwzględnieniem terminu realizacji określonego w pkt 4.

 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach przedmiotowego konkursu muszą mieć charakter niekomercyjny – nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu. Przy realizacji zadań określonych w konkursie, nie przewiduje się pobierania jakichkolwiek opłat od uczestników zajęć sportowych.

 

Wnioskodawca może aplikować  w konkursie o dofinansowanie w ramach każdego z wyżej wymienionych zadań.

 

3. Priorytetowo traktowane będą wnioski, w których:

 • zaplanowano prowadzenie zajęć sportowych na obszarze całego województwa;
 • wykazano odpowiedni zasięg i potencjał organizacyjny (kadrowy i rzeczowy) gwarantujący prawidłową realizację zadania;
 • wykazany będzie udział środków samorządowych szczebla wojewódzkiego;
 • wykazany będzie udział środków samorządowych szczebla lokalnego;
 • uwzględniono udział uczniów zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma krytej pływalni (dot. zadania nr 2);
 • w trakcie naboru zapewniono powszechny i systematyczny udział w zajęciach;
 • przedstawiono oszczędną i racjonalną kalkulację kosztów;
 • uwzględniono działania służące integracji społecznej oraz wyrównywaniu szans poprzez sport;
 • zaplanowano udział w realizacji zadania wolontariuszy;
 • wykazano stosowne doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, zasięgu, z udziałem środków publicznych.

 

4. Termin i warunki realizacji zadania:

 

a) zadanie nr 1 - zajęcia w zakresie upowszechniania sportów zimowych (m.in. narciarstwo biegowe, narciarstwo zjazdowe, snowboard, łyżwiarstwo, hokej na lodzie), realizowane w terminie  od 2 stycznia do 31 marca 2017 r.

 

Zajęcia sportowe skierowane są do uczniów wszystkich typów szkół i powinny być prowadzone  w miejscu zamieszkania lub nauki. Podmioty wnioskujące o dofinansowanie zadania, muszą przedstawić szczegółowe informacje dot. posiadania lub zapewnienia dostępu do odpowiedniej infrastruktury sportowej (np. trasy narciarskie, wyciągi, lodowiska, itp.). Projekty powinny zawierać alternatywny lub uzupełniający program zajęć sportowych, które będą mogły być realizowane w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych do uprawiania sportów zimowych (np. gry zespołowe, sporty halowe, itp.).

 

Złożone wnioski będą dotyczyć zajęć sportowych organizowanych dla dzieci i młodzieży - uczniów wszystkich typów szkół.

 

b) zadanie nr 2 - zajęcia sportowe dla uczniów w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, będą realizowane w terminie od 1 lutego do 9 grudnia 2017 roku.  Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów klas I – III szkół podstawowych w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych. Zajęcia sportowe powinny być organizowane i prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika, w grupach liczących nie więcej niż 15 osób. Przy większej liczbie uczestników, zajęcia mogą być realizowane w kilku grupach jednocześnie, bądź w różnych terminach oddzielnie dla każdej grupy. Dopuszcza się organizację zajęć w okresie wakacji letnich z wykorzystaniem basenów i akwenów odkrytych, z zachowaniem wyżej określonych zasad. Końcowym elementem zajęć umożliwiającym dokonanie oceny osiągniętych efektów powinien być sprawdzian poziomu opanowania podstawowych umiejętności pływackich, przeprowadzony na podstawie opracowanego przez specjalistów z zakresu metodyki nauczania pływania testu, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia konkursowego. Zaleca się również, aby uczestnicy zajęć, w trakcie realizacji nauki pływania, zostali zapoznani z podstawowymi zasadami bezpiecznego przebywania w wodzie oraz w pobliżu akwenów wodnych.

 

Ubiegając się o dofinansowanie realizacji zadania nr 2 należy uwzględnić w kalkulacji kosztów dwa zaproponowane przez MSiT warianty dofinansowania ze środków FZSdU:

1.Jeżeli realizacja zajęć nie generuje kosztów transportu lub dojazdu uczestników na pływalnię, zakładany całkowity wkład Ministerstwa Sportu i Turystyki w realizację zajęć przypadający na jednego uczestnika programu przy realizacji 20 godz. lekcyjnych zajęć, nie powinien przekroczyć łącznej kwoty 100 zł, w ramach kosztów bezpośrednich zadania.

2.W przypadku konieczności pokrycia kosztów transportu lub dojazdu uczestników zajęć,  zakładany całkowity wkład Ministerstwa Sportu i Turystyki w realizację zajęć przypadający na jednego uczestnika programu, przy realizacji 20 godz. lekcyjnych zajęć, nie powinien przekroczyć kwoty 170 zł, w ramach kosztów bezpośrednich zadania.

 

Minister Sportu i Turystyki zastrzega sobie prawo dokonania ewentualnych zmian lub modyfikacji proponowanego powyżej schematu organizacji i dofinansowania programu ze środków FZSdU.  

 

We wniosku należy podać szczegółowe informacje dotyczące liczby osób, dla których przewidziano dofinansowanie z uwzględnieniem wariantu nr 1 lub nr 2. Proponowana liczba uczestników zajęć powinna być proporcjonalna do wnioskowanej kwoty dofinansowania, z uwzględnieniem podanych powyżej kwot określonych jako dofinansowanie dla jednego uczestnika całego cyklu zajęć nauki pływania.

 

c) zadanie nr 3 – ogólnodostępne zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej będą realizowane w terminie od 1 lutego do 9 grudnia 2017 roku. Zajęcia będą skierowane do uczniów szkół podstawowych (w tym korzystających z wychowania przedszkolnego) i gimnazjów. Głównym celem organizacji zajęć jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej oraz profilaktyka wad postawy. Zajęcia oprócz celów stricte sportowych muszą zawierać elementy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, realizowanej w formie odpowiadającej wiekowi i możliwościom psychoruchowym uczestników.

 

Główne cele zadania:

 • harmonijny rozwój fizyczny oraz poprawa ogólnej kondycji i sprawności fizycznej uczniów,
 • kształtowanie nawyku prawidłowej postawy,
 • przeciwdziałanie powstawaniu wad postawy,
 • zapobieganie nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży,
 • włączenie jak największej grupy uczniów do regularnej aktywności fizycznej.

 

Rekomendowane jest prowadzenie zajęć z uwzględnieniem stosownej systematyki (od 1 do 3 razy w tygodniu), pozwalającej na osiągniecie pożądanych efektów realizacyjnych.

 

Dofinansowanie w ramach ww. zadań może być przyznane do wysokości:

 • 80% planowanych kosztów realizacji zajęć – w przypadku zajęć prowadzonych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe,
 • 50% planowanych kosztów realizacji zajęć - w przypadku zajęć organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

 

Ponadto ustala się, że:

 • wysokość  przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana,
 • przyznanie dotacji mniejszej od wnioskowanej, nie powinno skutkować zmniejszeniem planowanego we wniosku wkładu z innych źródeł,
 • zakres realizacji planowanego zadania powinien być adekwatny do możliwości organizacyjnych i finansowych wnioskodawcy.

 

Przyznane w ramach dofinansowania środki mogą być przeznaczone w szczególności na:

 • wynajem obiektów sportowych, lub zakup biletów wstępu na obiekty,
 • pokrycie kosztów obsługi instruktorskiej i wychowawczej
 • ubezpieczenie uczestników zajęć,
 • pokrycie kosztów transportu / dojazdu uczestników zajęć,
 • inne koszty bezpośrednie (do akceptacji Ministra Sportu i Turystyki).

 

W ramach dofinansowania można pokryć koszty obsługi zadania, w łącznej wysokości nie większej niż 5% sumy kosztów bezpośrednich z przeznaczeniem na:

 • koszty związane z wynajmem lokalu biurowego,
 • zakup niezbędnych materiałów biurowych,
 • koszty związane z prowadzeniem korespondencji i utrzymaniem łączności,
 • opłaty za nośniki energii,
 • koszty niezbędnych podróży służbowych, związanych bezpośrednio z realizacją zadania,
 • wynagrodzenia osób obsługujących zadanie, np. obsługi księgowej.

 

Zajęcia sportowe dofinansowane w ramach przedmiotowego konkursu powinny być organizowane i prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym.

 

Szczegółowe warunki realizacji, dofinansowania i rozliczania zadania, będą uregulowane w umowach zawartych, pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki, a wyłonionymi w ramach niniejszego konkursu Zleceniobiorcami.

 

Zleceniobiorcy, których wnioski zostaną zakwalifikowane do realizacji i otrzymają dofinansowanie, zobowiązani są wykonywać powierzone im zadania zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w oparciu o zasady ustalone w umowie z Ministrem Sportu i Turystyki.

 

Zadania winny być realizowane z najwyższą starannością, przy czym, sformułowanie „najwyższa staranność” oznacza w szczególności: wykorzystanie przyznanych kwot zgodnie z przeznaczeniem, szczegółowo określonym w umowie oraz w terminie określonym jako termin obowiązywania umowy, oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków finansowych oraz prawidłowe, rzetelne i terminowe rozliczenie dotacji a także terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych.

 

5. Kryteria stosowane przy wyborze wniosków:

 

Wnioski rozpatrywane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 • spełnienie wymogów formalnych, w tym prawidłowo wypełniony wniosek wraz  z niezbędnymi załącznikami;
 • zgodność zakresu merytorycznego z priorytetami określonymi w konkursie;
 • cele statutowe wnioskodawcy ukierunkowane na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, promocji sportu, a także odpowiedni zasięg działania oraz stan zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość prawidłowej realizacji zadania;
 • powszechność i systematyczność zajęć;
 • zasięg terytorialny i zakres zadania w tym: liczba uczestników, okres realizacji, liczba planowanych zajęć;
 • udział dzieci z obszarów o niskim statusie społecznym w celu wyrównywania szans;
 • doświadczenie wnioskodawcy w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju i o podobnym zasięgu oraz możliwość ścisłej współpracy z podmiotami posiadającymi takie doświadczenie;
 • ukierunkowanie działań na osiągnięcie zakładanych efektów edukacyjnych i wychowawczych, z uwzględnieniem promocji zdrowia, integracji społecznej, wyrównywania szans poprzez sport oraz przeciwdziałania zachowaniom nie akceptowanym społecznie;
 • oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów realizacji zadania;
 • udział w realizacji zadania wolontariuszy.

 

Dofinansowaniem nie zostaną objęte wnioski przewidujące:

 • szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży;
 • realizację programu  w ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego;
 • dofinansowanie zajęć sportowych ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach realizacji innych programów;
 • pobieranie opłat od uczestników.

 

Wnioski i załączniki należy przygotować w oparciu o założenia zawarte w ogłoszeniu oraz programie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

Wnioski należy składać do dnia 02 grudnia 2016 r. osobiście, drogą pocztową lub w formie przesyłki kurierskiej.

O terminie złożenia wniosku drogą pocztową lub w formie przesyłki kurierskiej, decyduje data stempla (data nie może wykraczać poza termin składania wniosków).

Wniosek wraz z załącznikami należy wypełnić elektronicznie, w systemie  AMODIT; po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami należy go wydrukować, podpisać, opieczętować i wysłać na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich,

ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa, z dopiskiem na kopercie:

„Zajęcia sportowe dla uczniów - 2017”

Wnioski wraz z załącznikami przesłane wyłącznie w wersji papierowej nie będą rozpatrywane; analogicznie, w przypadku przesłania wniosku wyłącznie w wersji elektronicznej. Dokumentacja przesłana w wersji papierowej musi być zgodna z wersją elektroniczną przesłaną w systemie AMODIT. 

Wnioski dotyczące realizacji zadania nr 1 - zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych, zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 30 grudnia 2016 r.,

Wnioski dotyczące realizacji zadania nr 2 i 3 – zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach  Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” oraz zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r.

 

Oceny i wyboru wniosków dokonuje Departament Sportu dla Wszystkich, poprzez powołaną przez Ministra Sportu i Turystyki Komisję oceniającą, która przedstawia propozycje dofinansowania do ostatecznego rozstrzygnięcia przez Ministra Sportu i Turystyki.

 

W przypadku, gdy w ramach niniejszego konkursu, nie zostaną rozdysponowane wszystkie środki zaplanowane na realizację zadań w 2017 roku,  Minister Sportu i Turystyki może ogłosić dodatkowy nabór wniosków.

 

Od rozstrzygnięcia Ministra Sportu i Turystyki nie przysługuje odwołanie.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel.: (22) 24 43 281; 24 43 271 oraz

na stronie internetowej https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2016-ro/1911,Otwarty-konkurs-na-dofinansowanie-w-2017-roku-organizacji-zajec-sportowych-dla-u.html.

Tam również znajdują się dokumenty konkursowe.

 

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij