• Zmiana wielkości czcionki
 • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

LXXXVIII SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

2022-09-23

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz.559 z późn.zm.) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2020 poz. 568 z późn. zm.) zwołuję na dzień 29 września 2022 r., o godz. 1430 w trybie stacjonarnym w Sali Sesyjnej 011, w uzasadnionych przypadkach z możliwością udziału online

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z LXXXIV Sesji Rady Miasta z dnia 25 sierpnia 2022 roku.

 4. Przyjęcie protokołu z LXXXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta z dnia 1 września 2022 roku.

 5. Przyjęcie protokołu z LXXXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta z dnia 5 września 2022 roku.

 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.

 7. Organizacja ruchu drogowego na ulicy Zawiszy Czarnego w Lędzinach

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XVIII/108/19 Rady Miasta Lędziny
  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lędziny.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego
  dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie – na czas oznaczony jednego roku – kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Lędziny.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie – na czas oznaczony trzech lat – kolejnych umów najmu lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Lędziny.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/199/20 Rady Miasta Lędziny z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Partner” Sp. z o.o.

 15. Interpelacje i zapytania radnych.

 16. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

 17. Komunikaty i informacje.

 18. Zakończenie.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Lędziny

     Maria Głos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrady Sesji Rady Miasta są transmitowane, ponadto rejestrowany jest dźwięk i obraz.

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz.559 z późn.zm..) pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy.                    

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov