• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

LXXXVI NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

2022-08-31

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 559 z późn.zm) oraz art. 15 zzx ust. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2020 poz. 568 z późn. zm.) zwołuję na dzień 05 września 2022 r., o godz. 15:30 w trybie stacjonarnym w Sali Sesyjnej (011) Urzędu Miasta Lędziny, w uzasadnionych przypadkach z możliwością udziału online LXXXVI NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 


2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

 


3. Zajęcie stanowiska w sprawie zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Miasta Lędziny przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

 


4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Lędziny na 2022 rok.

 


5. Zakończenie.

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta

Maria Głos

 

 

Obrady Sesji Rady Miasta są transmitowane, ponadto rejestrowany jest dźwięk i obraz.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 559 z późn.zm) pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov